Długość

Czytaj Dalej

Pomiary długości kończyn

pomiary długości kończyn; długość całkowitą kończyny górnej mierzy się od wyrostka barkowego do końca opuszki trzeciego palca, uzupełniając ją pomiarami odcinkowymi; długość ramienia mierzy się od wyrostka barkowego łopatki do nadkłykcia bocznego kości ramiennej, długość...

Długość jelita cienkiego

Długość jelita cienkiego zmienia się osobniczo w zależności od wieku i od skurczu mięśniówki. Tym też należy tłumaczyć bardzo różne liczby (2, 5—11 mm), które spotykamy w piśmiennictwie. U żywego osobnika możemy przyjąć 4—5 m, na zwłokach długość jest większa (6—8 m) z powodu zaniku...

Porównanie projektów o różnej długości życia

Metody

Do porównania projektów o różnej długości życia można zastosować dwie metody:

1.Ekwiwalentna renta roczna

2.Powielenie

METODA EKWIWALENTNEJ RENTY ROCZNEJ(ERR)

Metoda ta bieże pod uwagę oczekiwaną długość życia projektu i na tej podstawie mierzy efektywną wysokość strumienia przychodu...

Jakie mamy jednostki długości?

Wiele tradycyjnych jednostek długości opartych było na wymiarach ludzkiego ciała. Na przykład stopa angielska odpowiadała długości stopy doro­słego człowieka, a jard - odległości od kręgosłupa do opuszków palców wyprostowanej ręki wysta­wionej w bok pod kątem prostym do ciała. Łokieć...

Wpływ długości mięśnia na przebieg skurczu

Długość mięśnia jest jednym z czynników wpływających na przebieg skurczu. W znacznej części zakresu, w jakim zmienia się długość mięśnia, wraz ze wzrostem długości, aż do uzyskania optymalnej długości, zwiększa się także siła skurczu (pojedynczego, tężcowego zupełnego i niezupełnego). Po...

Jaka jest długość fali akustycznej?

Jeśli ciało wytwarzające dźwięki drga z dużą czę­stością to kolejne fale są generowane jedna po dru­giej. Gdy wytwarzane jest zagęszczenie powietrza, poprzednie zagęszczenie oddaliło się na niewiel­ką odległość, a więc długość fali dźwiękowej jest stosunkowo niewielka. Im wyższa jest...

Określanie długości cyklu produkcyjnego

Okres od rozpoczęcia procesu produkcji do jego zakończenia nazywany jest cyklem produkcyjnym. Długość cyklu produkcyjnego zależy od rodzaju produkowanego wyrobu.

Cykl produkcyjny zależy m.in., od takich czynników jak: specyfikacja dziedziny wytwarzania produktu, poziom stosowanej techniki i technologii...

Długość / wysokość

Określenie „długość ciała” dotyczy dzieci niewspółpracujących z osobą wykonującą pomiar (do około 2. roku życia), określenie „wysokość ciała” - dzieci współpracuj ących.

U noworodków, aby zapobiec dysplazji stawów biodrowych, dokonuje się pomiaru długości ciemieniowo-siedzeniowej, a do 18...

Długość wyrostka robaczkowego

Długość wyrostka robaczkowego wynosi średnio około 8—9 cm; odpowiada to mniej więcej długości czwartego palca, jednak długość ta jest bardzo zmienna, wahając się od 0,5 do 33 cm; długość powyżej 20 cm należy jednak do bardzo rzadkich przypadków. Grubość wyrostka wynosi około 0,5 cm. Czasami...

Optymalizacja długości serii produkcji

Charakterystyka

Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania...

Długość jelita grubego

Długość jelita grubego jest zmienna; na zwłokach wynosi ona przeciętnie około 120—150 cm, mniej więcej 1/4 długości jelita cienkiego, czyli około 1/5 długości całej cewy pokarmowej.

Grubość jest większa niż jelita cienkiego; w stanię rozkurczu wynosi ona 5 do 8 cm; skurczone jelito grube może...

Od jakich czynników zależy długość przedziału ufnośći?

Na długość przedziału wpływa:

1. liczebność próby – gdy zwiększymy ilość obserwacji (rośnie n), to zwiększa się precyzja oceny, co wyraża się  skróceniem przedziału. Prowadzący może mieć wpływ na długość przedziału ufności, ponieważ to on decyduje o  ilości obserwacji.

2. poziom...

Przesłanki decydujące o długości wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy, powodującym rozwiązanie umowy o prace lub upływie okresu, zwanego okresem wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia jest zróżnicowana. W przypadku umów terminowych zależy od rodzaju i czasu trwania umowy. Długość okresu...

Długość okrężnicy poprzecznej

Długość okrężnicy poprzecznej jest bardzo zmienna. Średnio wynosi 50—60 cm, podczas gdy bezpośrednia odległość między obu zgięciami mierzy około 30 cm. Okrężnicą poprzeczna przebiega więc nie w linii prostej, lecz łukowato. Osobniczo długość jej waha się w granicach mniej więcej 30—85...

Długość tchawicy

Długość tchawicy, u osobnika w pionowej postaw ie ciała i ze wzrokiem skierowanym poziomo, waha >.ię w granicach 10—12 cm. Długość ta zwiększa się w zależności od ruchów krtani oraz przechylenia głowy do tyłu i powraca następnie do swego właściwego wymiaru wskutek swej sprężystości. Wymiar...

Długość cewki moczowej kobiecej

Długość cewki moczowej kobiecej wynosi 3 do 5 cm, średnica cewki mniej więcej 5 do 7 mm, choć ściana jej jest bardzo rozciągliwa.

Niewielka długość cewki moczowej kobiecej w stosunku do męskiej ma znaczenie kliniczne, ponieważ wstępującym zarazkom stwarza dużo dogodniejszy dostęp niż cewka...

Jak ustawiać długość ogniskowej przy fotografowaniu?

Najprostsze.aparaty fotograficzne (tzw. focus free) nie mają możliwości nastawiania ostrości. Mają one stałe obiektywy i wyposażone są w przesłonę o stosunkowo małym otworze. Głębia ostrości ta­kiego układu jest duża, a ostrość nastawia się fab­rycznie na nieskończoność, tak że na...

Co to jest długość i szerokość geograficzna?

Równoleżniki to linie przebiegające równolegle w stosunku do równika, który leży dokładnie w połowie drogi pomiędzy biegunami północnym i południowym. Położenie równoleżników, czyli szerokość geograficzną, określa się w stopniach, przy czym równik ma szerokość 0° natomiast oba bieguny...

Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych

Metoda polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (restriction fragment length polimorphism - RFLP) polega na trawieniu fragmentu powielonego w czasie PCR przez enzymy restrykcyjne, które przecinają dwuniciowy łańcuch DNA w swoiście rozpoznawanych! miejscach, określonych sekwencją kilku sąsiadujących...

Długość jamy nosowej

Długość jamy nosowej mierzy około fi cm, wysokość w obrębie blaszki sitowej około j cm; szerokość dna każdej połowy wynosi mniej więcej 12—15 mm, podczas kiedy szerokość sklepienia 2—3 mm. Jama nosowa zwęża się wi^c silnie ku górze i obie ściany boczne jamy nosowej kierują się zbieżnie ku...