Dwa bieguny

Czytaj Dalej

DWA BIEGUNY

DWA BIEGUNY, powieść E. , zawiera dwa portrety psychol. ŻÓŁKIEWSKI Dwa bieguny realizmu, „Kuźnica" 1949 nr 37.

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - DWA NURTY KULTURY

−  szlachecki - rodzinność

−  magnacki - wzorowany na dworach zachodniej Europy

Dwa oblicza polskiego sarmatyzmu w Pamiętnikach J. Ch. Paska i utworach W. Potockiego

W późnym średniowieczu powstało stwierdzenie, że Polacy są spadkobiercami Sarmatów, plemienia, które w starożytności zamieszkiwało tereny między Wisłą, Wołgą a Morzem Czarnym. Od średniowiecza wielu polskich pisarzy dane te zaczęło traktować bardzo poważnie ; już Jan Długosz w swej Historii...

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Asceza jest to wyrzeczenie się dóbr materialnych, ziemskich, postawa preferująca dobra duchowe, umartwienie ciała, by doskonalić się w cnocie. Celem postawy ascetycznej było osiągnięcie świętości. Ascetę cechowało postawienie wszystkiego na jedną kartę, maksymalizm postawy, tzn. całkowite...

Dwa obrazy wsi w literaturze polskiego renesansu.

Sielanka - gatunek wywodzący się z literatury antycznej. Sielanki obejmują utwory związane z życiem rolników, rybaków, pasterzy lub myśliwych. Tradycyjna sielanka przedstawiała wyidealizowany obraz wsi oraz głosiła pochwalę życia wiejskiego. Sielanka realistyczna (antysielanka) ukazuje prawdziwe...

Dwa spojrzenia na literaturę - Sienkiewicz - Żeromski

Dzieje polskich legionów w kampanii napoleońskiej oraz dzieje powstania styczniowego ściśle powiązane z problematyką społeczną staną się dwoma najważniejszymi znakami jego pisarstwa.

Nic dwa razy

„Różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody”. Powszechnie znana formułka o doskonałym podobieństwie („jak dwie krople wody”) jest przecież pozorna.

Dwa watki w "Weselu" Wyspianskiego

Akcje utworu wyznaczaja dwa plany.

Prawo - Dwa znaczenia terminu

- Empiryczne - tzw. prawa nauki sformułowane przez człowieka; - Jurydyczne - prawo jako normy postępowania stanowione przez państwo- prawo-wytwór ludzkiej kultury, a nie natury. W sensie jurydycznym prawo oznacza ogól norm postępowania, pewien ich fragment. Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy...

Dwa style przywództwa

Zorientowany na zadania - ścisła kontrola podwładnych, by wywiązali się z zadań, kierownicy zwracający większą uwagę na dyscyplinę i wydajność podwładnych,

Zorientowany na podwładnych - motywacja podwładnych zamiast ścisłej kontroli nad nimi, kierownicy interesują się człowiekiem i jego...

Dwa sposoby planowania celów procesów

top - down (od góry do dołu) - wyprowadzenie celów procesów ze strategii i celów firmy (wyprowadzonych oczywiście z oczekiwań i wymagań klientów). Warunkiem jest posiadanie przez firmę aktualnych celów i strategii. Pożądane jest tu wykorzystanie strategicznej karty wyników (balanced scorecard), dla...

Dwa sposoby liczenia przepływów operacyjnych

  Dwa sposoby liczenia przepływów operacyjnych: bezpośrednia – przepływy z działalności operacyjnej obliczamy jako różnicę wpływów i wydatków gotówki, zysk korygowany jest o zmiany w odpowiednich aktywach i zobowiązaniach, pośrednią – dokonuje się korekt zysku netto aby odzwierciedlić wpływy i wydatki gotówki, zysk netto korygowany jest o zmiany w odpowiednich kontach aktywnych i zobowiązań, nie koryguje się ...

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - dwa działania w Chrystusie

Jezus Chrystus ma ludzkie działania: rozmawia płacze dyskutuje W Chrystusie są dwie wole i dwa działania a jednocześnie pewność moralna.

Poezja filozoficzna - Dwa pytania

W dzie-jach filozofii dwa tajniki są odwieczne i fundamentalne, a wyznaczają je dwa pytania:Jak istnieje świat?

Omów dwa spojrzenia na przeszłość narodową: w „Grobie Agamemnona” J. Słowackiego i w „Potopie” H. Sienkiewicza

W „Potopie” Sienkiewicz starał się wskazać te dwie drogi, którymi wkroczyła do ojczyzny późniejsza niewola.

"Z chałupy" J. Kasprowicza i "Kartoflisko" L. Staffa - dwa sposoby wprowadzenia niskiego tematu do sonetu

Zgodnie z wymogami poetyki rozpada się na dwie części: opisową /opis wsi i jej życia/ i refleksyjną /wypowiedź liryczna/.

Dwa typy systemów prezydenckich

a) I wariant systemu prezydenckiego to taki, w którym istnieje ścisły podział władzy.

b) II wariant systemu prezydenckiego to taki, w którym Prezydent jest szefem władzy wykonawczej ale równocześnie zdecydowanie dominuje nad całym systemem.

Istnieją dwa podstawowe różniące się od siebie systemy wyborcze

Istnieją dwa podstawowe (klasyczne) warianty systemu większościowego: a) wariant brytyjski.