Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat poetycki

Odmiana ta nawiązuje do dawnych — przedrealistycz-nych — form dramatu, zwłaszcza do tragedii antycznej, teatru średniowiecznego, dramatu romantycznego, zaś w tematyce — do motywówmitologicznych, biblijnych, legendowych i historycznych.

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat epicki

Dramat epicki — odmiana XX-wiecznego dramatu, którą wprowadził i teoretycznie ugruntował Bertolt Brecht, autor m.

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat groteskowy

Dramat groteskowy — do tej odmiany zaliczane są utwory, w których fabuła rozwija się poprzez sytuacje „dziwne" i absurdalne, nie mające jednak znamion fantastyczności. Autorami dramatów groteskowych byli m.

Cechy dramatu

        DRAMAT WSPÓŁCZESNY:     Tango - Mrożka - konstrukcja dramatu: elementy tradycyjnego dramatu, - podział na akty, - didaskalia (bardzo bogate): dokładnie przedstawiające przestrzeń sceniczną, wygląd postaci, - ekspozycja, zawiązanie akcji (bunt Artura), punkt kulminacyjny (przygotowanie do ślubu) i rozwiązanie zakończone katastrofą, śmiercią, - bohaterowie są przedstawicielami grup ...

DRAMAT RELIGIJNY - W POLSCE

III, będącej zarazem dramatem polit, i misterium szczepionym na dogmacie o -» świętych obcowaniu oraz nadnaturalnej motywacji, gdzie zwycięża ofiara i modlitwa, a kara dosięga grzeszników, gdzie walka złych i dobrych duchów o duszę człowieka odbywa się na scenie; dramat przyszłości, idealny dramat słow.

DRAMAT RELIGIJNY - GENEZA i DZIEJE

w Anglii i Ameryce mają charakter happeningów na placach czy ulicach poza obrębem kościoła; w anglosaskich środowiskach protest, rozwija się dramat ewangeliczny, bliższy misterium niż właśc. czy liturgii niż do gotowych tekstów dramatycznych; praktykują też dramat choreograficzny i taniec liturgiczny.

Początki współczesnego dramatu

Wspomniani wyżej twórcy byli prekursorami wielu awangardowych kierunków współczesnego dramatu, a amerykański dramaturg Eugene 0'Neill (1888-1953) tak wyraził się o Strindbergu: „to przede wszystkim lektura jego sztuk wpłynęła na ukształtowanie się wizji tego, czym mógłby być współczesny dramat.

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że "Kordian" jest dojrzałym dramatem o niedojrzałym bohaterze?

Słowacki nie ustąpił Mickiewiczowi w swym "Kordianie", napisał dramat tak samo dojrzały artystycznie, może nawet przewyższył Mickiewicza realizując niektóre bardziej nowoczesne pomysły.

Dramat elżbietański

To z takich właśnie, napisanych z polotem wielowąt­kowych historyjek rozwinął się następnie kla­syczny dramat elżbietański. Pokazują one jak bardzo przez ten krótki okres czasu udoskonalono sztukę pisania dramatów.

WESELE. Dramat w 3 aktach, utwór dram. S. Wyspiańskiego

poddające dramat pogłębionej analizie, przede wszystkim R. Dramat Wyspiańskiego znalazł się w repertuarze klasyki nar.

Historia dramatu i teatru greckiego

Jest to dramat poważny, zagadnieniowy i konfliktowy, dochodzi w nim bowiem do starcia różnych postaw ludzkich. Dramat antyczny stworzył własne budowy utworu, które różnią go od dramatu nowożytnego.

„Kartoteka” Tadeusza Różewicza wyrazem nowej koncepcji dramatu

„Kartoteka” stanowi dramat opozycyjny wobec tradycyjnej formy teatralnej i dramaturgicznej. Cały dramat określany jest także mianem dramatu absurdu.

Twarz w filozofii dramatu Józefa Tischnera

„Dla filozofii dramatu oczywiste jest, że ludzie maja twarze, a rzeczy- wyglądy” - twarz w „filozofii dramatu Józefa Tischnera Spotykając drugiego człowieka, stając naprzeciw niego widzimy jego twarz, czasami nie jest ona w zupełności ujawniona, bywa, że skrywa ją zasłona, czasem całkowicie niewidoczna znajduje się pod maską.

Dramat szekspirowski (cechy, tematyka, bohaterowie)

Szekspir dokonał na przełomie XV i XVI stulecia prawdziwej rewolucji w dramacie, tworząc własną, oryginalną jego odmianę, zwaną dramatem szekspirowskim. - Dramat szekspirowski to dramat ludzi namiętnych.

DRAMAT ROMANTYCZNY

II - dramat ludowy, w którym na pierwszym planie są: ludowość, dydaktyzm, problematyka moralna, związek z dramatem antycznym, na co wskazuje obecność chóru, zachowanie jednośći czasu i miejsca, brak jedności akcji cz.

Cechy dramatu romantycznego

Dramat romantyczny powstał jako nowy gatunek w romantyzmie, a inspirowany był dramatem szekspirowskim (ten wyrósł z teatru ludowego Anglii). Dramat romantyczny jest różny od dramatu antycznego i klasycznego.

Dramaty liturgiczne

Dramaty liturgiczne przeważnie słuyły uswietnianiu uroczystosci i były wykonywane nietylko w kosciołach, ale i przedsionkach, na cmentarzach itp. Najwczesniejsze przykłady tych dramatów znajduja sie w Sankt Gallen i Sankt Martial, aledopiero w XII wieku nastapił rozwój tej formy.

"Kartoteka" Tadeusza Różewicza - nowoczesna forma dramatu

"Kartoteka" to pierwszy dramat Różewicza, napisany na przełomie lat 58/59. Kolejną cechą "Kartoteki" jest kompozycja otwarta - dramat nie ma wyraźnego początku a zwłaszcza końca.

Dramat Szewcy - Struktura utworu

Szewcy to groteskowy dramat współczesny, niezwykle złożony i bogaty w swojej formie, poruszający podstawowe zagadnienia dotyczące przyszłości człowie­ka i całej ludzkości, zmian zachodzących w świecie i wynikających z nich perspektyw.