DOGMATÓW EWOLUCJA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

II dzięki przyjęciu persona-listycznej koncepcji objawienia Bożego, którego pełnią jest cała osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jego słowa i czyny, znaki i cudy, życie i ziemska obecność, śmierć i zmartwychwstanie; pierwsze istotne i niepowtarzalne zdogmatyzowanie treści objawionej, dokonane przy współudziale bezpośrednich i naocznych świadków, będących pod wpływem działania Ducha Świętego, stanowią -*• Ewangelie oraz Listy Pawła ...

DOGMATÓW HISTORIA

Dział teologii dogmatycznej (-> dogmatyka), którego przedmiotem jest historyczny proces rozumienia treści objawienia Bożego wraz z jego słownym wyrazem w zwyczajnym i uroczystym nauczaniu Kościoła (-» dogmatów ewolucja).

DOGMATÓW EWOLUCJA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

, ich wyjaśnianie i uściślanie; pod względem swej treści dogmat musi pozostać niezmienny, zgodny z nauką ojców oraz powsz. Dogmat nie może zawierać implicite nowych prawd (tzw.

Dogmat wiary: pojęcie, rozwój i interpretacja

Dogmat – prawdy stałe, niezachwiane, niepodlegające zmianom historycznym (relatywizm dogmatyczny), choć zawsze otwarte na dalsze udoskonalenia ich artykulacji i precyzji (lepsze rozumienie danej prawdy).

Dogmat o nieomylności papieskiej

1870) włączenia kwestii nieomylności do projektu Dogmatycznej Konstytucji o Kościele.

Dogmat maryjny

Bullą Munificentissimus Deus papież (1950) uroczyście obwieścił: powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa,błogosławionych Apostołów Piotra i Pawia oraz nasza ogłaszamy, określamy i orzekamy jako objawionyprzez Boga dogmat wiary, ze Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica, Maryja, po wypełnieniużycia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do chwały niebieskiej.

PROBLEMY FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – DROGA DO DOGMATÓW

Chrystus – boskość: adapcjonizm – Chrystus to człowiek usynowiony przez Boga modalizm – Chrystus to nie oddzielna osoba, ale tylko przejaw jedynego Boga doketyzm – Chrystus jako człowiek był jedynie zjawiskiem, nigdy nie żył realnie zwyciężyła hellenistyczna teoria typu platońskiego – Bóg i Chrystus to dwie odrębne osoby (hipostazy), ale są jednej substancji [Tertulian], ostatecznie dogmat Trójcy Świętej: Bóg, Chrystus ...

Dogmaty i teologia

Ten sam kierunek reprezentował w Niemczech Bernhard Bartmann,autor poczytnego podręcznika dogmatyki w zarysie (Grundriss der Dogmatik), w Polsce zaś jegoprzedstawicielami byli znani teologowie: Marian Sieniatycki, Marian Morawski, Aleksander Żychliński.

DOGMAT

Dogmaty są wynikiem ana­logicznego w pewnej mierze, niemniej fa­ktycznego poznawania rzeczywistości Bo­żej, nie zaś jedynie jej symbolicznym wy­razem czy tylko dyrektywami działania (—> pragmatyzm 121).

DOGMAT

opinia, nauka, sąd, uchwała, dekret), Doktryna zawarta w objawieniu Bożym, przekazywana przez -» nauczycielski urząd Kościoła w powszechnym nauczaniu zwyczajnym lub uroczystym ( dogmatyczna definicja), na -> soborze powszechnym (soborowa definicja), a także ogłaszana uroczyście (-> ex cathedra) przez -» papieża w łączności z całym -> episkopatem; nadal podlega coraz głębszemu poznawaniu (-> dogmatów historia) oraz nieustannemu ...

DOGMAT - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

(-»• dogmatów ewolucja) i zrozumienie ich dziejów (-> dogmatów historia). Versuch einer Kritik des Dogmatismus in der Glaubensdarstellung, Fr 1971 ; G.

DOGMATÓW EWOLUCJA

oraz głoszonych przez -» nauczycielski urząd Kościoła, a także proces ich wyjaśniania, uściślania i formułowania; należy do zakresu badań dogmatyki i wchodzi w skład -» dogmatów historii.

Dogmat

W Kościele wschodnim wyrazu “dogmat” używa się na oznaczenia nauczania soborów (szczególnie pierwszych siedmiu soborów powszechnych), przyjętego przez wszystkie lokalne Kościoły we wzajemnej łączności i będącego pokarmem wiernych podczas sprawowania liturgii i w życiu codziennym.

BEZ DOGMATU

BEZ DOGMATU.

DOGMAT - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

Trembelas, Dogmatique de l'Eglise orthodoxe catholique, Chv 1966, I 22-31; V. Karmiris, A Synopsis of the Dogmatic Theology of the Orthodox Catholic Church, Scranton 1973, 1-12; E.

Rozwój dogmatów

przed rokiem 450) rozwój dogmatów porównywał do rozwoju człowieka, który mimo zmian zacho-wuje tożsamość, przekształca się bowiem z dziecka w człowieka dorosłego, a mimo to zawsze pozostaje tą samą osobą.

DOGMAT

[2] W sta­rożytnym -» sceptycyzmie mianem dogmatyków  określano  wszystkich filozofów „twierdzących" — w odróż­nieniu od „powstrzymujących się od sądu"  (efektycy),  „poszukujących" (zetetycy) oraz „rozpatrujących" lub „rozważających" (sceptycy).

Formowanie się dogmatu chrystologicznego

Wiara w Chrystusa jest czymś pierwotnym w chrześcijaństwie. Jest czymś co od początku charakteryzuje i odróżnia chrześcijan od innych religii. Jednak prawda ta, często z powodu braku precyzyjnej terminologii, powodowała liczne spory, herezje i błędne opinie. potrzeby było kilku wieków, by odpowiedzieć...

Rozwój dogmatów - Starożytność (obraz uczty weselnej)

Pierwsze przeniesienie biblijnego sposobu myślenia i wyrażenia się w świat hellenizmu mogło odwołać się do myślenia platońskiego o ile wyrażało platońskie rozumienie relacji doświadczalnej rzeczywistości i idei. To co widzialne, uchwytne jest obrazem i o tyle uczestnictwem w prawzorcowej...

Rozwój dogmatów - Wczesne średniowiecze („znak albo rzeczywistośc”)

Średniowieczne spory o ostatnią wieczerzę, teologiczne debaty charakteryzowały się fatalną alternatywą, która próbuje wciąż utorować sobie drogę „ czy pan jest obecny w znaku (infigura)” czy w rzeczywistości (inrealitate). Kiedy stawia się fałszywe pytania nie można odpowiedzieć na nie...