Duchów

Duchów

Czytaj Dalej

Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Św.

Na tym tle można zrozumieć także sens Zesłania Ducha Św. Przepowiadanie, misja do świata są niemożliwe bez daru Ducha Św. To Zmartwychwstały udziela Ducha ( wieczorem w dniu zmartwychwstania por. J 20,22), który jest zasadą nowego życia, życia, które jest życiem `według Ducha' czyli świadczeniem o...

DUCH

Oznaczał początkowo '(od)dech, tchnienie', tj. właściwość odróżniającą człowieka żywego od nieboszczyka, jak wskazuje etymologia wyrazu i jego odpowiedniki w innych językach: gr. pneuma, łac. spiritus, ang. spirit, ghost, fr. esprit, nm. Geist.

Duch Banka. W tragedii Makbet (ok. 1606) Szekspira Banko...

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - DZIEJE PROBLEMATYKI

1. W starożytności — pisarze wczesnochrześc. i ojcowie Kościoła w nauczaniu o d.D.Ś. (najczęściej w związku z Iz 11,2-3) posługiwali się terminologią oznaczającą różnorodność aspektów wyrażanych pojęć; określali je jako duchy (pneumata), moce duchowe (dynameis pneu-matikai), różne sposoby...

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Wołanie o Ducha

Niedocenianie Ducha Świętego w teologii i pobożności chrześcijaństwa zachodniego jest problemem, o którym w ostatnich dziesiątkach lat głośno sie mówi i któremu usiłuje sie na różne sposoby zaradzić. Od czasów Soboru, pod wpływem chrześcijan Wschodu, Kościół katolicki z pogłębioną świadomością...

KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego

KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego, łączący elementy liryzmu ze strukturą eposu, powst. 1845—49, wyd. część. pt. K.-D. Rapsod I w Paryżu 1847, pisany do ostatnich dni życia poety, nie ukończ., pozostawiony w licznych rękopiśmiennych wersjach brulionowych, odmianach i wariantach (ok. 10...

DUCH ŚWIĘTY - W LITERATURZE POLSKIEJ

Utwory poświęcone D.S. występują stosunkowo rzadko i wykazują mniejsze zróżnicowanie pod względem koncepcji myślowych i artystycznych.

Do poł. XVI w. były one związane wyłącznie z modlitwami liturg. (graduałem, brewiarzem i pieśniami procesyjnymi); pierwsze miejsce zajmuje hymn -*• Veni Creator...

Chrzest i włożenie rąk jako udzielanie Ducha w Nowym Testamencie

Chrzest udziela Ducha i wiąże ze wspólnotą Ducha Świętego, co powinno być powszechnie znane każdemu chrześcijaninowi. Jako typowy przykład wielorakiego ścisłego połączenia Ducha Świętego i chrztu wymienić nalęzy 1Kor 12,13. „Typowy” jest ten tekst też dlatego, Paweł przejął tu już raz...

DUCH ŚWIĘTY - TEOLOGIA

Istnienie i działanie D.S., któremu przypisuje się w historii zbawienia rolę uświęcenia człowieka (apropriacja), zostały objawione dopiero na 3 etapie objawienia (przez wcielenie); sformułowane dość ogólnikowo w Kościele pierwotnym, były w dziejach chrześcijaństwa przedmiotem uściśleń teol., a...

GENEZIŚ Z DUCHA. Modlitwa, poemat prozą J. Słowackiego

GENEZIŚ Z DUCHA. Modlitwa, poemat prozą J. Słowackiego, powst. 1844 (red. I) - 1846 (red. II), wyd. pośm. we Lwowie 1871. Utwór, który ma stanowić manifestację wiary widzącej, czyli wiedzy jako wspólnego osiągnięcia rozumu i intuicji (odkrywa ona ukryty porządek i zasadę poznanego przez rozum świata)...

DUCH CHRYSTUSA

Formuła teologiczna wyrażająca wzajemne przenikanie się nadprzyr. działania Chrystusa uwielbionego, a także -* Ducha Świętego w Kościele; występuje w niektórych księgach NT - Dz 16,7; Rz 8,9; Ga 4,6; 2 Kor 3,17b; Flp 1,19.

Formułę tę interpretowano bądź jako stwierdzenie, iż za pośrednictwem...

DUCHACY, Ordo Fratrum Canonicorum Regułarium Sancti Spiritus de Saxia, Zakon Świętego Ducha

Zakon oparty na Augustyna regule, mający za cel szeroko pojętą akcję charytatywną.

I. W KOŚCIELE POWSZECHNYM — Zakon zał. przy szpitalu w Montpellier w 2. poł. XII w. przez -* Gwidona i odznaczający się szczególnym kultem Ducha Świętego Pocieszyciela ubogich i strapionych, składał się początkowo...

Duchy

Niektóre z nich widać, ale nie słychać, inne hałasują po nocach, budząc z uporem wszystkich domowników, a jeszcze inne przemieszczają przedmioty albo zostawiają informacje. Czy eteryczny świat duchów rzeczywiście istnieje? Dawno temu pewien dżentelmen zapytał pa­nią du Deffand. czy wierzy w duchy...

Duchy zwykłych ludzi

Legendy o duchach szlachetnie urodzonych są naj­bardziej znane, choć istnieją też podania o zjawach zwykłych śmiertelników. Na przykład w 1882 roku w Cheltenham w Anglii, niejaka Rosina Despard ujrzała ducha kobiety w domu, który ledwie kilka dni temu wynajęła jej rodzina. Zjawa ubrana była cała na...

DUCH

 

DUCH gr. pneuma; łc. spiritus; ang. spirit; fr. esprit; nm. Geist

Byt niematerialny, a więc istotowo niezależny od w—> materii (1, 2) (pojętej np. po arystotelesowsku — jako racja i podłoże zmian, lub po platońsku — jako cielesność) i co za tym idzie — samoistny, oraz osobowy. Bytami duchowymi...

Duch Atenodorosa

Wszystkie elementy klasycznej historii o duchu znajdujemy na przykład w spisanej w trzeciej oso­bie przez greckiego filozofa Atenodorosa historii nawiedzonego domu. Atenodoros pisze: „Kiedy zapadła ciemność, poprosił, by przygo­towano dla niego posłanie w pokoju od frontu. Następnie zażądał jeszcze...

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

ST mówił o d.D.Ś. przede wszystkim w wypowiedziach mesj.; wg Izajasza (11,1-6) na Mesjaszu spocznie Duch, który będzie działał na niego wielokierunkowo (intelektualnie, etycznie), co wyrażają 3 pary przymiotów — mądrość i rozum, rada i męstwo, wiedza i bojaźń Boża; prorocy Ezechiel (37,14) i Joel...

DUCH - W BIBLII i LITERATURZE MIĘDZYTESTAMENTALNEJ

D. ma 3 zasadnicze znaczenia: wiatr, pierwiastek ludzki o dość zróżnicowanej funkcji, moc Boża (-> Duch Boży, Duch Chrystusa); te pokrewne i związane z sobą znaczenia wywodzą się od -* Boga (II), mimo że ST nigdzie nie określa go jako d., co dopiero uczyni J 4,24.

1. Pierwotne znaczenie „wiatr", od...

DUCH BOŻY

(hebr. ruach Jahwe, ruach Elohim), Stwórcza moc Boża, podtrzymująca istnienie świata (Rdz 1,2; Mdr 1,7) i kierująca dziejami ludzkości (Iz 61,1-7). Cechą D.B. jest niczym nie ograniczony dynamizm, który stanowi realizację planów Boga, decydującego o czasie, miejscu i przebiegu wydarzeń (-*• Opatrzność...

FILOZOFIA DUCHA

 

FILOZOFIA DUCHA ang. philosophy of the spirit; fr. philosophie de l'esprit; nm. Philo­sophie des Geistes

U G. W. F. Hegla: główny dział filo­zofii, wymieniany obok logiki i filozofii przyrody. Logika zajmuje się ideami, filo­zofia przyrody — naturą, a filozofia ducha — syntezą idei i natury, tj...

Korzenie chrztu chrześcijańskiego - Woda i Duch

Właśnie fakt, że sam Jezus przyjął chrzest Jana stworzyło możliwość podjęcia tego znaku zaraz po Wielkanocy dla nadchodzącego Królestwa Bożego. Teraz bowiem w przekonaniu uczniów eschatologiczna sytuacja stała się jednoznaczna. Znak czasu przez krzyż i wywyższenie został bardziej uintensywniony...