Dyskusja

Dyskusja

Czytaj Dalej

Jak zorganizować spotkanie i przeprowadzić podczas niego skuteczną dyskusję?

Komunikacja z innymi, dążenie do przeprowadzenia skutecznej dyskusji będzie efektywne jeśli zastosujemy się do kilku wskazówek: • bądźmy dla rozmówcy wiarygodni; • przyjęcie odpowiedniego sposobu przekazania informacji; • zrozumienie punktu widzenia rozmówcy i przyjąć taki sposób postępowania wobec niego, aby znaleźć porozumienie; • podkreślić atrakcyjność sprawy dla odbiorcy przekazu; • odwołanie się do norm nie podlegających dyskusji np.

Czynności nauczyciela oraz uczniów związane z dyskusją jako metodą kształcenia

Ma trzy główne cele: Poszerzyć wiedzę uczestników na określony temat Pobudzić zainteresowanie wybraną dziedziną Nauczyć publicznego debatowania Cele te wymagają odpowiedniego przygotowania: Uczniowie muszą uporządkować i zrozumieć ową dyskutowaną wiedzę Nauczyciel musi odpowiednio redagować pytania Nauczyciel musi wzorowo prowadzić dyskusję i systematycznie wdrażać zasady Jeżeli grupa jest wystarczająco ...

Ariusz - dyskusje aleksandryjskie

Oprócz zwolenników znalazły one zdecydowanychprzeciwników, z tego powodu aleksandryjski biskup Aleksander starał się wyjaśnić różnice na drodzeteologicznej dyskusji.

Kierownik i jego doradcy - Dyskusja nad cechami kierownika

"Szef" powinien dysponować osobistymi cechami tj., inteligencja, kultura, wyrozumiałość, stanowczość, przedsiębiorczość, "ludzkość", dobroć itd. Ustalenie całego, zamkniętego zestawu cech kierownika jest niemożliwe, można podać je tylko z grubsza. "Szef" to osoba wyposażona w prawo organizowania...

Dyskusja wokół szans powstania listopadowego

Powstanie listopadowe było jednym z pierwszych i największych zrywów narodowych XIX wieku. Przyczyny wybuchu były bardzo złożone i nie wyjaśnione jednoznacznie do dzisiaj. Pod koniec lat 20 pogarszała się sytuacja gospodarcza królestwa wywołana nieurodzajem w rolnictwie i dosyć wysokim bezrobociem. Wybuch...

Jakie są główne sposoby wykorzystania sieci komputerowych? Proszę dla każdego sposobu dokonać dyskusji motywacji jego stosowania

Przesyłanie danych -> szybkość

Współdzielenie urządzeń sieciowych (drukarki, dyski) -> ułatwienie stosowane np. w biurach

Współdzielenie oprogramowania -> np. praca zdalna

Udostępnienie zasobów danych (WWW, bazy danych) -> wykorzystanie WWW ma wiele...

Proszę dokonać dyskusji praw Moore’a Krydera i Metcalfe’a uzasadniających model cloud computing

Prawo Moore’a – moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 18 miesięcy → nie warto zamrażać funduszy w taniejącą moc obliczeniową, skoro można ją wynająć.

Prawo Krydera – Law of Mass Digital Storage – podwojenie pamięci co roku (wniosek taki sam jak w przypadku prawa Moore’a)

Prawo Metcalfe’a –...

POJĘCIE KLIMAKSU ROŚLINNEGO I JEGO DYSKUSJA

 

Znamienną cechą różnych szczegółów sukcesyjnych w obrębie tej samej krainy geobotanicznej jest ich zbieżność - wszystkie zmierzają w kierunku niewielu zespołów, a w skrajnym przypadku nawet tylko jednego zespołu roślinnego. Takie zespoły nazywamy zespołami klimaksowymi lub kilku klimaksowi...

DYSKUSJA

(łac. roztrząsanie), słowne lub pisemne rozwiązywanie zagadnienia przez konfrontację przeciwstawnych poglądów, w szczególności zespołowe uwyraźnianie lub dociekanie prawdy w drodze wolnej (nieraz pubi.) wymiany myśli i jej precyzowania. Jedną ze znanych form d. jest dysputa (-»• dysputy teologiczne...

Oto pierwsze zagadnienie do dyskusji w czwartym module: Dlaczego, Państwa zdaniem, wybuchła II wojna światowa? Czy można było jej uniknąć, jakie warunki o tym przesądzały?

Wszystko zaczęło się już w 1936 roku, ośmielony bezczynnością aliantów Hitler zajmuje zdemilitaryzowaną strefę Nadrenii, łamiąc tym samym porozumienie traktatu wersalskiego. Generałowie niemieccy zdawali sobie sprawę, że ich wojsko nie było w stanie przeciwstawić się zdecydowanej reakcji aliantów. Jednakże ci, jak zwykle, ograniczyli się do protestu. W 1936 roku wybuchła rewolucja w Hiszpanii. Jej faszystowski przywódca gen. Franco otrzymał włoską, a później ...

Zacznijmy może od organizacji powołanej dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa, jaką była Liga Narodów. Ale proszę nie koncentrować się tylko i wyłącznie na niej, jej członkach, zagadnieniach czysto teoretycznych, poszerzmy sobie dyskusję

Pomysł utworzenia organizacji międzynarodowej w celu obrony pokoju i organizowania współpracy państw świata wysunął prezydent USA Woodrow Wilson w swoich " 14 punktach ". Podczas konferencji pokojowej w Paryżu, 28 kwietnia 1919r. uchwalono Pakt Ligi Narodów, który został włączony do Traktatu Wersalskiego. Wśród 32 państw założycielskich była też Polska. Liga była pomyślana jako, z jednej strony, narzędzie zachowania pokoju, "aby - jak to ujmowano - zapewnić światu ...

Potępienia i polemiki - Dyskusja z tomizmem

Nie było jeszcze opozycji wobec Tomasza za czasów samego Bonawentury. Hasłemdo walki staje się Correctorium Wilhelma z la Mare napisane około 1278 r.Krytykuje w nim Wilhelm 117 tez tomistycznych. Correctorium jest podstawą dlanastępnych przeciwników Tomasza krytykujących już tylko poszczególne...