Dorosłość

Czytaj Dalej

Andragogika - Rozumienie dorosłości jako procesu rozwoju psychicznego

Dorosłość jako proces rozwoju psychicznego – dorosłość ta związana jest z psychiką jednostki. Jeśli osiągniemy pewien jego poziom to jesteśmy dorośli.

Dorosłość (Wg M. Knowles)– to dojrzałość. Jest to ostateczny rezultat w ciągu zmian i przekształceń, jakim w procesie dojrzewania ulegają...

Wczesna dorosłość.

W dzisiejszych czasach trudno jest jednoznacznie wskazać granice wczesnej dorosłości. Bowiem istota bycia dorosłym zasadza się nie na osiągnięciu określonego wieku metrykalnego lecz na podjęciu zobowiązań w pewnych obszarach aktywności i trwania w ich realizacji pomimo społecznych, fizycznych czy psychologicznych przeszkód. Osiągnięcie dorosłości niektórzy wiążą z konkretnymi wydarzeniami życiowymi, takimi jak: zawarcie małżeństwa czy uzyskanie niezależności ...

Środkowa dorosłość: zagrożenia rozwoju

Okres środkowej dorosłości przypada na wiek 30/35 do 60/65 lat i określany jest jako stadium życiodajności, generatywności i kreatywności (por. Erikson, 1997) zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. W swej stabilności i osadzeniu stadium to może być potencjalnie źródłem szeregu zasobów, wśród...

Między dzieciństwem a dorosłością. Etapy rozwoju psychospołecznego

(Opracowane na podstawie artykułu A. Brzezińskiej o tym samym tytule. Źródło: Życie Szkoły nr 4/1991, s. 201-209). 1. Jak A. Brzezińska rozumie rozwój psychiczny człowieka? Rozwój psychiczny człowieka - trwający przez całe życie proces dorastania do kolejnych zadań stawianych człowiekowi jednocześnie przez:  otoczenie: wymagania, żądania, naciski oraz formułowane także w sposób ukryty oczekiwania innych ludzi,  własny organizm: uczenie się „słuchania ...

Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Czas dawania, czas generatywności

Zadania rozwojowe przypadające na okres środkowej dorosłości można podzielić na dwie grupy - jedna z nich związana jest z odpowiedzialnością za losy innych: własnych dzieci, uczniów, współpracowników, podwładnych, zaś druga - z dbaniem o rozwój osobisty i zawodowy, kierowaniem tym rozwojem, braniem za...

Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Wejście w dorosłość

Według Levinsona (za: Miś, 2000) wczesna dorosłość składa się z trzech etapów: (*) wchodzenie w role, (*) redefinicja pełnionych ról i (*) ustanowienie swojego miejsca w świecie dorosłych. Na każdym z tych etapów młodzi dorośli powinni podejmować określone działania służące jak najlepszemu...

Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Redefinicja dorosłości

Samotność, brak intymnej relacji z parterem i nieciekawa lub zbyt wymagająca praca niosą ze sobą jednak „małą stabilizację”. Sztywne przywiązanie do raz podjętych zadań i ról również określa tutaj pewien obszar ryzyka rozwojowego. Na drugim etapie dorosłości, bowiem, Levinson umiejscawia czas...

Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Czas pełni życia

Okres środkowej dorosłości to czas korzystania z tego, co się osiągnęło wcześniej, gdy aspiracje i nadzieje realizują się i owocują (Miś, 2000). Jest to czas szczytowych osiągnięć w karierze zawodowej, co związane jest z zakresem posiadanej wiedzy, władzy i autorytetem, statusem materialnym oraz...

Andragogika - Dorosłość jako kategoria pedagogiczna

Dorosłość jako kategoria pedagogiczna związana jest z koncepcją wychowania rozumianą jako proces wspomagania indywidualnego. Zwolennicy tej teorii uważają że wychowanie powinno być procesem pedagogicznej mediacji w związku człowieka ze światem, w której wyniku rozwojowi osobowościowemu ludzi...

Środkowa dorosłość: szanse rozwoju

Środkowa dorosłość to jeden z najdłuższych okresów w życiu człowieka, rozciągający się od 35 do 60 roku życia. Po zadebiutowaniu w dorosłych rolach, co miało miejsce w okresie wczesnej dorosłości teraz przychodzi czas na wypełnianie tych ról z wprawą i swobodą dojrzałego aktora. Zatem po okresie...

Andragogika - Dorosłość jako kategoria psychologiczna

Dorosłość jako kategoria psychologiczna związana jest z koncepcją wychowania rozumianą jako intencjonalny proces kształtowania osobowości – można wnioskować że wychowanie jest świadomie wykorzystywanym instrumentem osobowości w określonym kierunku.

Przedmiot badania:

- przesłanka główna: rozwój...

Andragogika - Dorosłość jako kategoria socjologiczna

Wychowanie dorosłych jest procesem naturalnego uczestnictwa człowieka w życiu społecznym a jego efekty są wypadkowa oddziaływań i wpływów płynących ze strony.

Przedmiot badania:

- przesłanka główna: rozwój osobowości jest rezultatem interakcji człowieka ze światem

- przesłanka pomocnicza:...

Andragogika - Rozumienie dorosłości jako stanu społecznego człowieka

Dorosłość jako stan społeczny człowieka – prezentują ja ci, którzy dorosłość pojmują jako stan społeczny.

Dorosły (wg W. Szewczuk) to człowiek na tyle ukształtowany, że może być samodzielnym podmiotem działalności społeczno produkcyjnej.

Wg Werner dorosły to:

- osoba niezależna...

Andragogika - Teoretyczna propozycja rozumienia dorosłości przez C.C. Cogginsa

Proces dorosłości na skali wzrost – regres. Dorosłość to proces rozwoju psychicznego, który jest usytuowany w postawach:

1) postawa wobec siebie

- wzrost samoświadomości

- adekwatność samooceny

- koncentracja na samorozwoju

2)postawa wobec innych

- rozumienie innych ludzi(im bardziej ich rozumiemy...

Andragogika - Rozumienie dorosłości przez Avancina

Avanzina widzi proces rozwoju jako proces powolnej ewolucji – dorosłość oznacza dopełnienie, zakończenie powolnej ewolucji. Pojęcie adultus jest imiesłowem czasu przeszłego, podczas gdy wyraz adolescens jest imiesłowem czasu teraźniejszego, tego samego czasownika – dorosłość.

W okresie dojrzewania...

Wczesna dorosłość: szanse rozwoju

Sens dorosłego życia to podejmowanie i odpowiedzialne realizowanie zobowiązań wobec siebie i innych ludzi w wielu obszarach aktywności życiowej. Dorosłość oznacza więc zdolność uświadamiania sobie własnych potrzeb, wolę i możliwość brania odpowiedzialności za sposób ich zaspakajania. Oznacza to...

Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Nadmierna eksploatacja

W okresie wczesnej dorosłości człowiek osiąga maksimum swoich sił fizycznych; poziom energii, jakim dysponuje, i jaki jest w stanie zmobilizować, jest teraz najwyższy. To daje młodemu człowiekowi możliwość uporania się z mnogością zadań i wyzwań, jakie przed nim stoją, i jakim musi sprostać...

Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Zmiana w relacjach z własnymi dziećmi i rodzicami

Nie do przecenienia jest funkcja tego okresu, jako ogniwa łączącego pokolenia, osoby z tej fazy z jednej strony wychowują młodsze pokolenie, z drugiej przejmują opiekę i dostarczają wsparcia starzejącym się rodzicom. Współcześnie występuje duże zróżnicowanie etapów życia rodzinnego wśród osób w tym...

Późna dorosłość: szanse rozwoju

Ostatni okres życia trwający około 40 lat bywa określany jako późna dorosłość, wiek podeszły, wiek senioralny czy także jeszcze po prostu jako starość. Wydawałoby się, w porównaniu z okresem dzieciństwa i dorastania, iż jest to czas spokoju, stabilności, korzystania z osiągnięć poprzednich faz...

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Specyfika późnej dorosłości

Mowa tutaj o wieku, umownie rzecz biorąc, po ok. 60 roku życia. Mimo tak formalnie postawionej granicy przechodzenie do ostatniej fazy życia, zwanej także starością i związanej z procesami biologicznego starzenia się pozostaje, oczywiście, kwestią indywidualną. Gdy w 1982 roku powoływano Zgromadzenie na...