Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Św.

Duch jest Duchem Zmartwychwstałego, sprawia więc Jego obecność po krańce ziemi i do końca czasów (szczególnie u św. A jeśli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha (por.

DUCH

Duch porusza materię pierwiastek duchowy ożywia wszechświat (określenie przewagi inteligencji, rozumu, nad materią); z Eneidy, 6,727, Wergiliusza: łac. duch otricdnija, duch somnićnija duch negacji, duch wątpienia; duch zaprzeczania, duch bluźnierczy (tł.

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - DZIEJE PROBLEMATYKI

Gelazy I, w nawiązaniu do Iz 11,2-3, głosili, że w Chrystusie działał duch siedmiorako, przy czym tekst o „duchu pobożności" zastąpili terminem „duch prawdy" (DS 178).

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Wołanie o Ducha

Duch Święty zamienia Maryję, mówiąc językiem patrystyki, w Pałac Króla, Komnatę Słowa, Świątynię lub Przybytek Pana, Arkę Przymierza i Uświęcenia. W Niej Duch Święty staje się dla nas bardziej bliski i konkretny, bardziej pojęty i zrozumiały.

KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego

Dzieje narodu, jego drogę wzwyż do światła, do apokaliptycznej „Jeruzalem słonecznej" wykuwa praca całych „kolumn" duchów na różnym stopniu doskonałości, przy czym szczególna misja przypada duchom najwyższym w tej hierarchii - królom-duchom, wybranym na przewodników-, mogą nimi być zarówno wodzowie władający mieczem, jak pieśniarze - twórcy słowa- Teoria ta podnosiła ...

DUCH ŚWIĘTY - W LITERATURZE POLSKIEJ

Benisławskiej Pieśń przed rozpoczęciem dzieła abo zachwyt ducha do Ducha najświętszego (Pieśni sobie śpiewane, Wl 1776), świadczy o powstaniu wyrastającej z hymnicznej topiki poetyckiej konwencji zwrotu do Wspomożyciela poetów; spotykana jest nawet u twórców, którzy poświęcali mu niewiele uwagi.

Chrzest i włożenie rąk jako udzielanie Ducha w Nowym Testamencie

Również znacznie późniejsza formuła Listu do Efezjan wymienia Ducha i chrzest w jednym ciągu: Jedno jest ciało i jeden Duch. Jednakże sam Duch określany jest jako opieczętowanie i namaszczenie chrześcijanina.

DUCH ŚWIĘTY - TEOLOGIA

, by obaj byli zespoleni w dziele zbawienia, które wszędzie i zawsze miało być uskuteczniane" (DM 4); po swym odejściu do Ojca pozostał Zbawiciel nadal na ziemi nie w ciele, lecz w swoim Duchu (-»• Duch Chrystusa); D.

GENEZIŚ Z DUCHA. Modlitwa, poemat prozą J. Słowackiego

Powstanie globu ziemskiego nastąpiło w wyniku rozłamu: część duchów objawiła się przez światło, tworząc słońce i gwiazdy, część, wskutek lenistwa, wytworzyła pierwiastek niszczący - ogień, zapoczątkowując historię Ziemi; tak więc u początków dziejów globu ziemskiego jest upadek, grzech, w którym duch zatracił świadomość własnej boskości, a ich przebieg to permanentny proces duchowej ewolucji przyrody i ...

DUCH CHRYSTUSA

Stanowi ona zatem wyraz przekonania, że Chrystus, podobnie jak Ojciec, posiada pełnię Ducha (Iz 11,2); Duch Święty bywa nazywany zarówno -* Duchem Bożym (Rz 8,14; 1 Kor 6,11; 12,3), jak i D. Nossol, Duch Święty jako obecność Jezusa Chrystusa, CT 50(1980) z.

DUCHACY, Ordo Fratrum Canonicorum Regułarium Sancti Spiritus de Saxia, Zakon Świętego Ducha

Dzień w klasztorze duchackim rozpoczynano hymnem -*• Veni Creator Spiritus; w każdy czwartek odprawiano wotywę o Duchu Świętym i śpiewano godzinki do NMP; wśród podopiecznych d.

Duchy

Niektórzy wierzą wręcz w istnienie duchów zwierząt, pojazdów, a nawet budynków. Godne uwagi relacje o pojawianiu się duchów są jednak znacznie starsze - znajdujemy je nawet w źródłach pochodzących sprzed 2000 lat.

Duchy zwykłych ludzi

Po czterech latach duch zaczął poja­wiać się coraz rzadziej i w końcu w 1889 zniknął na zawsze. Po chwili duch zaczął się oddalać, jakby unosząc się w powietrzu.

DUCH

W obrębie filozofii ducha mieści się dialektyczna triada: różne postacie ducha subiektywnego, następnie różne postacie jego antytezy — ducha obiektywnego, na koniec różne postacie ich syntezy — du­cha absolutnego, w którym zostaje prze­zwyciężone przeciwstawienie; podmiot -przedmiot.

Duch Atenodorosa

Duch stał i kiwał na niego, jakby go przywoływał. Duch stał nad nim, pobrzękując mu nad głową kajdanami. Od tej pory duch przestał nękać mieszkańców domu.

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

stają się udziałem nowego Ludu Bożego; Duch Święty, będąc zadatkiem eschat, dziedzictwa chrześcijanina (por.

DUCH - W BIBLII i LITERATURZE MIĘDZYTESTAMENTALNEJ

ma 3 zasadnicze znaczenia: wiatr, pierwiastek ludzki o dość zróżnicowanej funkcji, moc Boża (-> Duch Boży, Duch Chrystusa); te pokrewne i związane z sobą znaczenia wywodzą się od -* Boga (II), mimo że ST nigdzie nie określa go jako d.

DUCH BOŻY

jest -*• Mesjasz (Iz 42,1-3; 61,1-2), na którym Duch „spoczywa" (Iz 11,1-5; 28,5-6; por. (Iz 28,6; 32,15; 63,7-19; Ps 51,13), świętości Bożej (stąd Duch „święty": Ps 51,13; 63,10-11).

FILOZOFIA DUCHA

Podkreśla przy tym aktywność ducha, który według niej prze­jawia się w formie wolnej woli. Głosząc hasło „odbudowy praw ducha" jako wie­cznego źródła myśli i woli, postuluje od­nowienie osobistej egzystencji człowieka przez powiązanie jej z absolutnym źró­dłem bytu.

Korzenie chrztu chrześcijańskiego - Woda i Duch

Zewnętrzny znak chrztu Jana wypełniony został nową rzeczywistością Jezusa: „Woda i Duch” działają współzależnie w napiętym powielkanocnym oczekiwaniu na przyjście Pana wobec Żywego jeszcze wrażenia jakie pozostawiło Janowe przepowiadanie pokuty, wobec faktu jaki również przebija się w wielu miejscach w Nowym Testamencie, że chrzest Jana także po jego śmierci był kontynuowany jako, że wziął się razem z nim rodzaj mesjańskiego ruchu ...