"Dom Kaźni" w Rypinie

Czytaj Dalej

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

I. Wstęp

1.Jan Kochanowski pierwszym twórcą w którego twórczości spotykamy zagadnienie domu i rodziny: “Na dom w Czarnolesie”, “Treny”, pieśń “Wsi spokojna,wsi wesoła...”.Przedstawienie powinności gospodarza i pozostały członków...

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

I. Wstęp

1.Jan Kochanowski pierwszym twórcą w którego twórczości spotykamy zagadnienie domu i rodziny: “Na dom w Czarnolesie”, “Treny”, pieśń “Wsi spokojna,wsi wesoła...”.Przedstawienie powinności gospodarza i pozostały członków...

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Motyw domu i rodziny pojawia się od najwcześniejszych wieków w literaturze polskiej. Oczywiście w różnych utworach i różnych epokach pełni zupełnie inne funkcje i przedstawiany jest w różny sposób. Po raz pierwszy pojawia...

DOM - DOBREM CZY BARIERĄ NA DRODZE DO DOBRA ? Wnioski o tragizmie bohaterów zmuszonych wybierać między dobrem a dobrem

DOM - DOBREM CZY BARIERĄ NA DRODZE DO DOBRA ? Wnioski o tragizmiebohaterów zmuszonych wybierać między dobrem a dobrem.

 

Żyjemy w końcu XX wieku. Jesteśmy często niewolnikami mass mediów, które"zalewają" nas "tanią" kulturą. Jednak młody człowiek - wieczny wędrowiec, poszukującysiebie i swego...

„ANTYGONA” SOFOKLESA JAKO NAJDOSKONALSZY PRZYKŁAD TRAGEDI ANTYCZNEJ - DZIEJE DOMU EDYPA

Edyp był synem Lajosa i Jokasty. Wyrocznia delficka przepowiedziała Lajosowi, że zginie z ręki własnego syna, który ożeni się ze swoją matką. Rodzice przekłuli Edypowi pięty żelaznymi kolcami, związali i porzucili w górach. Dzieckiem zaopiekowali się pasterze i oddali w Koryncie bezdzietnej parze...

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Motyw domu i rodziny pojawia się od najwcześniejszych wieków w literaturze polskiej. Oczywiście w różnych utworach i różnych epokach pełni zupełnie inne funkcje i przedstawiany jest w różny sposób.

Po raz pierwszy pojawia się on w twórczości Jana Kochanowskiego, w jego znanej fraszce pt. Na dom w...

Dom rodzinny jako ruina

I. Dom rodzinny zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie spędziliśmy nasze dzieciństwo, gdzie wpajano nam dobre obyczaje, kształtowano w nas wartości, na których musimy bazować w dorosłym życiu. Dom jest miejscem, w którym panują określone zasady, do których musimy się stosować. Taki obraz domu...

Formy organizacyjne sprzedaży detalicznej - Domy towarowe

Pierwsza instytucja nowoczesnego handlu detalicznego (pow-stanie - XLX w.). Do dziś funkcjonują słynne domy towarowe z tamtej epoki  Au BonMarche (1852), Printemps (1865), Les Nouvelles Galleries (1897) przejęty obecnieprzez Galleries La Fayette (1899). Orientacja domów towarowych skierowana naklienta...

Formy organizacyjne sprzedaży detalicznej - Domy handlowe

Odmiana domu towarowego o niższym standardzie, sprzedaje towary dwóch lub więcej branż, z których jedna obejmuje bardzo głęboki asorty-ment towarów (np. sprzedaż odzieży i artykułów wyposażenia mieszkań w sieci C&A). Niekiedy oferta skierowana jest do określonego segmentu rynku stąd domyhandlowe...

Formy organizacyjne sprzedaży detalicznej - Domy dyskontowe

Konkurent klasycznych domów towarowych i handlowych,ale również super i hipermarketów. Charaktystyczną ich cechą są konkurencyjnieniskie ceny (dzięki niskiemu standardowi świadczonych usług), ograniczony asor-tyment towarowy, stosowanie jednostek opakowaniowych zmierzających do dużych jednorazowych...

Praca w domu

 

Często nazywana jest praca chałupniczą. Osoby wykonujące ten rodzaj pracy są pracownikami zależnymi. Wykonują ją jednak poza zakładem pracy, w miejscu przez siebie wyznaczonym. Z wykonywanych zadań pracownicy są rozliczni przez pracodawcę, tym niemniej pozostają poza jego kontrolą. Jest to element...

Rozwój świadomości ideowej Cezarego Baryki (wpływ rodzinnego domu i życiowych doświadczeń bohatera na jego ewolucję wewnętrzną).

 

Główny bohater „Przedwiośnia” wywodzi się z rodziny o silnych tradycjach niepodległościowych. Jego pradziadek uczestniczył w powstaniu listopadowym, a ojciec, Seweryn, również brał udział w walkach niepodległościowych. Cezary Grzegorz Baryka urodził się z Baku, gdzie przeżył dzieciństwo, otoczony...

Opis domu po niemiecku

 

Mein Haus ist gross. Es hat eine Garage und einen grossen Hof. In der Garage befindet sich den wagen. Das Haus hat drei Balkonen. Auf den Balkonen befinden sich die Blumen. Wir haben auch viele Fenster und sie sind gross. Mein Haus ist sehreine Treppe, eine Kueche, einen Keller, sechs Zimmer, drei Korridore und...

W jakim stopniu słowa Mickiewicza "szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" odnieść można do życia samego poety?

Adam Mickiewicz żył i tworzył w okresie romantyzmu. Był to okres, w którym Polska - wymazana z mapy Europy - została podzielona między trzy państwa zaborcze: Rosję, Austrię i Prusy. Młody poeta polski musiał podporządkować się władzy zaborczej Rosji. Tęsknota do swobody myśli, przekonań, swobody...

Pojęcia pedagogiczne - DOM MAŁEGO DZIECKA

Prowadzona przez wydział zdrowia placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci do lat 3, którym rodzice lub opiekunowie nie mogą zapewnić warunków do normalnego rozwoju. Do d.m.dz. może być przyjęta karmiąca matka wraz z dzieckiem, a także kobieta w 7 miesiącu ciąży. Po ukończeniu 3 lat wychowankowie d...

Pojęcia pedagogiczne - DOM DZIECKA

Internatowy zakład wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat pozbawionych opieki rodziny. Zadaniem d.dz. jest zastąpienie wychowankom domu rodzinnego, pełnienie funkcji opiekuńczych i wychowawczych, umożliwienie wykonania obowiązku szkolnego i zdobycia zawodu, przygotowanie do samodzielnego...

Pojęcia pedagogiczne - RODZINNY DOM DZIECKA

Dom dziecka oparty na zasadzie wychowania rodzinnego; wzorem takiego domu były zakładane przez K. Jeżewskiego „gniazda sieroce", podobnie jak poszczególne domy wioski dziecięcej w Trogen (Szwajcaria). W Polsce od 1958 zaczęto tworzyć takie domy; ich organizacja polega na wyodrębnianiu w większym domu 8-15...

Przebieg procesu adopcyjnego - Zapowiedziana wizyta w domu i rozmowa problemowa z pedagogiem

Małżonkowie umawiają się na rozmowę z pedagogiem osobiście lub telefonicznie. Pracownik Ośrodka odwiedza rodzinę w ich domu. Wizyta ma na celu sprawdzenie warunków lokalowych i warunków, jakie rodzina może zaoferować dziecku, a także bliższe poznanie rodziny.

Problemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole

Według projektu ogólnej definicji pojęcia osoba niepełnosprawna -niepełnosprawną jest osoba, której obniżona sprawność funkcjonalna (sensoryczna, fizyczna i/lub psychiczna) trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról właści­wych dla płci...

Rehabilitacja i pomoc niepełnosprawnym w domu rodzinnym

Punktem wyjścia procesu rehabilitacji w rodzinie jest zaakceptowanie przez nią jednostki niepełnosprawnej, takiej, jaką ona jest, to znaczy z wszel­kimi ograniczeniami, ale i z wiarą w możliwość jej rehabilitacji. Ponieważ na ogół nie jest łatwo pogodzić się z niepełnosprawnością członka rodziny...