Zespolenie tętnicy nabrzusznej dolnej i górnej

nabrzuszna dolna wstępuje zazwyczaj nieco (około 5—6 cm) powyżej pępka. nabrzuszna dolna zespala się z t.

Co to jest dolny kwartyl. Co to jest górny kwartyl

Do najczęściej zaliczanych kwartyli zaliczamy kwartyle: Kwartyl dolny-  dzieli on zbiorowość uporządkowaną na dwie części, w ten sposób  że 25% jednostek ma wartość   cechy niższe, a 75% wyższe od kwartyla dolnego.

Dopływy żyły głównej dolnej

główna dolna powstaje ze zlania się obu żż. głównej dolnej, lecz zwykle do lewej /.

Żyła pośladkowe dolne

O żyłach pośladkowych mowa była poprzednio w związku z układem żylnym komory tylnej uda; wiemy, że towarzyszą one odpowiednim tętnicom, odprowadzają krew z pośladków i zespalają się z sobą, a dolna poza tym z żyłami przeszywając, dopływami ż.

Zabytki Dolnego Śląska

Zabytki Dolnego Śląska 1. Zespół zamkowy składa się z gotycko - renesansowego zamku górnego, wieży na skale oraz zamku dolnego - najmłodszej części.

Układ oddechowy (górne i dolne drogi oddechowe)

Jej część górna leży w obrębie szyi, część dolna w śród-piersiu tylnym (z tyłu tuż za tchawicą na całej jej długości znajduje się przełyk).

Krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z normal­nym siedziskiem

Regulacja wysokości siedziska i głębo­kości oparcia plecowego umożliwia do­stosowanie wymiarów krzesła do użyt­kownika i wysokości stanowiska pra­cy ; oparcia boczne pozwalają przenieść utracone funkcje ruchowe kończyn dolnych na kończyny górne podczas siadania i wstawania; podstawa jezd­na zastępuje utracone funkcje ruchowe, umożliwiając „dojazd" do stanowiska pracy.

Krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z uchyl­nym siedziskiem

Przystosowane do stano­wisk pracy warsztatowej, biurowej i użytku domowego; regulacja wyso­kości siedziska i głębokości oparcia plecowego umożliwia dostosowanie wymiarów krzesła do użytkownika i wysokości stanowiska pracy; sie­dzisko uchylne zapewnia wygodne podparcie usztywnionej kończyny lub protezy, oparcia boczne pozwalają przenieść utracone funkcje ruchowe kończyn dolnych na kończyny górne podczas siadania i wstawania; pod­stawa ...

Lej podciśnieniowy protezy kończyny dolnej

lej podciśnieniowy protezy kończyny dolnej; sztywny -> lej pełnokontakto­wy protezy kończyny dolnej lub sztyw­ny ściśle dopasowany lej kikutowy z pozostawieniem niewielkiej wolnej przestrzeni nad końcem kikuta.

Orteza kończyny dolnej korekcyjna

wkładka supinująca, or­teza kończyny dolnej detorsyjna; za­sady układu trzech sił równoległych działających na tej samej płaszczyź­nie, lecz nie wzdłuż tej samej linii, np.

Orteza kończyny dolnej odciążająca

orteza kończyny dolnej odciążająca; podpierająca masę ciała, wyłączająca niewydolne struktury podpórcze lub zmniejszająca naciski jednostkowe na te struktury. kończyny dolnej ma najczęściej postać konstrukcji szy­nowo-opaskowej, np.

Orteza kończyny dolnej stabilizująca

orteza kończyny dolnej stabilizująca; orteza zastępująca niesprawny układ mięśniowy w celu zabezpieczenia funk­cji podpórczo-ruchowej układu kostno-stawowego kończyny dolnej.

proteza całej kończyny dolnej

proteza całej kończyny dolnej; sztu­czna kończyna dolna składająca się z w kosza biodrowego, części udo­wej, goleniowej oraz stopy protezy z mechanizmami ruchowymi: -> staw biodrowy, -> staw kolanowy oraz czę­sto również -> staw skokowy.

Proteza kończyny dolnej przymiarkowa

proteza kończyny dolnej przymiarkowa; urządzenie adaptacyjne umieszczone pomiędzy stopą protezy kończyny dolnej a lejem kikutowym protezy uda lub goleni, pozwalające na precyzyjne ustawienie leja w sto­sunku do stopy i sprawdzenie ukła­du w warunkach dynamicznych.

Proteza kończyny dolnej szczudłowa

proteza kończyny dolnej szczudłowa; uproszczona forma -> protezy goleni lub ¡9 protezy uda. Służy jako prowizoryczne zaopatrzenie brakującej części kończy­ny dolnej.

Ruchy robocze kończyn dolnych

ruchy robocze kończyn dolnych; mu­szą być obliczone i dostosowane do możliwości ruchowych stawów skokowo-goleniowego, kolanowego i bio­drowego. W celu usprawnienia kończyn dolnych organizuje się specjalne sta­nowiska wyzwalające ruchy o cha­rakterze ćwiczeń leczniczych.

Zawieszenie protezy kończyny dolnej

zawieszenie protezy kończyny dolnej; konstrukcja mocująca protezę do ciała inwalidy. Specjalnym rodzajem zawieszenia protezy całej kończyny dolnej jest -> kosz biodrowy.

Kazimierz Dolny

Wyraźniej widać mury zamku dolnego, późnogotycko-renesanso-wego z XVI w. Wąwozy lessowe stanowią najciekawszy fragment rzeźby Kazimierza Dolnego.

Techniki uzyskiwania półsurowca w paleolicie dolnym i środkowym - Technika lewaluaska

który dokonuje się jeszcze w młodszej części dolnego paleolitu, jest pojawienie się techniki lewaluaskiej (od stanowiska Levallois-dzielnicy Paryża). Polega ona na oddzielaniu takich odłupków od strony dolnej (wypukłej) wcześniej odbitych odłupków.

Metody badań nad typologią inwentarzy kamiennych dolnego i środkowego paleolitu

   Zgrzebło retuszowane na stronie dolnej (pozytywowej).    Odłupek z retusz era na stronie dolnej (pozytywowej).