Doradca

Czytaj Dalej

Praca doradcy ponowoczesnego

Dziś trudno powiedzieć, iż doradca udziela tylko porad zawodowych, próbuje pomóc znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące wyboru zawodu, szkoły. Praca doradcy służy przede wszystkim wspieraniu człowieka poszukującego pomocy.

Rola doradcy zawodowego w procesie pomocowym adresowanym od osób poszukujących pracy.

Zostały wyselekcjonowane najbardziej widoczne i istotne problemy dotyczące kwalifikacji i umiejętności doradcy zawodowego:  programy szkoleniowe nie nadążają za zmieniającym się kontekstem kariery zawo-dowej – nie odnoszą się do różnych ścieżek kariery i złożonego rynku pracy,  prawie nie istnieje polityka, która zapewniałaby programom szkoleniowym przygo-towanie doradców do efektywnego korzystania z Internetu,  jest bardzo niski procent szkoleń, które ...

Doradztwo organizacyjne - WSPÓŁPRACA MENEDŻERA Z DORADCAMI

Przed zawarciem umowy z firmą doradczą należy: -    zastanowić się, kim są doradcy i jak pracują; -    sprawdzić referencje firmy (jej dotychczasowe osiągnięcia), skontaktować się z przedsiębiorstwem, w którym wdrażała jakiś projekt; -    poprosić o bibliografie konsultantów firmy doradczej; -    przeprowadzić rozmowę z jednym nich; -    po uzyskaniu pozytywnych informacji ...

Etyka doradcy organizacyjnego

Trudno sobie wyobrazić, że decydując się o podjęciu procesu usprawnienia organizacji i zatrudnieniu doradcy organizacyjnego szefostwo firmy nie określiło kryteriów jakie powinien spełniać doradca.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Doradca rehabilitacyjny a wspomaganie dziecka i rodziny

Rodzi to potrzebę permanentnego aktualizowania wiedzy doradcy, dostarczania mu bieżącej informacji specjalistycznej, wyposażenia zaplecza metodyczno-organizacyjnego oraz przyjęcia odpowiedniego tren­du działalności wspomagającej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC doradców podatkowych

Regulowane jest przede wszystkim rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania doradztwa...

MAKLER I DORADCA INWESTYCYJNY

Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się pozostawanie tej osoby w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze: 1) ze spółką prowadzącą działalność maklerską; 2) z bankiem - w zakresie działalności maklerskiej oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych; 3) z towarzystwem funduszy powierniczych, funduszy inwestycyjnych lub z funduszem inwestycyjnym, towarzystwem emerytalnym lub funduszem ...

Doradca rehabilitacyjny

doradca rehabilitacyjny; pracownik (z wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym lub prawniczym), do zadań którego należy udzielanie porad w zakresie spraw rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej.

Doradca zawodowy

doradca zawodowy; specjalista (na ogół z wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym), którego za­daniem jest udzielanie pomocy w podjęciu właściwej decyzji wyboru zawodu w oparciu o właściwości psychofizyczne przyszłego pracownika (ocena zdolności do pracy) oraz zna­jomość wymagań różnych zawodów.

Uczestnicy procesu zakupu na rynku instytucjonalnym - Doradcy

Osoby, które wpływają na decyzje zakupu, często pomagają określić wymagania dotyczące produktu oraz dostarczając informacji potrzebnych do oceny produktów alternatywnych, szczególnie ważna rolę pełni tu personel techniczny.

Kierownik i jego doradcy - Dyskusja nad cechami kierownika

"Szef" powinien dysponować osobistymi cechami tj., inteligencja, kultura, wyrozumiałość, stanowczość, przedsiębiorczość, "ludzkość", dobroć itd. Ustalenie całego, zamkniętego zestawu cech kierownika jest niemożliwe, można podać je tylko z grubsza. "Szef" to osoba wyposażona w prawo organizowania...

Kierownik i jego doradcy - Autorytet kierownika

Jak w.w. trudno jest ustalić cechy typowe kierownika, należy więc ustalić zasady prawidłowego ukształtowania się pozycji kierownika w stosunku do zespołu. W organie jednoosobowym tylko kierownik powinien być źródłem dyspozycji dla podległych mu pracowników, przed nim odpowiadają pracownicy za swe...

Kierownik i jego doradcy - Typy kierownictwa

Są dwa typy kierownictwa: autokratyczny i demokratyczny.

Autokrata ma następujące cechy:

- rozkazuje

- określa działalność grup bez pytania ich o zdanie

- udziela członkom zespołu nagany lub pochwały

- przez większość czasu trzyma się od grupy z daleka

Wg. J. Browna są następujące typy...

Kierownik i jego doradcy - Spiętrzenie obowiązków kierownictwa

Do niezbędnych elementów autorytetu kierownictwa należy wydajność jego pracy. Praca w adm., która jest organizowaniem, wymaga stałego napięcia organizacyjnego. Można powiedzieć, że kierownik żyje dla swej pracy i dla wykonania zadania. Te napięcie jest konsekwencją dobrowolnego zajmowania tego...

Kierownik i jego doradcy - Osobiste kontakty kierownika

Chodzi tu o prawidłowe ułożenie przez kierownika kontaktów:

- wewnętrznych, jest to bezpośredni kontakt przełożonego z podwładnymi, który nie może przekroczyć 5-10 osób reprezentujących kreślone grupy spraw. Czas trwania tych kontaktów może być z góry ustalony, ale wtedy nie może on stwierdzić, że...

Kierownik i jego doradcy - Gabinet i sekretariat kierownika

Ponieważ kierownik nie jest w stanie panować nad wszystkimi sprawami, którymi kieruje, w dużej jednostce organizacyjnej, powołuje się dlatego specjalnie dla obsługi kierownika wydzieloną jednostkę lub stanowisko pracy o nazwie sekretariat, wydział lub biuro. Rolą tego stanowiska jest:

- zbieranie...