Dochody

Czytaj Dalej

Dochód i jego podział

Podział dochodu podział funkcjonalny : /zwany poprzecznym/- dokonuje się z uwzględnieniem czynników produkcji – a/ pracy / w procesie gospodarowania przejawia się w ukształtowaniu wynagrodzenia / i b/ kapitału / podział ten dotyczy kwoty osiągniętego zysku - podstawowym kryterium tego podziału jest uczestnictwo poszczególnych czynników produkcji w procesie gospodarowania / , podział osobisty : uwzględnia wysokość i rozdysponowanie dochodu między osoby lub ...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Zwrotne przychody samorządów terytorialnych

Dochodami budżetu gminy mogą być: a) dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej, wypłat dodatków mieszkaniowych i innych zadań b) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi JST c) dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego d) dotacje z funduszy celowych e) spadki, zapisy i darowizny f) ...

Tworzenie dochodu narodowego w gospodarce rynkowej

Kategorie związane z dochodem narodowym statystyka posługuje się różnymi kategoriami dochodu narodowego: produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto, produkt narodowy netto, dochód narodowy wg cen czynników wytwórczych, osobisty dochód ludności, dyspozycyjny dochód ludności.

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Dochody województwa

Dochody budżetu województwa opierają się - podobnie jak dochody budżetów powiatów i gmin - na dwóch podstawowych rodzajów dochodów : trwałych i potencjalnych.

Dochód

Przyrost dochodu różnie rozkłada się na różne produkty: dobra normalne: ich konsumpcja wzrasta wraz ze wzrostem dochodu dobra podrzędne: ich konsumpcja spada wraz ze wzrostem dochodu Podział ten ma charakter: subiektywny ( dla różnych konsumentów dobra te mają różny charakter ) należy uwzględnić poziom życia społeczeństwa zmiany w czasie Większość dóbr ma charakter dóbr normalnych, czyli struktura konsumpcji wygląda tak, że wraz ze wzrostem ...

Dochody publiczne

Natomiast dochody będące rezultatem redystrybucji, czyli powstające z dochodu lub majątku innych podmiotów, są to dochody wtórne.

Na czym polega pierwotny, wtórny i ostateczny podział dochodu narodowego

Dochody, które tworzą się w rezultacie pierwotnego podziału dochodu narodowego, określamy pojęciem podstawowych. Dochody powstające w wyniku wtórnego podziału dochodu narodowego określamy pojęciem dochodów pochodnych.

KATEGORIE DOCHODU GOSPODARSTWA (PRZEDSIĘBIORSTWA) ROLNICZEGO

Podstawą obliczania różnych wariantów dochodu w gospodarstwie rolniczym jest produkcja czysta, nazywana również dochodem ogólnym. Wyniki finansowe uzyskiwane w rolnictwie mają inną specyfikę niż dochody uzyskiwane ze stosunku pracy lub też działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Dochody własne budżetu gminy

Do dochodów własnych budżetu gminy zalicza się: dochody podatkowe, dochody z tytułu opłat budżetowych, dochody z majątku gminy lub z innego mienia gminy.

Omów podstawowe kategorie dochodu narodowego wg. SNA (GNP, DNP, NNP, NI, DPI)

akcyza), nierozdzielone zyski (akumulacja, która zostaje w przedsiębiorstwie), pensje i płace, dochody właścicieli przedsiębiorstw – zyski z kapitału, ziemi, inne dochody z tytułu własności środków produkcji – chodzi tu o posiadanie akcji, obligacji, weksli i z tego tytułu są różne dochody, dochody państwa z tytułu własności czynników wytwórczych i przedsiębiorstw ...

Dochód narodowy

podział wtórny- "dochody pierwotne pracowników i przesiębiorstw podlegają, za pośrednictwem rynku i budżetu państwa, dalszemu podziałowi, kóry nazywa się podziałem wtórnym dochodu narodowego.

Dochód osobisty

Mimo iż różnica między PKB a osobistym dochodem rozporządzalnym jest duża to różnica ta zmniejsza się w okresie recesji i wzrasta w okresie ożywienia. Wahania osobistego dochodu rozporządzalnego są mniejsze niż wahania realnego PKB.

Tworzenie i podział dochodu narodowego

najmu,zyski z kapitału i dochody z pracy na własny rachunek; ODL-część DNCW pozostała po potrąceniu zysków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw i po spłaceniu podatku od dochodów przeds. Nagromadzone dochody przeds, budżetu państwa i gosp.

Metody liczenia dochodu narodowego

Obydwa te procesy – tworzenie i podział dochodu narodowego – odbywają się równolegle, nie istnieje jakaś czasowa granica między procesem tworzenia i podziału dochodu narodowego.

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Budżety powiatów

i) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami. j) inne dochody należne powiatom na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody budżetowe

2005 roku dochodami budżetu państwa są: podatki i opłaty, które nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, czy przychodów funduszów celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych; cła; wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek państwa|Skarbu Państwa; wpłaty z tytułu dywidendy; wpłaty z zysku Bank Polski|Narodowego Banku Polskiego; wpłaty nadwyżek dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych,

Źródła dochodów budżetowych

Można by w tej dziedzinie wskazać na nie budzącą wątpliwość jedną zasadę: wielkość podatków płaconych przez ludzi winna pozostawać w odpowiedniej proporcji do ich dochodu, bogactwa o „zdolności do płacenia”, a więc odpowiadać powszechnie przyjmowanym zasadom sprawiedliwość w dziedzinie podziału dochodów.

PODZIAŁ DOCHODU

(2) kraje, w których przeważająca większość społeczeństwa osiąga niskie dochody, (3> kraje o dużej polaryzacji (bardzo niskich i bardzo wysokich> dochodów społeczeństwa; (4) kraje o niskich, średnich i wysokich dochodach społeczeństwa-.

Pojęcie dochodu i przychodu publicznego

Są to: - daniny publiczne - inne należne dochody - wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług - dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych ( z wynajmu, z wydzierżawienia) - odsetki od środków z rachunków bankowych - dywidendy - spadki, zapisy, darowizny, odszkodowania za zniszczone lub utracone mienie - dochody ze sprzedaży majątku publicznego Dochody publiczne od prywatnych różnią się: metodami ...

Źródła i rodzaje dochodów publicznych

stymulacyjna podatku Klasyfikacja dochodów publicznych: - dochody powstałe w wyniku pierwotnego podziału - dochody powstałe w wyniku wtórnego podziału Kryterium rachunkowe: - d.