Dostosowanie

Czytaj Dalej

Pedagogika osób niedostosowanych społecznie - Uwarunkowania, zakres i kryteria niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

Niedostosowanie społeczne występuje we wszystkich środowiskach dzieci i młodzieży, ale największe jego rozmiary obserwuje się w popula­cjach objętych kształceniem masowym. Zróżnicowane dane o rozmiarach te­go zjawiska wynikają z niejednolitych kryteriów stosowanych w diagnozie i selekcji. Na rozmiary...

Pedagogika osób niedostosowanych społecznie - Typologia społecznego niedostosowania

Niedostosowanie społeczne jest zjawiskiem niezwykle złożonym (ma na­turę psychologiczną i socjologiczną), stanowi trudny i skomplikowany prob­lem dla praktyki pedagogicznej. W przypadku niedostosowania w spotęgo­wanym wymiarze sprawdza się teza o unikatowości jednostki ludzkiej, co konkretnie oznacza, że...

Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE (20 stron)

635 mln zł wyniosą koszty dostosowania i modernizacji w okresie przedakcesyjnym (1999-2002). Najbardziej kosztowne dostosowania muszą nastąpić w sektorze mleczarskim.

Presja na dostosowanie oferty

Różnice te kształtują się pod wpływem czynników kulturowych, historycznych i innych i — jeśli są silnie zakorzenione, a miejscowy rynek jest dostatecznie duży — stwarzają presję na dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do lokalnych wymagań.

Pedagogika osób niedostosowanych społecznie - Możliwości ograniczania zachowań aspołecznych

Zasad­niczym warunkiem skuteczności wszelkiej profilaktyki i terapii jest wczesna diagnoza, dająca możliwość określenia genezy i rozmiarów społecznego nie­dostosowania w poszczególnych środowiskach wychowawczych, ustalenia jego rodzajów i doboru adekwatnych form, metod terapii.

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji

Objawami zaś złego przystosowania są :poczucie niższości , regresja , poczucie niesprawiedliwości , przewrażliwienie , niezwykła zależność w stosunkach przyjacielskich , nieumiejętność dostosowania się do okoliczności stwarzanych przez życie społeczne , nadmierna obawa przed niepowodzeniem , nieokreślony lęk w nowych sytuacjach , nadmierne zmęczenie , poczucie winy , nadmierna wrażliwość na pochwałę i naganę , jednocześnie zaś arogancja , nieliczenie się z ...

Niedostosowanie społeczne

niedostosowanie społeczne; zachowa­nia świadczące o trudnościach w rozu­mieniu, akceptacji i przystosowaniu się dó norm obyczajowych, społeczno-moralnych, a często także praw­nych obowiązujących w społeczeń­stwie. N. s. jest terminem używanym głównie w odniesieniu do nieletnich popadających w...

Resocjalizacja niedostosowanych spo­łecznie

resocjalizacja niedostosowanych spo­łecznie; przedmiot zainteresowania pe­dagogiki resocjalizacyjnej. Zajmuje się przezwyciężeniem trudności wycho­wawczych wynikających ze stanu oso­bowości wychowanka, który w sposób antagonistyczno-destrukcyjny ustosunkowuje się do oczekiwań społecz­nych...

Pedagogika osób niedostosowanych społecznie - Problem stałości form społecznego niedostosowania

Z punktu widzenia terapiiresocjalizacji niezwykle ważny jest problem stałości, rozwoju i ewolucji głównych form zachowania niedostosowanego. Dotyczy to głównie agresji. Obecnie przeważa pogląd, że zachowania agre­sywne są bardzo oporne na wszelkie oddziaływania terapeutyczne, gdyż agresja odznacza się...

Zdrowie psychiczne i niedostosowanie społeczne

Zdrowie psychiczne jest to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego. Jest rozumiane na wiele sposobów. - zdrowie negatywne to brak zaburzeń psychicznych. - zdrowie pozytywne to pełny rozwój osobowości, z odpornością na frustrację i stres, z umiejętnością rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w ...

Niedostosowanie społeczne

1. Niedostosowanie społeczne – za dziecko niedost. społ., uważa się takie dziecko, które jest niezdolne do swobodnego uczestnictwa w życiu swojej grupy i do reagowania na jej wymagania w sposób możliwy do przyjęcia. | pojęcie niejednoznaczne, do polskiej lit. Pedagogicznej wprowadziła je M. Grzegorzewska w 1952r. na konferencji zorganizowanej przez UNESCO poświęconej wychowaniu i zdrowiu dziecka. 2. Kryteria niedostosowania społecznego Kryterium objawowe – przejawy ...

Podskala: Niedostosowanie Społeczne

Ocena Wysoka : Czasami mówi , gdzie i po co wychodzi Wykonuje obowiązki domowe pod Przymusem Nie chce spędzać czas wolny z rodziną Ma czasem drobne kłótnie i zatargi z rodziną , czy rówieśnikami Z trudem zmienia swoje zachowanie w skutek prośby lub pretensji Nie powstrzymuje się od niewłaściwego zachowania , mimo groźby lub kary Nie naśladuje nikogo z rodziny Propozycje pracy profilaktycznej : Metoda informacji Metoda zalecenia Metoda wpływu ...

Niedostosowanie społeczne

Trzy stadia niedostosowania społecznego 1 Stadium obserwujemy takie zjawiska jak : uczucie odtrącenia , można zauważyć u osób frustrację potrzeb, tzn nie są zaspokajane potrzeby emocjonalne . Jednostka wykazuje reakcje negatywne – zachowanie negatywne ( zachowania oporne i zaczepne ) nie mają te zachowania formy nawykowej ( trwałego utrwalenia ) są raczej prowokujące . Często też rejestruje się , że siła tych reakcji jest nieproporcjonalna do bodźca , który je ...

Niedostosowanie społeczne, etiologia

niedostosowanie społeczne, etiologia; istnieją na temat przyczyn leżących u podstaw n. s. różne teorie, jak: biologiczne — kładące nacisk na wpływ czynników wrodzonych i dzie­dzicznych; psychologiczne — ekspo­nujące czynniki osobowościowe, takie jak psychopatia, charakteropatia, psychozy, stany...

Szkolnictwo dla niedostosowanych społecznie

szkolnictwo dla niedostosowanych społecznie; istnieje w zakładach wychowawczych i poprawczych. Pierwszy zakład dla chłopców trudnych i zaniedbanych wychowawczo powstał w 1553 r. w Bridwell w Anglii, a następnie w innych krajach; w Warszawie w 1629 r. Były to wówczas zakłady poprawczo-karne. stosujące...

Dostosowanie i zróżnicowanie cen

 

Firmy nie ustalają pojedynczej ceny, lecz całą ich strukturę odzwierciedlają zmiany geograficzne w kosztach, wymogi danego segmentu rynkowego, czas dokonywania zakupu, wysokość zamówień i inne czynniki. Jako rezultat stosowania zniżek, upustów i akcji promocyjnych firma rzadko uzyskuje ten sam zysk...

Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Akceptacja i dostosowanie się do zmian

Charakterystyczną dla okresu środkowej dorosłości jest zmiana perspektywy ujmowania zdarzeń, rosnąca świadomość upływającego czasu, którego coraz więcej jest za nami niż przed. Zmiany psychosomatyczne związane z upływającym czasem (ubytek sił, niektórych sprawności, menopauza) można albo...

Dostosowanie sektora rolno – żywnościowego Polski do wymogów UE. Problemy i dylematy

Problemy:

- potrzebne są ogromne nakłady na zwiększenie efektywności rolnictwa polskiego,

- należy udzielać rolnikom korzystnych kredytów inwestycyjnych,

- należy przeprowadzić pionową (między rolnikiem a przetwórcą) oraz poziomą (między rolnikami) integrację.

Dylematy:

Czy uda nam się...

Dostosowanie ksiąg rachunkowych do celów podatku dochodowego

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobligowane stosować przepisy ustawy o rachunkowości jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej w walucie polskiej równowartość 800 tyś euro lub same zadecydowały o prowadzeniu pełnej rachunkowości. Jednostki te prowadzą księgi rachunkowe, które według Ordynacji Podatkowej są ...