Dusza ludzka

DUSZA LUDZKA Dusza ludzka – można przyjąć, ze w tłumaczeniu słownikowym, jest to czynnik, który ożywia ciało ludzkie. Dusza istnieje sama w sobie, niezależnie od ciała, gdyż ciało może ulec zniszczeniu, a dusza zawsze pozostaje. Wynika z takiego tłumaczenia, że dusza ludzka jest niezniszczalna, nieumierająca, że jest to czynnik wieczny. Czy zwierzęta i rośliny posiadają duszę? Duszą w sensie ogólnym nazywa się pierwiastek życiowy, dlatego też w takim sensie ...

DUSZA

 

DUSZA gr. psyche; łc. anima; ang. soul; fr. ame; nm. Seele

   1. Zasada ->życia (1) (-życie /2/) — materialna (u Heraklita: wilgotne tchnie­nie, u Demokryta: ogień, u stoików: płoną­cy duch) lub niematerialna, niecielesna (u Pitagorasa: samoporuszająca się liczba, u Platona: substancja inteligibilna, u...

DUSZA

Tradycyjna nazwa psychiki człowieka, sumy właściwości i procesów psychicznych; w wielu religiach - niematerialny, niewidzialny, nieśmiertelny pierwiastek życiowy, wychodzący z ciała w momencie śmierci; przen. człowiek, dawn. chłop pańszczyźniany, poddany; zob. Martwy (Martwe dusze); płytka żelazna...

"Dusza tłumu" wg Gustawa Le Bona - spojrzenie po 110 latach

Spis treści: 1. Gustaw Le Bon i historia polskich przekładów jego dzieła 3 2. Dziedziczność „duszy rasy” 3 3. Le Bon, a społeczeństwo masowe 3 4. Czy nastąpiło odnowienie cywilizacji? 4 5. Upadek dogmatów, a postęp cywilizacyjny 4 6. Czy strach przed masami może ustąpić? 5 7. Komunizm pierwotny i „rzeczywisty” 5 8. Jak dzięki barbarzyńcom upadł Zachód 5 9. Jak powstają przywódcy... 6 10. Czy ...

DUSZA LUDZKA - DOKTRYNA TEOLOGICZNA

Punktem wyjścia teol. interpretacji d.i. jest bibl. treść objawienia, będącego podstawą oficjalnej doktryny -> nauczycielskiego urzędu Kościoła, który dopuszczając różne interpretacje co do sposobu powstania d.i., głosi jako dogmat wiary jej nieśmiertelność.

A. PISMO ŚWIĘTE — określa zasadę...

Poglądy Plotyna - Dusza ludzka

Plotyn dzielił duszę na dwa składniki. Wszystkie funkcje związane z ciałem - roślinne i zwierzęce, a także wszystkie niedoskonałości i grzechy składał po platońsku na niższą część duszy, aby za to wyższa część duszy była całkowicie wolna od więzów cielesnych i wszelkiej niedoskonałości...

DUSZA LUDZKA - DZIEJE POGLĄDÓW

W zach.eur. kręgu kulturowym-pierwsze koncepcje d.i. wiążą się z gr. wierzeniami przedorfic-kimi i orfickimi, wg których przychodziła ona z kosmosu i do niego wracała, a podczas snu błąkała się po przestworzach;

wg Homera d.i. pobudza do działania ludzką siłę (tymos), dzięki której pożąda, kocha...

Dusza

Duchowy pierwiastek istot ludzkich, który żyje także po ich śmierci. Zgodnie ze Starym Testamentem nefesz (hebr. “tchnienie życia”) pochodzi od Boga i zanika po śmierci człowieka. Wyrażenie “moje nefesz” może oznaczać tyle, co Ja sam” lub “moja dusza” (Ps 3, 2-3; zob. Mk 8, 34-36). Nowy Testament -podobnie...

Jak dusza jest obecna w ciele?

Dusza jest obecna w całym ciele i każdej jego części. Pierwszym i podstawowym odniesieniem duszy do ciała jest odniesienie jako do całości. W pierwszym rzędzie odnosi się do ciała istotowo. Tak samo dusza domaga się różnorodności w częściach ciała. Jest to jej potrzebne, aby mogła spełniać...

DUSZA CZŁOWIEKA

Zbierając przedstawiony materiał empiryczny, jeszcze raz stwierdzamy, że według niego istnieje „ja" jako stały, niezmienny podmiot strumienia świadomości (przeŜyć, doznań, aktów, stanów psychicznych i ich treści), jako spełniacz i sprawca czynności  Ŝyciowych, jako bezpośrednie podłoŜe własności...

DUSZA LUDZKA - TEORIA FILOZOFICZNA

Platon, Augustyn, Descartes i in. myśliciele uważali, że d.i. można poznać bezpośrednio z uwagi na to, że jej koncepcja dana jest doświadczalnie (w specyficznym rozumieniu doświadczenia) ; ponieważ jednak doświadczalnie dana jest człowiekowi tylko jaźń (jako podmiot podmiotujący akty człowieka)...

NIEŚMIERTELNE DUSZE, trylogia dram. A. Świętochowskiego

NIEŚMIERTELNE DUSZE, trylogia dram. A. Świętochowskiego, prwdr. pod pseud. W. Okoński: 1. Ojciec Makary, wyd. w Krakowie 1876, wyst. w Warszawie 1909, 2. Aureli Wiszar, „Prawda" 1888, 3. Regina, „Prawda" 1889, wyd. całości w Pismach, t. 5 Kraków [1896-1900]. Cz. 1 porusza sprawę naturalnych praw człowieka...

DUSZA ŚWIATA

 

DUSZA ŚWIATA gr. he tou pantds psyche; łc. anima mundi; ang. soul of the world, world-soul; fr. dme du monde; nm. Weltseele

Zasada ruchu i życia w świecie, nada­jąca mu jedność i wprowadzająca w nim ład (pitagoreizm, platonizm, stoicyzm, neo-platonizm, panteizm). Dla stoików zasadą tą była...

DUSZA LUDZKA

Czynnik ożywiający ciało ludzkie (stanowiący źródło ruchu „od wewnątrz"), będący pierwszym źródłem ludzkiego poznania, racją tożsamości -> człowieka (II D, III B), akt pierwszy ciała naturalnego, organizowanego; mający w możności życie (akt i możność).

DUSZA

Niematerialna zasada —> ży­cia, czynnik ożywiający —> ciało, po­przez wstąpienie w nie i w nim prze­bywanie. Opuszczenie d. przez ciało oznacza jego —> śmierć. Podmiot ży­ciowej aktywności organizmów oraz podłoże zjawisk psychicznych, a w przypadku człowieka także źródło poznania oraz racja jego...