Dokument

Czytaj Dalej

Istota metody badania dokumentów

Dokumenty, które wprowadzają w błąd są z pewnością gorsze od braku jakichkolwiek dokumentów.

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

Prawidłowo zorganizowany obieg dokumentów powinien zapewniać: 1) najkrótszą i najprostszą drogę, tak aby w możliwie najkrótszym czasie dokument mógł dotrzeć do zainteresowanych stanowisk i komórek organizacyjnych; 2) ominięcie zbędnych ogniw na drodze obiegu dokumentów i kierowanie dokumentów bezpośrednio do tych stanowisk, które rozpoczynają ich opracowywanie lub decydują o ich opracowaniu i ...

Charakterystyka i klasyfikacja dokumentów księgowych.

W razie braku podstawowego dokumentu źródłowego wystawia się dokument kasowy zwany asygnatą kasową rozchodową KW. Na podstawie dokumentów pierwotnych wszystkie wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasie są ujmowane w dokumencie wtórnym, zwanym raportem kasowym.

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Zbiory dokumentów należące do kategorii B przechowuje się przez okres co najmniej: 1) księgi rachunkowe - 5 lat; 2) karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki - przez okres wymaganego dostępu do tych informacji wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat; 3) dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej - do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok ...

Analiza dokumentów

pl) Analiza dokumentów Metodą mniej na ogół docenianą - w porównaniu z pozostałymi metodami badań pedagogicznych - jest analiza dokumentów. Dokumenty bowiem wprowadzające w błąd są z pewnością gorsze od braku jakichkolwiek dokumentów.

Jakościowa, ilościowa i formalna analiza dokumentów

analizę ilościową dokumentów z niewątpliwą dla niej korzyścią uzupełniają i wzbogacają zarówno analizajakościowa, jak i formalna, a analizę jakościową dwie pozostałe analizy dokumentów.

Nadzór nad dokumentami

Dokumentacja powinna być przechowywana w sposób umożliwiający łatwe odnalezienie, ale jednocześnie taki, który zabezpieczy ją przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dokumenty nieaktualne powinny być niezwłocznie wycofywane w celu zabezpieczenia przez wykorzystaniem.

Zarządzanie dokumentami

Dokumenty mogą być zapisywane w systemie zarządzania dokumentami bezpośrednio z dysku, skanowane, lub też pojawiać się w systemie poprzez pocztę elektroniczną.

Niedomogi analizy dokumentów

Oprócz zarysowanych wyżej niewątpliwych zalet, analiza dokumentów — jako metoda badawcza — ma również wiele cech ujemnych, które wiążą się przede wszystkim z nie zawsze pełną i wiarygodną wartością poznawczą analizowanych dokumentów.

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Dowód z dokumentów

Dokument - akt pisemny, stanowiący wyrażenie określonych myśli lub wiadomości Kpa wprowadza pojęcie dokumentu urzędowego- to dokumenty, które mają zwiększoną moc dowodową, w zakresie tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone, jeżeli zostaną spełnione 2 przesłanki: sporządzone zostaną w określonej formie i sporządziły je powołane do tego organy państwowe lub jednostki organizacyjne.

Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

Sam więc dokument wystawiony przez funkcjonariusza jest dokumentem autentycznym, jednak zawarte w nim dane rozmijają się z rzeczywistym stanem rzeczy: badz zniekształcają pewne fakty, bądz je przemilczają, bądz wreszcie potwierdzają fakty nie istniejące.

Obieg dokumentów w jednostce budżetowej na przykładzie urzędu skarbowego.

W deklaracji PIT-5 należy uwzględnić: • numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego ten dokument, • miesiąc którego dotyczy deklaracja, • właściwy urząd skarbowy do którego składana jest deklaracja, • nazwisko i imię, datę urodzenia oraz aktualny adres zamieszkania podatnika, • źródła przychodów: - pozarolnicza działalność gospodarcza, - najem, podnajem lub dzierżawa.

DEKRETACJA DOKUMENTÓW

Na oznaczonych numerami dokumentach księgowych pracownik dekretujący dowody: 1) zamieszcza dyspozycje dokonania zapisów księgowych z podaniem stron kont syntetycznych (Dt, Ct), na których dokument ma być zaksięgowany; 2) wskazuje sposób ujęcia dowodu na kontach analitycznych; 3) podaje datę, pod którą należy dany dowód zaksięgować; 4) wpisuje sumę operacji gospodarczej; 5) zamieszcza datę d.

DOKUMENT ORYGINAŁ

Pierwowzór, autentyk, pierwszy dokument, dokument autentyczny, dokument pierwotny niebędący kopią ani naśladownictwem, dokument prawdziwy, w rachunkowości d.

Dokumenty pisane, cyfrowe i obrazowe

Nie mniej ważnym — od poprzedniego — rodzajem dokumentów są dokumentycyfrowe.

Nowoczesne techniki analizy dokumentów

Precyzyjne ustalenie problemów badawczych wraz z dokładnym wyszczególnieniem wskaźników interesujących badacza zjawisk stanowi cechę konstytutywną nowoczesnych technik analizy dokumentów.

Dokumenty oficjalne i osobiste

Dokumenty oficjalne dotyczą różnego rodzaju dokumentacji na temat funkcjonowania interesujących badacza instytucji opieki, nauczania i wychowania, w tym szczególnie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Archiwizacja dokumentów księgowych

Okres przechowywania dokumentów księgowych Ze względu na okres archiwizacji dokumentacje księgową możemy podzielić na: dokumenty archiwalne przechowywane w sposób trwały, czyli zatwierdzone sprawozdania finansowe- oznaczone symbolem A, dokumenty nie archiwalne przechowywane okresowo, czyli księgi rachunkowe i dokumenty inwentaryzacyjne- oznaczone symbolem B.

DOKUMENT KOPIA

Liczba emitowanych dokumentów powinna być ściśle określona w instrukcjach emisji, obiegu i kontroli dokumentów. Ważne jest też wyraźne oznaczenie na dokumencie, że stanowi on oryginał lub kopię, aby zapobiec podwójnym zapisom tych samych operacji lub nadużyciom.

KONTROLA DOKUMENTÓW

Dokumenty to jeden z najważniejszych przedmiotów kontroli, gdyż prawidłowe i rzetelne dokumentowanie zjawisk gospodarczych, jak również prawidłowy obieg dokumentów decydują o rzetelności odzwierciedlenia rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych i możliwościach przeprowadzenia kontroli.