Mięsień zginacz długi palucha

M. zginacz długi palucha (ra. flexor hallucis longus). Jest to mięsień najbardziej bocznie położony i najsilniejszy z mięśni warstwy głębokiej, rozpięty między strzałką a paluchem. U góry płaski, u dołu okrą-gławy, jest mięśniem podłużnym, pierzastym, krótkowłóknistym.

Mięsień ten...

Mięsień prostownik długi kciuka

M. prostownik długi kciuka (m. extensor pollicis longus), położony po stronie łokciowej poprzedniego, jest mięśniem długim, wysmukłym, rozpiętym między przedramieniem a dalszym paliczkiem kciuka.

Rozpoczyna się on na środkowej części powierzchni tylnej kości łokciowej i błonie międzykostnej...

Mięsień strzałkowy długi

M. strzałkowy długi (ra. peroneus s. fibularis longus) jest bardziej powierzchownie położony i dłuższy od krótkiego; jest on rozpięty między częścią górną i boczną goleni a kością I śródstopia.

Mięsień ten rozpoczyna się dwiema częściami: jedna, górna, odchodzi od: 1) kłykcia bocznego k...

Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka

M. prostownik promieniowy długi nadgarstka (m. extensor carpi radialis longus). Mięsień ten jest położony pod m. ramienno-promienio-wym. Przebiega on od końca dalszego kości ramiennej do II kości śródręcza, wzdłuż brzegu bocznego stawu łokciowego i przedramienia.

Mięsień ten rozpoczyna się na...

Mięsień prostownik długi palucha

M. prostownik długi palucha (ra. extensor hallucis longus) położony jest w głębi między m. piszczelowym przednim a prostownikiem długim palców. Jest on przykryty obu tymi mięśniami u swego początku i występuje na powierzchnię dopiero w części dolnej goleni.

Mięsień ten rozpoczyna się na...

Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, częsta przyczyna bólów i dysfunkcji barku, występuje nierzadko z zapaleniem kaletki podbarkowej i zmianami wstecznymi stożka rotatorów. Chociaż zazwyczaj, jak kiedyś stwierdził Codman, „towarzyszy wszystkim nieszczęściom barku”, to niekiedy...

Mięsień długi szyi

M. długi szyi (ra. longus colli) jest podłużny, trójkątny, położony bezpośrednio na kręgosłupie. Ciągnie się on od kręgu szczytowego do trzeciego kręgu piersiowego.

Mięsień składa się z trzech głównych pasm: 1) pasmo przyśrodkowe, podłużne, rozpoczyna się na trzonach drugiego — czwartego...

Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego

Przerwanie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego objaw ia się położonym dy-stalnie powiększeniem obwodu mięśnia. Bliskie sąsiedztwo anatomiczne wewnątrzsta-wowej części ścięgna ze sklepieniem głowy kości ramiennej powoduje, iż bierze ono udział w powstawaniu zmian zwyrodnieniowych w...

Tętnice rzęskowe tylne długie i krótkie

Tt. rzęskowe tylne długie i krótkie (aa. ciliares posteriores longae et brcvts). Początek ich jest zmienny, gdyż często nie odchodzą bezpośrednio z t. ocznej, lecz z naczyń sąsiednich. Przeważnie rozpoczynają się one jednym małym naczyniem przy-środkowym i jednym bocznym, które następnie pod...

DŁUGI

Długa ręka (Dołgoruki) przydomek charakteryzujący inicjatywę i rzutkość polityczną Jerzego, syna Włodzimierza Monomacha, wielkiego księcia kijowskiego, ok. 1090-1157.

Długie mury, zbudowane ok. 460-445 pne., łączyły szerokim korytarzem Ateny z Faleronem i Pireusem, zapewniając wolny dostęp do...

Długi okres

Charakterystyka

Długi okres to czas wystarczająco długi do tego, aby zmieniać nakłady wszystkich czynników. Wystarczająco długi, aby przedsiębiorstwo zbudowało drugą fabrykę czy zainstalowało nowe maszyny (Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003, s.192). Długi okres to czas niezbędny do pełnego...

Doskonała osłona to krótka pozycja przeciw długiej

Zajmowanie krótkiej pozycji przeciw własnej długiej (zwane czasem także krótką sprzedażą „na sejf"* - againsl the box) to znana ostrożna strategia. Inwestor posiada długą pozycję w 100 akcjach IBM i sprzedaje krótko 100 akcji IBM. Strategia ta nazywana jest czasem „doskonałą osłoną”. Jeśli kurs...

Równowaga w długim okresie czasu.

 

W punkcie równowagi długookresowej E spełnione są dwa warunki:

krzywa popytu dd jest styczna do krzywej kosztu całkowitego przeciętnego (KCP) w długim okresie czasu,

krzywa popytu DD przecina krzywe dd i KCP, lecz nie jest styczna w stosunku do nich.

Wielkość sprzedaży Qe realizowana...

Opisz przebieg procesu kostnienia kości długich

Proces kostnienia kości długich przebiega w następujący sposób:Najpierw w środkowej części trzonu kości następuje przerost i degeneracja chondrocytów (komórek chrzęstnych) i rozwój sieci naczyniowej. Za naczyniami krwionośnymi podążają osteoblasty (komórki kościotwórcze), tworząc pierwotne centra...

Rośliny krótkiego i długiego dnia

Rośliny długiego dnia – rośliny wrażliwe na fotoperiod, ich kwitnienie wywoływane jest przez nagromadzenie form fitochromów powstałych na świetle (krótkie okresy ciemności, czyli krótkie noce nie są w stanie odtworzyć odpowiedniego stężenia form wyjściowych). Przykład: ozime odmiany zbóż, szpinak...

Mięsień długi głowy

M. długi głowy (ra. longus capitis), najbardziej powierzchowny z mięśni przedkręgowych, jest płaski, podłużny, rozpięty między kością potyliczną a dolnymi kręgami szyjnymi.

Przyczepy. Mięsień ten rozpoczyna się na guzkach przednich wyrostków poprzecznych trzeciego do szóstego kręgu szyjnego...

Mięsień dłoniowy długi

ML dłoniowy długi (ra. palmaris longus) jest mięśniem wąskim, wrzecionowatym, położonym po stronie łokciowej poprzedniego; bardzo często nie występuje; biegnie od nadkłykcia przyśrodkowego do troczka zginaczy.

Mięsień ten rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym i powięzi przedramienia...

Mięsień prostownik długi palców

M. prostownik długi palców (m. extensor digitorum longus) i m. strzałkowy trzeci (ra. perorieus tertius s. fibul ar is tertius). Prostownik długi palców jest położony bocznie od poprzedniego; jest on spłaszczony z boków i rozpięty między końcem górnym goleni a czterema ostatnimi palcami...

Mięsień zginacz długi palców

M. zginacz długi palców (ra. flexor digitorum longus), położony najbardziej przyśrodkowo z głębokich mięśni, biegnie od k. piszczelowej do czterech ostatnich palców. Jest to mięsień podłużny, płaski, pierzasty.

Mięsień rozpoczyna się: 1) na tylnej powierzchni k. piszczelowej poniżej kresy m...

„Długi telegram” – istota i znaczenie dla wybuchu „zimnej wojny”

Autor „długiego telegramu” – George F. Kenzan – radca ambasady amerykańskiej w ZSRR i ekspert ds. radzieckich.

Długi telegram był depeszą(zawierającą 13 stron), w której kenzan wyłożył swoje poglądy na temat radzieckiej polityki zagranicznej. Wysłał ją w lutym 1946 roku do Waszyngtonu. Zalecał w...