Doświadczenie

Doświadczenie

Czytaj Dalej

Roland David Laing - Doświadczenie transcendentalne

Żyjemy w epoce, w której grunt usuwa się nam spod nóg i drżą podstawy, na ja-kich oparliśmy nasze życie. Nie wiem, jak się rzecz miała w innych epokach i miej-scach — być może zawsze tak było — ale wiem, że tak jest dziś. W tych okolicznościach mamy wszelkie powody, by czuć się niepewnie. Jeśli...

Analiza krzywej doświadczenia

Krzywa doświadczenia dotyczy koncepcji opisywania przebiegu kosztów w za­leżności od wielkości produkcji. Pojęcie krzywej doświadczenia zostało wprowadzone przez Boston Consulting Group w 1966 r. Wywodzi się ona z zauważonego już dużo wcześniej zjawiska zwanego efektem doświadczenia.

Krzywa...

Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia

Ludzie, tak jak i zwierzęta, korzystają z doświadczenia indywidualnego oraz gatunkowego. Pozwala to uniknąć popełnionych niegdyś błędów, a także wybrać spośród możliwych sposobów reagowania te, które okazały się skuteczne. Bez zdolności do przechowywania, a więc zatrzymywania w pamięci przyswojonych treści, człowiek dysponowałby tylko teraźniejszością, nie miałby przeszłości. Swoich doświadczeń nie mógłby wykorzystywać do kształtowania przyszłości .

Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury polskiej i powszechnej.

W literaturze różnych epok często występuje motyw wędrówki. Podróż w życiu człowieka może mieć bardzo wiele znaczeń: może przynosić nowe doświadczenia, oznaczać chęć poznania, ucieczkę, tułaczkę, poszukiwanie szczęścia czy lepszych warunków życia, wreszcie może wiązać się z misją...

Sposoby uprawiania teorii wychowania - Sięganie do własnych doświadczeń pedagogicznych

Korzystanie z własnych doświadczeń pedagogicznych stanowi z pewnością najbardziej zaniedbane ogniwo w całokształcie jej poczy­nań naukowo-badawczych. Jest to sprawa wręcz wstydliwa, gdyż oto teoretyk wychowania, ponosząc współodpowiedzialność za prawidło­wy przebieg procesu wychowania, styka się...

Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia - pamięć podręczna, długo- i krótkookresowa; skrypty i pamięć autobiograficzna

 

Pamięć jest podróżą w czasie. Pamięć zbiorowa np. Niemcy. Pamięć to taki system,

wcześniejsze zachowania, jednostki, zbiorowości.

Pamięć zbiorowa - kultura, (co się w jakiś sytuacjach robi). Nośnikiem dla pamięci zbiorowej, dla kultury, jest pismo .

Ktoś jest wzrokowcem lub słuchowcem. Cechy...

Nauka przez doświadczenie. Jak zmieniać postawy i nawyki pracowników?

W Polsce nagminnie mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie nastawieni są „na przetrwanie”, idąc na skróty i pracując nieefektywnie. Pracownicy zwykle nie są zbyt mocno zainteresowani kierunkiem, w jakim zmierza ich firma, ani czy odniesie sukces. Te zakorzenione postawy, w połączeniu z brakiem umiejętności, mają wpływ na efektywność organizacyjną. „Niemożliwe jest zrobienie czegoś zarazem szybko i porządnie” Publilius Syrus (I w.p.n.e.) – pisarz ...

Pamięć autobiograficzna a doświadczenie życiowe

- Pamięć autobiograficzna jest pamięcią induywidualnych doświadczeń życiowych

- Jest to pamięć deklaratywna

- Pojęcie doświadczenia życiowego jest szersze, ponieważ obejmuje elementy deklaratywne i niedeklaratywne.

Doświadczenie czynnikowe

Wykonanie pewnego zjawiska w warunkach kontrolowanych oraz obserwowanie tego zjawiska pod wpływem poziomów badanego czynnika lub wielu czynników.

Przykład:

nawóz azotowy zbóż (czynnik) wpływa na twardość ziarna, zawartość białka.

Test istotności – test skonstruowany w ten sposób, że pomijamy...

Organizowanie doświadczeń uczących

ORGANIZOWANIE DOŚWIADCZEŃ UCZĄCYCH Polega na stwarzaniu takich sytuacji, w których pożądane zachowania wychowanka wywołują naturalne następstwa dodatnie (nagroda, uniknięcie kary), a zachowania niepożądane ? następstwa ujemne (kara, brak nagrody). Źródłem tych nagród i kar jest sytuacja, w której znajduje się wychowanek. Zadaniem wychowawcy jest zorganizowanie odpowiednich sytuacji i zadbanie, aby wychowanek znalazł się w sferze ich oddziaływania. Elementem ...

Proza Nałkowskiej i Borowskiego wobec doświadczeń "epoki pieców"

Zbiór "Medaliony" składa się z siedmiu opowiadań. Mieszczą się one w zakresie literatury faktu, ponieważ najczęściej używaną formą są relacje naocznych świadków pewnych wydarzeń. Relacje przybierają charakter niemal wywiadów. Rozmówcami autorki są ofiary obozów i więzień hitlerowskich ("Dno"...

Oceń Tomasza Judyma z perspektywy doświadczeń życiowych Twojego pokolenia.

 

Doktor Tomasz Judym to bohater „Ludzi bezdomnych” S. Żeromskiego – młody chirurg, syn ubogiego, uzależnionego od alkoholu szewca warszawskiego. Był idealistą, posiadającym niezłomną wolę i silny charakter, stawiającym na pierwszym miejscu dobro ludzi najuboższych. Mimo szlachetnych idei, nie jest...

Rozwój świadomości ideowej Cezarego Baryki (wpływ rodzinnego domu i życiowych doświadczeń bohatera na jego ewolucję wewnętrzną).

 

Główny bohater „Przedwiośnia” wywodzi się z rodziny o silnych tradycjach niepodległościowych. Jego pradziadek uczestniczył w powstaniu listopadowym, a ojciec, Seweryn, również brał udział w walkach niepodległościowych. Cezary Grzegorz Baryka urodził się z Baku, gdzie przeżył dzieciństwo, otoczony...

Uczenie się jako ujawnianie w zachowaniu nowego doświadczenia

Stefan Baley traktuje uczenie jako proces prowadzący do modyfikacji zachowania jednostki w wyniku jej uprzednich doświadczeń. Takie ujęcie przewiduje możliwość uczenia się w każdej dziedzinie zachowania ludzkiego. Uczenie się zakłada konieczność istnienia pamięci czyli zdolności funkcjonalnej układu...

Żałoba - Radzenie sobie ze stratą: Doświadczenie bólu straty

Doświadczenie to można także nazwać uświadomieniem sobie straty. Na tym etapie człowiek zadaje sobie wiele pytań takich jak: „Gdybym zrobił to lepiej to, by do tego nie doszło”, „Gdybym się nim lepiej opiekował…”, „Dlaczego odszedł?”, „Dlaczego Bóg na to pozwolił?”. Wiele osób chce uciec od wszystkich...

Dlaczego statystyka matematyczna ma zastosowanie w planowaniu doświadczeń?

modeluje pewne zjawiska

pozwala modelować zjawiska deterministyczno – losowe

pozwala zwiększać wiarygodność wyników

daje kontrolowaną szansę poprawności wyników

możemy ja stosować gdy: chcemy badać 2 czynniki

wśród jednostek doświadczenia występuje zmienność...

Dlaczego doświadczenia wieloczynnikowe są bardziej przydatne niż jednoczynnikowe?

- lepiej oddają istotę doświadczenia

- pozwalają na określenie jednoczesnego wpływu kilku czynników na daną zmienną

Dlaczego statystyka matematyczna ma zastosowanie w planowaniu doświadczeń czynnikowych i innych badań empirycznych oraz wnioskowania na podstawie wyników z tych badań?

Statystyka służy do w miarę wiarygodnego wnioskowania o prawidłowościach zjawisk na podstawie reprezentatywnych danych z empirycznych obserwacji tych zmiennych z różnych dziedzin.

Możemy wyciągać wnioski z danych zbieranych w zjawiskach masowych, biologicznych, technologicznych i zastosować metody...

Czy negatywne doświadczenia wczesnodziecięce zawsze prowadzą do zaburzeń rozwoju?

 

M. Ainsworth różnicuje przywiązanie na:

- bezpieczne dziecko z łatwości znosi rozłąkę z opiekunem, szybko angażuje się w badanie otoczenia; w poczuciu zagrożenia aktywnie poszukuje kontaktu i łatwo je uspokoić, nie unika kontaktu zainicjowanego przez matkę. Podstawowym czynnikiem bezpiecznego...

Doświadczenie

Metoda badania naukowegopolegająca na przeprowadzeniu jakiegoś zjawiskaprzyr. w ściśle określonych warunkach,pozwalających śledzić przebieg tego zjawiskai odtworzyć je za każdym razem przy powtórzeniuzespołu warunków. Naturalny bieg zjawiskazostaje zmieniony w d., a interesującybadacza proces świadomie...