Doktryna

Czytaj Dalej

Co to jest doktryna i jej rodzaje

Według tego kryterium doktryny dzielimy na: -doktryny monopolistyczne ( zamknięte ) -niemonopolistyczne ( otwarte ) Doktryny monopolistyczne wykluczają dyskusję nad własnymi założeniami i aspirują do posiadania jedynie słusznej koncepcji.

Współczesne doktryny polityczne.

Dwa pierwsze nie należą do głównych zainteresowań doktryn politycznych, toteż można je ująć najzwięźlej. W odróżnieniu od nazw innych ideologii i doktryn, nazwa „feminizm” poddawana analizie etymologicznej niewiele wnosi do treści pojęcia feminizmu.

Geneza i pierwsze doktryny polityczne

Doktryna protekcjonizmu Doktryna ta zwana jest też doktryną Henryka V zobowiązywała państwo do:- ochrony państwa przed konkurencją z zewnątrz;- popierania eksportu poprzez ulgi podatkowe i premie dla eksporterów;- rozwój kopalni handlowych(kopalnia wschodnia, indyjska);Doktryna merkantylizmu XVI I wieku- zakładała poprawę uprzemysłowienia kraju;- eksport wysoko przetworzonych wyrobów;- osłonę produkcji krajowej przed ...

Ideologia, doktryna, program polityczny – definicje, przykłady.

Przenoszą niekiedy założenia określonych ideologii i doktryn politycznych na grunt konkretnych sytuacji, na teren politycznego działania.

Doktryny polityczne i ekonomiczne XIX i XX wieku -w pigułce

Liberalizm to pojęcie porządkujące, stanowiące ramę dla różnych doktryn. socjalizm naukowy (marksizm) Doktryna socjalizmu utopijnego: - ostra krytyka kapitalizmu i rozwarstwienia międzyklasowego XIX w.

GRZEGORZ I WIELKI Św. - DOKTRYNA

zawarta była wdogmatyce ze ścisłym odniesieniem do doktryny o łasce; byłto aspekt, w jakim ujmowano wszystkie przejawy życia nadprzyr. na świętego Tomasza z Akwinu w doktrynie o darach Ducha Świętego, Lb 1961; R.

Doktryna powstrzymywania (Doktyna Trumana)

Doktryna Trumana zawierała element walki ideologicznej między totalitaryzmem i wolnością, poza tym przebieg rokowań z ZSRR wywołał nastroje antysowieckie w Stanach Zjednoczonych. Istota doktryny Trumana zamykała się w postawieniu tamy ekspansji radzieckiego komunizmu na całym świecie.

Doktryna Breżniewa – treść i znaczenie dla polityki międzynarodowej

Inaczej doktryna „ograniczonej suwerenności” Doktryna ta to teza o ograniczonej suwerenności państw socjalistycznych oznaczająca możliwość interwencji zbrojnej innych państw socjalistycznych, gdyby zostały naruszone "podstawy ustroju socjalistycznego" w którymś z państw członkowskich Układu Warszawskiego.

Ideologie i doktryny polityczne XIX w.

W myśli politycznej przybrał liberalizm socjalny nieco propagandowe szaty doktryn państwa dobrobytu. Dzieła Marksa i Engelsa, samodzielne i wspólne, tworzą teoretyczną podstawę komunizmu współczesnego-komunizmu marksistowskiego oraz wielu doktryn i programów z nich wysnutych.

CHRZEŚCIJAŃSTWO - DOKTRYNA

Źródłem doktryny chrzęść, jest ->- objawienie dokonane przez -»• Jezusa Chrystusa, -*• Boga-Czło-wieka i uformowane przez -> Dwunastu w -* Tradycji apostolskiej Kościoła pierwotnego (-> chrześcijaństwo I B); podstawowa treść tej doktryny funkcjonowała początkowo w postaci formuł wiary i ->• homologii oraz formuł katechet.

Doktryna funkcjonalizmu

, Historia doktryn politycznych I prawnych do schyłku XX wieku, Lexis Nexis, Warszawa 2005. , Historia doktryn politycznych i prawnych, PWN, Warszawa 1999.

Doktryny społeczno-etyczne starożytności

Doktryna jedności człowieka i przyrody Starożytność grecko-rzymska wypracowała także bardzo wpływową organicystyczna koncepcję, której wątki stale są obecne w świadomości etycznej kultury zachodniej.

Doktryna Kościoła Katolickiego

Doktryna Kościoła Katolickiego - wynika z światopoglądu katolickiego - doktryna wątpliwa zawiera jednak pogląd na władze, państwo, prawo, człowieka - poglądy te mają odzwierciedlenie w szerszym kontekście filozoficznym (metafizyki) - wynikają z tradycji KK mające 2000 lat - kościół dostosowuje się do sytuacji w jakiej przyszło mu deklarować swe poglądy - doktryna ta to wypowiedzi papieży odnoszące się dop państwa, władzy, życia od ...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Geneza państwa (Platon)

Jak więc widzimy doktryna Platona jest widoczna do dnia dzisiejszego w wielu innych doktrynach.

Inne źródła prawa międzynarodowego - Doktryna

38 statutu MTS orzecznictwo i doktryna pełnią rolę „środka pomocniczego do stwierdzenia przepisów prawnych”.

Systemy polityki gospodarczej - Chrześcijańska doktryna społeczna

Na gruncie tej doktryny powstały w XX wieku koncepcje tzw.

Świadomość społeczna, wyobrażenia zbiorowe, ideologie, doktryny

Wyróżniamy: - ideologię jawną – jasno sformułowaną - ideologię ukrytą – nie jest sformułowana wyraźnie Doktryny – zwarty system poglądów, założeń lub twierdzeń odnoszących się do pewnej dziedziny wiedzy lub fragmentu rzeczywistości, często uznawany przez twórcę doktryny lub jego zwolenników za jedyny prawdziwy.

Doktryny ekonomiczne XX wieku.

Doktryna „ekonomicznej teorii polityki” penetruje dziedziny pomijane przez inne nurty badawcze- analizuje polityczne ramy, w jakich zachodzą procesy gospodarcze i w jakich realizowana jest polityka ekonomiczna.

Rozwój doktryny chrześcijańskiej

Sabelianie twierdzili,  że Jezus był jedną z postaci Ojca i  że Bóg był Jezusem i Ojcem jednocześnie, jak człowiek może być jednocześnie ojcem i rzemieślnikiem; trynitarianie zaś stworzyli bardziej subtelną doktrynę:  że Bóg jest jednością i trójcą, Ojciec, Syn i Duch  święty.

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Geneza państwa (Arystoteles)

Wnioski: Zarówno doktryna Platona jak i Arystotelesa pomimo iż żyli w czasach antycznych funkcjonują do dziś w wielu współczesnych nam doktrynach.