DOBRA, Dobra Szlachecka

Wieś, wzmiankowana na pocz. XV w., była 1880-1945 parafią unicką diec. przemyskiej, od 1934 podlegała apost. administracji Łemkowszczyzny.

Na miejscu drewnianej cerkwi św. Mikołaja wybudowano 1879 murowaną pod wezw. Podwyższenia Krzyża; obok znajduje się odrestaurowana dzwonnica z XV w. konstrukcji...

Dobra-środki do zaspokajania potrzeb

Ekonomię interesują jedynie dobra ekonomiczne, które jako dobra rzadkie stawiają nas przed alternatywą: jeśli więcej dobra A, to siłą rzeczy mniej dobra B, a zatem wcześniej czy później musimy rozstrzygnąć problem ilości jednego i drugiego.

Dobry Pasterz

Wyróżnia się nadto dwa warianty tegO' typu przedstawień: a)    Na najstarszych przedstawieniach Dobry Pasterz przytrzymuje oddzielnie przednie i tylne nogi zwierzęcia tak, że układ jego ramion przypomina krzyż i wyraźnie nawiązuje do ofiary krzyżowej.

DOBRY

Dobre imię, dobra opinia, reputacja. Dobry grunt, „(Nasienie) padło na dobry grunt i owocowało", Biblia, Ew. Dobry Samarytanin zob.

Jaki sens i jakie znaczenie ma wychowanie instytucjonalne w aspektach człowieka złego z natury i dobrego z natury?

” Jean Jacques Rousseau uważał, że „jeśli dziecko rodzi się z wyłącznie dobrymi skłonnościami, jeśli z natury jest dobre, stąd wniosek, że złe skłonności rozwijają się dopiero później, pod wpływem otoczenia i złego wychowania, czyli że społeczeństwo psuje dzieci.

Pojęcie i koncepcje dobra wspólnego

W świetle powyższego należy więc uznać, że zasada dobra wspólnego przede wszystkim zakazuje nieuzasadnionego uprzywilejowywania jednych grup społecznych kosztem innych, nie pozwala na wykorzystywanie dobra wspólnego w celu zabezpieczenia jakichś partykularnych interesów, jak choćby nie pozwala na prawne sankcjonowanie naruszającej swobodę wykonywania zawodu lub podejmowania działalności gospodarczej monopolizacji rynku świadczenia jakichś usług ...

Walka dobra ze zlem w "Mistrzu i Malgorzacie" Bulhakowa

Walka dobra ze zlem przebiega wiec w powiesci w dosc niecodzienny sposób. Obronca dobra zostaje szatan. Z boskiego nakazu ratuje tylko okruchy dobra - Mistrza i Malgorzate z przezartego zlem swiata totalitarnej Moskwy.

Dobra komplementarne

W przypadku, gdy wzrost ceny pierwszego dobra (A) przy niezmienionej cenie drugiego dobra (B) spowoduje spadek ilości zarówno pierwszego jak i drugiego dobra nabytego przez konsumentów możemy powiedzieć, że są to dobra komplementarne .

Etyczne działania i postawy ludzi prawych i dobrych na podstawie książki Tadeusza Kotarbińskiego „Żyć zacnie”

Na opiekuna nadaje się człowiek dobry, szlachetny, o dobrym sercu, wrażliwy na cudze potrzeby i skłonny do pomagania. Człowiek jest szczęśliwy, kiedy jest mu dobrze i to pod każdym względem.

DOBRA PUBLICZNE

Dobra wolne i dobra publiczne są dostarczane bez pośrednictwa mechanizmu rynkowego. W przypadku tych ostatnich mogą jednak występować dobra quasi-publiczne, tzn.

Dobra generujące nierówności społeczne

Dobra materialne są ograniczone w swoim zasobie albo, jak powiadają ekonomiści, stanowią „dobra rzadkie" nie tylko dlatego, że nigdy nie ma ich dość dla wszystkich, ale przede wszystkim dlatego, że w miarę zaspokajania potrzeb kultura dyktuje ludziom coraz to wyższe aspiracje, aż po ową nigdy nie nasyconą autonomiczną aspirację posiadania.

Dobra praktyka produkcyjna

Dobra Praktyka Produkcyjna GMP to działania mające na celu skuteczne połączenie procedur produkcyjnych oraz nadzorujących i kontrolnych, aby proces wytwarzania żywności przebiegał prawidłowo wedle wcześniej określonych instrukcji i procedur, które zapewnią całkowitą powtarzalność i jednorodność wyrobów.

Wpływ dobra i zła na kulturowy wymiar człowieka

Wręcz narzucają styl życia, promują określone „wartości”- element pozornego dobra. Okres dojrzewania i umiejętności pojmowania dobra i zła, staje się czasem pozostawionym samemu sobie.

Rozważania o naturze dobra na podstawie „Dialogów filozoficznych” świętego Augustyna.

Święty Augustyn pisze, że najwyższym dobrem jest Bóg, który jest dobrem niezmiennym, prawdziwym i wiecznym, bo nieśmiertelnym. Nie jest zła żadna natura, ale złem dla każdej natury jest pomniejszanie się w niej dobra, a jeśli zmniejszy się do końca to nie ma już dobra i nie ma natury.

Dobra osobiste i ich ochrona.

Zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny - krzywdy, którą doznaje osoba, czyjej dobra osobiste zostały naruszone, nie można zrekompensować pieniędzmi, jednak mogą one złagodzić cierpienie, dostarczając pokrzywdzonemu środków materialnych, które pozwolą mu zaspokoić w szerszej mierze różne jego potrzeby.

DOBRO A BYT - CZY BYT JEST DOBRY?

Poza tym byt jest warunkiem koniecznym wszelkiego dobra przynajmniej w tym sensie,  Ŝe aby coś było dobre lub poŜądane, musi istnieć jakaś określona treść, jakiś byt. Jako sam w sobie poŜądalny warunek wszelkiego dobra, kaŜdy byt jest dobry.

Elastyczność dochodowa popytu a różne rodzaje dóbr (dobra normalne a dobra niższego rzędu, dobra pierwszej potrzeby a dobra luksusowe)

Dobra pierwszej potrzeby, będące dobrami normalnymi, zajmują miejsce pośrednie między dobrami niższego rzędu a dobrami luksusowymi.

Czy zgadzasz się z Immanuelem Kantem, że świadomość dobra i zła ma charakter powszechny?

Tu choćby umiejętność odróżnienia dobra i zła. Ma nauczyć jednego i drugiego co to znaczy świadomość dobra i zła? Kantem, że świadomość dobra i zła ma charakter powszechny.

Metoda dobrego startu - Marta Bogdanowicz

Pierwowzorem Metody Dobrego Startu była francuska metoda Bon Depart (czyli dobry odjazd, start). Metoda dobrego startu to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne.

Zdefiniować i scharakteryzować następujące pojęcia: dobra, zasoby, czynniki produkcji, technologia

Zasoby konieczne do wyprodukowania jakiegoś dobra muszą być ze sobą odpowiednio połączone tzn. musimy znać technologię wytwarzania danego dobra.