Domniemanie

Czytaj Dalej

Pojęcie i rodzaje domniemań

domniemanie, że dziecko urodziło się żywe) - domniemania prawne materialne: polegają, na tym że na podstawie przepisu prawnego należy uznawać pewien poszukiwany fakt za ustalony, jeżeli został odpowiednio ustalony inny fakt (np.

Akt administracyjny (domniemanie mocy obowiązującej)

Domniemanie to polega na tym, że akt adm. Zasada domniemania ważności aktów adm. nie może obowiązywać tam gdzie ustawodawca domniemanie takie uchyla tzn.

Domniemanie związane z posiadaniem

- domniemanie posiadania samoistnego – ten kto faktycznie włada rzeczą jest posiadaczem samoistnym, wynika z tego, że ten kto wykonuje faktyczne władztwo jest posiadaczem i że posiadanie ma charakter samoistny - domniemanie zgodności posiadania z prawem – z faktu posiadania domniemywa się, że jest ono zgodne z prawem.

DOMNIEMANIE WAŻNOŚCI AKTU ADMINISTRACYJNEGO

W praktyce istnieje i funkcjonuje pojęcie domniemanie ważności aktu admin. Jest to domniemanie, które może być obalone.

Domniemanie ojcostwa

Domniemanie ojcostwa miało miejsce gdy mężczyzna był mężem kobiety, a dziecko urodziło się najwcześniej w 182 dni od zawarcia związku i najpóźniej w 300 dni od jego ustania.

Domniemanie o stosunku pracy

Zatrudnienie na warunkach określonych z art. 22 par1. jest zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bez względu na nazwę tej umowy (a także bez względu na treść umowy).

Domniemanie prawdziwego wpisu do KRS polega na

Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić...

DOMNIEMANIE WAŻNOŚCI AKTU ADM.

Oznacza, że ten akt jest tak długo ważny jak długo nie stwierdza o jego nieważności.

Wiąże się to z pojęciem ostateczności aktu; moment doręczenia decyzji, 14 dni postępowanie odwoławcze; skarga do NSA – moment kasacyjny; rewizja nadzwyczajna przez sąd najwyższy. Proces podejmowania aktu adm. :...

DOMNIEMANIE

Presumpcja prawna, sposób rozumowania oparty na rachunku prawdopodobieństwa co do następstwa faktów lub przyjęcia pewnego faktu za udowodniony na podstawie in. faktów oczywistych; takie znaczenie leży najczęściej u podstaw d. jako konstrukcji prawnej. W prawie kan. i prawie pol. (wzorowanych na prawie rzym.)...