Dłużnik

Czytaj Dalej

Zmiana wierzyciela lub dłużnika

 

Wierzyciela – art. 509 KC

Dłużnika – zmiana zachodzi w przypadku:

Przejęcie zwalniającego – dotychczasowy dłużnik przestaje nim być a dług przechodzi na osobę trzecią

Umowne przystąpienie do spełnienia świadczenia (inaczej kumulatywne) – na podstawie umowy do długu...

Podstawy odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania

Dłużnik odpowiadał za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie kontraktu z mocy prawa, wierzyciel mógł domagać się odszkodowania pod postacią grzywny za niewykonane świadczenie. Prawo nakładało na dłużnika obowiązek naprawienia szkody. Ponosił on odpowiedzialność nie w związku z istnieniem...

ZWŁOKA WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA

ZWŁOKA DŁUZNIKA.

Zwłoka dłużnika (mora debitoris) było to wymagalne i zaskarżalne świadczenie którego dłużnik nie spełnił po upomnieniu.

Czyli zwłoka dłużnika miała miejsce wówczas gdy dłużnik z własnej winy nie wykonał zobowiązania, które było już wymagalne.

ZWŁOKA WIERZYCIELA.

Zwłoka...

Odpowiedzialność dłużnika za przypadek

Dłużnik odpowiadał za przypadek (casus), którego "żadna ludzka przezorność nie jest w stanie przewidzieć" z wyjątkiem działania siły wyższej (vis maior). Odpowiedzialność ta powstawała czasami z mocy prawa lub z kontraktu. Na mocy prawa dotyczyła ona: osoby biorącej cudzą rzecz do...

Przesłanki odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powodowało szkodę w majątku wierzyciela, którą dłużnik zobowiązany był wyrównać, jeśli istniał związek przyczynowy między jego działaniem a szkodą lub wynikały z winy culpa dłużnika, a także obowiązek nałożony przez prawo – custodia – do...

Wina jako podstawa odpowiedzialności dłużnika

Wina culpa – w znaczeniu obszerniejszym – umyślne działanie lub zaniechanie dłużnik mające na celu naruszenie interesów wierzyciela – dolus; albo niedbalstwo którego skutki powinien przewidzieć – culpa w węższym znaczeniu. Odpowiedzialność za winę jest subiektywna – zależna od staranności wykazanej...

DŁUŻNIK NIEMIŁOSIERNY

Przypowieść biblijna o potrzebie miłosierdzia (Ew. wg. Mat., 18, 23-35): król darowuje dług 10 000 talentów dłużnikowi, który znalazł się w ciężkich tarapatach, ten wszakże bezlitośnie wsadza do więzienia swojego dłużnika, nie mogącego mu wypłacić stu denarów długu; dowiedziawszy się o tym król...

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Trzeci z rejestru KRS to Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) do którego wpisy dokonywane są z urzędu albo na wniosek - z urzędu wpisuje się : - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub przeciwko nim wszczęto postępowanie egzekucyjne ( egzekucje sądową lub administracyjną); - wspólników ponoszących odpowiedzialność calym swoim majątkiem ( sp. cywilna) z wyłączeniem komandytariusza w sp. komandytowej, jeżeli ...

Zmiana wierzyciela i dłużnika

Zmiana podmiotu zobowiązania następowała w przypadku dziedziczenia, inne formy przeniesienia zobowiązania były niedopuszczalne. Chodziło o formalności wymagane przy zawieraniu zobowiązań, kto ich nie wykonał nie mógł być zobowiązany. Później nastąpiły pewne odstępstwa od tej zasady – przeniesienie...

Zasady odpowiedzialności zawinionej przez dłużnika

Odpowiedzialność zależała od rodzaju stosunku obligacyjnego oraz zasad:

dolus semper praestatur – za dolus zawsze się odpowiada,

magna culpa dolus est – zrównanie w pr. justyniańskim sytuacji odpowiedzialności za culpa lata.

początkowo odpowiadało się za culpa in faciendo (za...

Dlaczego stwierdzenie, iż wysokość alimentów zależy od zarobków osiąganych przez dłużnika jest błędne?

 

Zobowiązana do alimentacji może być jedynie taka osoba, której na płacenie alimentów pozwalają jej możliwości zarobkowe i majątkowe.

Nie muszą to więc być wyłącznie środki pochodzące z wynagrodzenia za pracę, gdyż np. właściciel domu wynajmujący lokale użytkowe nie może zwolnić się z...