Dyscyplina naukowa

Czytaj Dalej

Wyodrębnienie się socjologii jako dyscypliny naukowej

stąd też nie tyle odrębny przedmiot czy metoda badawcza zadecydowały o wyodrębnieniu się socjologii jako dyscypliny naukowej ale zdolność do zbudowania teorii naukowej.

Dydaktyka jako dyscyplina naukowa

- związek dydaktyki z innymi dyscyplinami pedagogicznymi oraz naukami pokrewnymi Dydaktyka wiąże się z innymi dyscyplinami pedagogicznymi, takimi jak: pedagogika ogólna - (ujmuje człowieka jako funkcjonalną całość) teoria wychowania - (moralnego, społecznego, fizycznego, estetycznego) pedagogika specjalna (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna) andragogika - ...

Dyscypliny naukowe zajmujące się pracą

Dyscypliny naukowe zajmujące się pracą: 1.

Geneza socjologii jako dyscypliny naukowej

Socjologia jest produktem 4 rewolucji naukowych:  I. Naukowy – formalne narodziny socjologii.

Socjologia jako dyscyplina naukowa

Jest to dość młoda dyscyplina.

Wymień najmniej trzy teorie psychologiczne w nowożytnej historii rozwoju psychologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej.

Jednym dostępnym naukowemu poznaniu przedmiotem psychologii jest zachowanie się, reakcje układu kostno-mięśniowego wykonywane w dających się wyraźnie każdorazowo określić warunkach fizycznych otoczenia.

ZWIĄZKI PEDAGOGIKI Z INNYMI DYSCYPLINAMI NAUKOWYMI

Pierwszorzędowe (nie możę bez nich istnieć): psychologia rozwojowa, socjologia wychowania, etyka

Drugorzędowe (obficie korzysta z ich dorobku): historia, kulturologia, biologia, teologia, antropologia

Trzeciorzędowe (może uwzględniać ich wyniki badań): estetyka, demografia, higiena...

Odkrycia naukowe i wynalazki

Użyczali tedy uczonym nieco dobrobytu; na prace naukowe  łożyli stosunkowo więcej od innych i to im się sowicie opłacało. Praca naukowa Niemiec z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zaczęła przynosić owoce po r.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA

powstało wiele prac badawczych, nie rozwiązały one jednak podstawowych zadan stojących przed dyscypliną.

WYNAGRODZENIE ZA NAUCZANIE I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH

  Osoba fizyczna, która przebywa w umawiającym się państwie w celu nauczania lub prowadzenia badań naukowych w uniwersytecie, szkole pomaturalnej lub innej uznanej palcówce oświatowej w tym kraju, a która ma lub miała bezpośrednio przed przybyciem miejsce zamieszkania w drugim kraju, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie badań naukowych przez okres 2 lat, licząc od dnia jej ...

KONSTRUOWANIE FAKTÓW NAUKOWYCH

Krajewski – Istotny problem, na który zwrócili uwagę konwencjonaliści, a który jest szeroko dyskutowany w współczesnej literaturze metodologicznej to:  nie istnieją „gołe fakty”, fakty są zawsze przez nas interpretowane w świetle pojęć, jakimi dysponujemy, i teorii, jakie przyjmujemy, są one zawsze „teoretycznie obciążone” (theory laden) Według konwencjonalistów rozróżnienie na „fakt ...

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - TEORIA W JĘZYKU NAUKOWYM

Teoria może być traktowana jako

historia myśli politycznej, historia stosunków politycznych – badacze posługują się terminem teoria, analizując historię wybranych poglądów podzielanych w danym czasie

Metodologia – czyli jako analiza teorii jako rezultatu działalności...

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - NATURA TEORII NAUKOWYCH

Teorie musza być formułowane w sposób abstrakcyjny, czyli nie może dotyczyć jednostkowych zdarzeń ale ogólnych właściwości i procesów, możliwie ponadczasowych i uniwersalnych

Posługują się językiem zdyscyplinowanym, często matematycznym. Chcąc unikać wieloznaczności pojęć badacze...

TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Termin „teoria” w języku naukowym

W literaturze naukowej z zakresu nauk politycznych najczęściej utożsamia się teorię z: 1.

TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Czym teoria naukowa może być?

A jednak większość badaczy uważa je za teorie naukowe oraz że jest to najbardziej wiarygodny system wiedzy o świecie społ.

TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Czym teoria naukowa jest w politologii?

Struktura teoretyczna, zawarta w „tekście naukowym”, może zawierać wyczerpujący opis i wyjaśnienie wyłącznie tych faktów, które wchodzą w zakres jej przedmiotu, przy czym są to tylko te fakty, które mogą być ujęte w jej własnym języku.

TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Natura teorii naukowych

Dostrzegalny jest proces ciągłego rozwijania teorii, ich testowania i odrzucania, modyfikowania lub tymczasowego zachowania jako ważnych w badaniach naukowych. Bez tego wiedza naukowa niczym by się nie różniła od innych typów wiedzy.

STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH

Części składowe teorii traktowanej jako zbiór obiektów językowych, które zostały poddane wielokierunkowej analizie logicznej:

Język teorii.

Zbiór zdań przyjmowanych jako twierdzenia czy też prawa teorii.

Zestaw środków dowodowych (formalnych), stosowanych na gruncie danej teorii przy...

STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Język teorii

Niesłusznie sądzi się, że indukcyjny charakter nauki jest znamieniem jej niedojrzałości, a dyscyplina, która konstruuje teorię opisową, jest dyscypliną idiograficzną (opisową, fenomenalistyczną).

STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Zdania teorii

Zdania jako element teorii to zbiory twierdzeń, praw, hipotez, a więc obiektów językowych, które – obok wątpliwości dotyczących języka – rodzą liczne kontrowersje dotyczące głównie ich formy oraz sposobu ich uporządkowania w formę teorii (problematyka rozległości powiązań między twierdzeniami...