Dyscyplina

Czytaj Dalej

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych (jednostki korzystającej ze środków publicznych) oraz kierownik jednostki nadrzędnej, a także organ kontroli, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dział V ustawy o finansach publicznych)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest niezależna od odpowiedzialności określonej innymi przepisami prawa, z tym że w razie wszczęcia postępowania o przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie albo wykroczenie skarbowe postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych zawiesza się do czasu zakończenia jednego z w/w postępowań a w razie skazania za któreś z w/w postępowań postępowanie w ...

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

p) Stronami postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych są obwiniony i rzecznik dyscypliny finansów publicznych jako oskarżyciel.

Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna

Pedagogika pracy jako oddzielna dyscyplina pedagogiczna wykształciła się dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku, jednak jej rodowód jest dość długi wiąże się nierozłącznie z ruchami społecznymi, szczególnie z zagadnieniami stosunku człowieka do pracy.

Wyodrębnienie się socjologii jako dyscypliny naukowej

Po to jednak by socjologia mogła stać się dyscypliną naukową potrzebna była teoria socjologiczna, wypracowana w ramach tzw .

Zdolność koncentracji uwagi w różnych dyscyplinach sportu

[Rychta 1998] Na zakończenie prezentowanego zagadnienia należy podkreślić istnienie znacznego wpływu uprawiania różnorodnych dyscyplin na rozwój i przeobrażenia w procesie uwagi.

Jakie działania nauczyciela mogą wywierać wpływ na zachowania dyscypliny w pracowni komputerowej?

Dyscyplina, zwłaszcza w klasie szkolnej oznacza stopień, w jakim uczniowie zachowują się w właściwie, są zaangażowani w wykonywanie zadań i nie powodują zakłóceń w pracy Działanie pedagogiczne Zapobieganie zachowaniom dysfunkcjonalnym Zapobieganie trudnościom w utrzymaniu ładu na lekcji Restrykcyjne działania nauczyciela Poszerzenie tolerowanych i akceptowanych zachowań uczniów Werbalne i niewerbalne reagowanie na ...

Działy filozofii i jej dyscypliny.

W dyscyplinie tej wyróżnia się logikę formalna, semiotykę, metodologię i teorię sztuk.

Streszczenie rozdziału "Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna" z książki Zygmunta Wiatrowskiego

Charakterystyka dyscyplin ściśle związanych z pedagogiką pracy 7 1.

Zasady organizacji pracy biurowej - Zasada dyscypliny pracy

Należy z całym naciskiem podkreślić, że nie chodzi tu tylko o dyscyplinę czysto formalną polegającą na punktualnym przychodzeniu i wychodzeniu z biura, ale o faktyczną dyscyplinę wyrażającą się w sumiennym i obowiązkowym wykonywaniu zadań powierzonych przez szefa.

Kompleksowe dyscypliny

Dyscyplina kompleksowa ( to w przeciwieństwie do działów prawa cywilnego )to uregulowanie określonych jednorodnych instytucji, które regulują różne gałęzie prawa np.

Dydaktyka jako dyscyplina naukowa

- związek dydaktyki z innymi dyscyplinami pedagogicznymi oraz naukami pokrewnymi Dydaktyka wiąże się z innymi dyscyplinami pedagogicznymi, takimi jak: pedagogika ogólna - (ujmuje człowieka jako funkcjonalną całość) teoria wychowania - (moralnego, społecznego, fizycznego, estetycznego) pedagogika specjalna (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna) andragogika - ...

Wyjaśnij pojęcia mandat, mandat wolny, mandat imperatywny, immunitet, klub parlamentarny, hasło parlamentarne, dyscyplina klubowa

Dyscyplina klubowa – kluby parlamentarne wprowadzają ją w ważnych głosowaniach, kiedy to wszyscy członkowie klubu muszą głosować zgodnie z ustalonym stanowiskiem klubu. Karą za złamanie dyscypliny klubowej może być upomnienie, ale niesubordynacja może prowadzić również do wykluczenia z klubu.

DYSCYPLINA

Dyscyplina naukowa stanowi taką zwartą treściowo część nauki, jaką na danym szczeblu jej rozwoju i w określonych warunkach może skutecznie opanować w zakresie twór­czych badań oraz dydaktyki jeden pra­cownik naukowy.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA

powstało wiele prac badawczych, nie rozwiązały one jednak podstawowych zadan stojących przed dyscypliną.

Kulturoznawstwo - Krytyka dyscypliny

Z drugiej strony kulturoznawcy krytykują bardziej tradycyjne dyscypliny akademickie takie jak krytyka literacka,nauka, ekonomia, socjologia, antropologia czy historia sztuki.

Nauka administracji jako dyscyplina

- Nauka administracji jest dyscypliną nie mającą dłuższej tradycji.

PSYCHOLOGIA KLINICZNA JAKO DYSCYPLINA

Nurt empiryczny prawdopodobnie wniósł największy wkład do rozwoju specyficznych metod badania w psychologii klinicznej i tym samym, wraz z nurtem teoretycznym, wpłynął na umocnienie dyscypliny.

DYSCYPLINA BUDŻETOWA

Dyscyplina budżetowa i odpowiedzialność za jej naruszenia To przekroczenie, które podlega różnego rodzaju karom porządkowym w formie upomnienia, nagany i kar pieniężnych.

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Odp za zarządzanie finansami publicznymi spoczywa na szefie rządu i ministrze finansów Ponoszą oni zarówno odp polityczną jak i prawną (konstytucyjną) Czynem naruszenia dyscypliny finansów p jest umyślne lub nieumyślne działanie lub zaniechanie odnoszące się do jednej postaci zachowań wymienionych w ustawie o finansach pub Czyn popełniony uważa się popełniony w czasie w którym sprawca działał lub zaniechał działania do którego był ...