Dydaktyka specjalna

Czytaj Dalej

Etymologia geneza i znaczenie nazwy „dydaktyka”, Dydaktyka ogólna, a dydaktyki szczegółowe. Przedmiot a zadania dydaktyki, Pojęcia dydaktyczne, Podział dydaktyki specjalnej, Cele kształcenia niepełnosprawnych i zasady rewalidacji, Cele nauczan

Dydaktyka jako teoria nauczania i uczenia się obejmuje swymi badaniami: - wszystkie przedmioty nauczania, - wszystkie szczeble systemu szkolnego, - wszystkie typy szkół, i dlatego nazywa się ona dydaktyką ogólną.

SOE - (Special Operations Executive - Zarząd Operacji Specjalnych)

Brytyjska organizacja, której zada­niem było prowadzenie dywersji i wspomaganie ruchu oporu w oku­powanych państwach europejskich, powstała 17 lipca 1940 r. z inicjaty­wy premiera Winstona Churchilla w wyniku połączenia niewielkiej sekcji D - wydziału sabotażu wy­wiadu brytyjskiego MI6, M1(R) -wydziału...

Transakcje specjalne (cechy i rodzaje)

Wspólną cechą tego typu transakcji jest: 1) wzajemne uwarunkowanie, 2) specjalna technika rozliczeń, będąca zastępczą formą płatności, Do najbardziej typowych transacji specjalnych zalicza się następujące: a) barterowe - polegają na bezpośredniej wymianie towaru za towar, jest to wymiana naturalna tyle że na skalę międzynarodowąj b) kompensacyjne - są dość zbliżone do barteru, ponieważ oznaczają również wymianę z zagranicą ...

Organy rządowej administracji specjalnej w terenie

Organy administracji specjalnej zajmują się tylko oznaczonym działem spraw, podobnie jak to czyni minister na szczeblu centralnym. Organami administracji specjalnej są np.

SPECJALNE SESJE ROZBROJENIOWE ONZ

Niepowodzenia sesji specjalnych Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconych rozbrojeniu nie przekreślają znaczenia tej organizacji która odgrywa ważną rolę w systemie instytucji i organów prowadzących rokowania rozbrojeniowe.

Składniki menu Taco Bell to dobra wygodnego zakupu, wybieralne , specjalne czy nie zauważalne?

 

Dobra konsumpcyjne klasyfikuje się na podstawie kryterium zachowań konsumenta w procesie planowania i dokonywania zakupów. Kryterium to uwzględnia nawyki konsumpcyjne, sposób postrzegania i dokonywania wyboru towaru oraz częstotliwości. Składniki menu Taco Bell wydają się posiadać cechy zarówno dóbr...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Misje specjalne

Gdy między państwami nie ma stałych stosunków dyplomatycznych misje specjalne stanowią jedyną formą bezpośrednich kontaktów między tymi państwami.

PROBLEMATYKA ETYKI - Etyka specjalna

Tutaj mieściłyby się takie działy, jak etyka zdrowia (i uprawiania sportów), etyka  życia seksualnego, etyka  życia rodzinnego, etyka pracy (i uprawiania zawodów), etyka twórczości, etyka  życia gospodarczego (działalności gospodar-czej), etyka rozrywki i zabawy, etyka walki, etyka państwa (obywatelska)...

Rodzaje misji specjalnych

  Cele misji specjalnych. Osobną grupę stanowią misje specjalne wysyłane na konferencje międzynarodowe .

Logopedia specjalna

Prowadzone są w szkołach lub specjalnych ośrodkach indywidualnie lub grupowo przez logopedów.

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna dzieli się na: pedagogikę rewalidacyjną (wychowanie i kształcenie osób z niepełnosprawnością) pedagogikę resocjalizacyjną (wychowanie i kształcenie osób niedostosowanych społecznie) W skład pedagogiki rewalidacyjnej (leczniczej) wchodzą: oligofrenopedagogika (zajmuje się osobami upośledzonymi umysłowo) tyflopedagogika (zajmuje się osobami niewidomymi i niedowidzącymi)) surdopedagogika (zajmuje się ...

Specjalne strefy ekonomiczne

Wyodrębnione zgodnie z przepisami , niezamieszkała część RP na terenie której może być prowadzona dz.gosp na zasadach określonych ustawą

Tworzone są w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego danych części terytorium kraju oraz wprowadzenie czy rozwoju na ich terenie nowych technik...

Organy adm. specjalnej - działające na obszarze województwa

Terytorialny podział specjalny nie może naruszać granic jednostek podziału zasadniczego. Z podziału specjalnego mogą korzystać też organizacje i instytucje niepaństwowe, wykonujące na podstawie poruczenia (zlecenia) zadania publ.

Podziały terytorialne państwa w administracji publicznej - Specjalny

(administracja specjalna) Dla celów specjalnych, odbiega od podziału zasadniczego. Nadmiar podziałów specjalnych jest czynnikiem negatywnym i utrudniającym koordynację i działania administracji państwa.

Pedagogika specjalna - Podstawowe pojęcia

Jeśli jako specjalne określa się szkoły artystyczne, jeśli mówi się o specjalnych nagrodach, specjalnych dodatkach, urządzeniach i specjalnych służbach po­rządkowych itd.

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka

Zakres oddziaływania pedagogów specjalnych tradycyjnie do­tyczył osób określanych jako „upośledzony", „opóźniony", „niedorozwi­nięty", „niedostosowany", „zaniedbany", „specjalnej troski" lub ich specy­ficznych właściwości rozwojowo-wychowawczych kwalifikowanych jako „utrudnienia", „zaburzenia", „braki", „dolegliwości", „uszkodzenia", „mikrodefekty",

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk o człowieku

Zbieżność pedagogiki ogólnej i specjalnej jest daleko idąca i tylko w niektórych uzasadnionych przypadkach pedagogika specjalna sięga i wykorzystuje wysoce specjalistyczną wiedzę z medycyny, genetyki, fizjologii, embriologii, demografii, statystyki, patologii społecznej, ekologii i techniki itp.

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Pedagogika specjalna w systemie nauk pedagogicznych

Kiedy kryteria te stosowane są łącznie, w sposób holistyczny, całościowy i pragmatyczny, mogą jeszcze wyraźniej poszerzyć i zaakcentować nowe obszary badawcze pedagogiki specjalnej w sposób wyjątkowo twórczy.

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Tożsamość pojęciowo - naukowa i nowe paradygmaty

Paradygmatyczny rozwój pedagogiki specjalnej wymagał zasygnalizo­wania kryteriów ich wyboru i potwierdzenia: czy poprzednio wyróżniona racjonalność, skuteczność oraz etyczność w sytuacji uprawiania nauki po-nowoczesnej, kiedy następuje dekanonizacja wiedzy i pewności działania, jest wystarczająca; czy kategorie wrażliwości, altruizmu i etyczności, tak bardzo lansowane w pedagogice specjalnej, nie nabrały też charakteru re­latywnego i ...