Duchowieństwo

Duchowieństwo

Czytaj Dalej

Francuskie duchowieństwo

Kościół we Francji dzielił się na 135 diecezji, zachowujących na ogół od średniowiecza swoje granice,stąd bardzo zróżnicowanych co do wielkości terytorium i liczby wiernych.

Kler liczył około 50 tysięcy kapłanów w pracy parafialnej, nadto około 17 tysięcy prebendariuszy, którzynie mieli wielu...

Duchowieństwo polskie (1914 - 1978)

Po 1918 roku wydało się, że w Polsce jest znaczna liczba duchowieństwa. Faktycznie było go wówczasdwa razy mniej niż w Niemczech, a cztery razy mniej niż we Włoszech, na dodatek nieproporcjonalnierozlokowanego. W Poznańskiem jeden kapłan przypadał na 1700 wiernych, w Małopolsce na 2200, wdawnej...

REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Biskupi i duchowieństwo

Okres 1789-1815 nie wydaje się być długim, bo jest to czas działalności jednego pokolenia, ale ma swojąspecyfikę. Gwałtownie w wielu krajach zmieniła się prawna sytuacja duchowieństwa, nastąpiło silneupolitycznienie kleru niższego i niepokojący spadek jego liczby.

Przed Wielką Rewolucją Francuską...

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Duchowieństwo

Duchowieństwo jako odrębny stan społeczny wykształciło się najwcześniej. Podstawą jego odrębności były pełnione funkcje religijne. W pierwszej połowie XIII w duchowieństwo uzyskało prawo do własnego sądownictwa, wszyscy duchowni podlegali odtąd sądom kościelnym, w których obowiązywało prawo...

Synody o duchowieństwie

Wykształcenie kleru nie było jeszcze częstym tematem synodów Kościoła w Galii. Ich ustawy zajmowałysię przede wszystkim życiem kleru, jego prawami i zarządem majątku kościelnego. Cezary z Arlesprzeprowadził jednak w 524 roku synodalne zarządzenie, by świecki kandydat na duchownego kształciłsię w...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - DUCHOWIEŃSTWO

Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej - Księga IV O Kościele - odzielenie państwa od wpływów Kościoła

Mikołaj Rej Krótka rozprawa między 3 osobami, Panem, Wójtem a plebanem - chciwość, zaniedbywanie obowiązków duszpasterskich, bogaty tryb życia.

Wacław Potocki Czuj! Stary pies...

PAŃSTWO FRANKÓW - FEUDALIZACJA DUCHOWIEŃSTWA

 

Równocześnie z tym występowały objawy zeświecczenia hierarchii duchownej. Ze względu na olbrzymie majątki, pozostające w dyspozycji wyższego kleru, stanowiska duchowne stawały się łakomym kąskiem dla władców świeckich.

W okresie wzrastającego chaosu i utraty innych źródeł dochodu traktowali je...

Seminaria i duchowieństwo

Zakładanie seminariów duchownych diecezjalnych, nakazane przez sobór trydencki, było kontynuowanew omawianym okresie. We Francji istniały zgromadzenia zakonne (misjonarze, eudyści, oratorianie),które zajmowały się także w innych krajach prowadzeniem seminarów. Po 1650 roku diecezje francuskiemniej...

Feudalizacja urzędów świeckich i duchowieństwa w IX i X wieku. System lenny

a) uzależnienie wolnych chlopów

-  rozkład państwa Karolingów – przyspieszenie procesów feudalizacyjnych

-  zanik władzy centralnej – zanik klasy wolnych chłopów

-  oddawanie się w opiekę możnym – zanik władzy centralnej, najazdy Normanów – zalecane przez Karola Łysego czy Etelstana

-  stosunek...

Duchowieństwa obrządku wschodniego ubiór

Szaty liturg. duchownych kościołów obrządku wsch.,wywodzące się z reprezentacyjnego ubioru późnegoantyku, składają się z prostej, przewiązanej paskiemtuniki z długimi rękawami (—> sticharion), na którąkapłani i biskupi zakładają obszerne okrycia wierzchnie: kapłani —> felonion, rodzaj luźnego...

Duchowieństwa rzymskokatolickiego ubiór

Odśredniowiecza obowiązywał księży zakaz noszeniaubiorów krótkich, barwnych i przypasywania broni.

Ubiór codzienny nie był normowany żadnymi przepisami;okrycie wierzchnie stanowiła zazwyczajsięgająca kostek ciemna, fałdzista peleryna z kapturem,która rozłożona tworzyła pełne koło; w...

Biskupi i duchowieństwo

Biskupi, prawie wyłącznie (tak było w Niemczech) pochodzili ze stanu szlacheckiego. Godności teuznawano za dobre zabezpieczenie na przyszłość losu swoich młodszych synów, dla których nie chcianorozdrabniać ojcowizny. Liczono także na dodanie rodowi splendoru przez biskupią lub opacką infułę.Jeżeli...

DUCHOWIEŃSTWO I ZAKONY

Nakazane przez sobór trydencki seminaria duchowne przygotowywały duchowieństwo lepiej niżprzedtem wykształcone i wychowane, a przede wszystkim bardziej nastawione na pracę duszpasterską.Miało ono wzory świętości i gorliwości pasterskiej w niejednym biskupie i kapłanie. W krajach o małejpoczątkowo...

Duchowieństwo i Powstanie Styczniowe

Wprowadzenie stanu wojennego i stosowanie terroru wobec demonstrujących Polaków przyspieszyłodziałalność konspiracyjną. W czerwcu 1862 roku powołano Komitet Centralny Narodowy jako władzęprzygotowywanego powstania. Wielu księży (co najmniej trzystu) włączyło się do jego działalności. Jedenz nich...

DUCHOWIEŃSTWO

Stan duchowny, ogół osób stanowiących zhierarchizowaną wspólnotę złożoną z podporządkowanych sobie stopni, wyznaczonych zakresem posiadanej władzy kościelnej (-»- duchowny); tworzą one -* prezbiterium diecezji, pozostające w łączności z -* biskupem; do d. nie należą (w sensie ścisłym) członkowie...

Duchowieństwa wyznań reformowanych ubiór

Na co dzień powszechnie przyjęte okrycie świeckie;do nabożeństw przywdziewają długie, fałdziste, czarnetogi o szerokich rękawach; głowy przykrywająpłaskim, szerokim czarnym beretem.

DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

Kościół rozwinął swoją strukturę przede wszystkim na Zachodzie. Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii. W łączności z tym procesem powstajenowa grupa duchownych, archiprezbiterzy. Zachowanie wysokiego poziomu życia duchownychwśród ludów...