Pojęcie długu publicznego

Dług publiczny można określić jako łączne finansowe zobowiązania podmiotów sektora publicznego z tytułu finansowania nadwyżki wydatków publicznych ponad dochody publiczne sformułowane w poprzednich okresach, z uwzględnieniem wzajemnych zobowiązań. Państwowy dług publiczny bywa określany jako suma...

Rodzaje długu publicznego

 

Kiedy władze publiczne planują wydatki a nie chcą przez to zwiększać podatków nie mając jednocześnie możliwości zrobienia cięć w wydatkach bo większość z nich to wydatki konieczne władze zmuszone są do zaciągnięcia pożyczek publicznych, których skutkiem jest dług publiczny.

„Poprzez...

DŁUG PUBLICZNY

Dług publiczny – jest to suma wszelkich finansowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz innych działań podmiotów publicznych powodujących wzrost ich zobowiązań.Dzieli się na: dług dobrowolny i przymusowy, dług krajowy i dług zagraniczny, dług krótkoterminowy, długot., średniot.

Dług...

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, prezentacja. Dług publiczny

Dług publiczny - Najczęściej definiuje się jako całość finansowych zobowiązań władz publicznych (państwowych i samorządowych) z tytułu zaciągniętych pożyczek.Jest zaciągany na pokrycie deficytu budżetowego poprzez emisje skarbowych papierów wartościowych, poprzez zaciąganie kredytów w bankach komercyjnych, poprzez emisję obligacji i bonów skarbowych w celu zebrania nadwyżki finansowej z rynku Czym się różni się dług publiczny od deficytu budżetowego? Trzeba ...

Dług publiczny

Dług publiczny – jest to suma wszelkich finansowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz innych działań podmiotów publicznych powodujących wzrost ich zobowiązań. Dzieli się na: dług dobrowolny i przymusowy, dług krajowy i dług zagraniczny, dług krótkoterminowy, długot., średniot. Mechanizm powstania długu publicznego jest ściśle związany z przyczynami występowania deficytu budż. Są to: Stabilizacja koniuktury gosp. przez manipulowanie strukturą ...

Dług

Charakterystyka

Dług – termin odnosi się do więcej niż jednego rozwinięcia. Dług będzie formułowany w stosunku do:

prawa ekonomii pojęcia długu publicznego

Według kodeksu Prawa Cywilnego, długiem będziemy określali taką sytuacje praną, w której świadczenie (obowiązek), wynikający ze...

Dług gruntowy

Definicja

Dług gruntowy to ograniczone prawo rzeczowe obciążającym nieruchomość na rzecz oznaczonej osoby (uprawnionego). Uprawniony ma możliwość dochodzenia swojego roszczenia z nieruchomości bez względu na to czyją jest ona własnością. Co więcej uprawniony ma pierwszeństwo w dochodzeniu swojego...

Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej w latach 2005 – 2009

2. Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej w latach 2005 – 2009 Relacja zadłużenia publicznego do Produktu Krajowego Brutto jest wielkością umożliwiającą porównywanie zadłużenie różnych krajów bez względu na ich walutę. Jest to prosty wskaźnik zawierający w liczniku wartość zadłużenia publicznego, a w mianowniku poziom PKB. Ewentualne różnice w wyniku obliczeń wynikają z klasyfikacji podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Z ...

Przystąpienie do długu kredytowego i przejęcie długu kredytowego

Solidarne przystąpienie do długu kredytowego jest umowa nie nazwaną. Funkcjonuje jednak w obrocie prawnym, odgrywa też pewna rolę jako zabezpieczenie kredytu, zwłaszcza jeśli bank zażąda dodatkowych zabezpieczeń. Treścią tej umowy jest to, że inna osoba niż kredytobiorca w umowie z bankiem...

Dług publiczny

Charakterystyka

Długiem publicznym (inaczej zwany narodowym) nazywamy całkowite zadłużenie państwa. Wzrasta, gdy "w sektorze publicznym występuje deficyt, w związku z czym trzeba zaciągnąć nowe pożyczki, aby pokryć nadwyżkę wydatków nad dochodami." (Begg D., 1998, s.84)

Można spotkać się inną...

Przyczyny powstawania długów publicznych

 

Kiedy powstaje dług publiczny ? Wtedy, gdy strumień dochodów jest innych rozmiarów niż strumień wydatków. W wyniku porównania powyższych czynników zauważymy, iż powstaje bądź nadwyżka bądź deficyt budżetowy. Nas interesuje zjawisko deficytu. Mówiąc krótko kiedy deficyt budżetowy jest większy niż...

Dług długoterminowy

 

Pod pojęciem pożyczki długoterminowej będziemy rozumieć pożyczkę zaciągniętą na 7 lat lub więcej. Może się to wydać okresem dość krótki, jako że zazwyczaj za perspektywę długookresową uważa się horyzont ponad 10-letni. Inną cechą współczesnych rynków kapitałowych jest zwiększający...

ZARZĄDZANIE DŁUGIEM PUBLICZNYM

Powierzone jest Ministrowi Finansów. Ustawa zobowiązuje go do opracowaia strategii zarządzania długiem publicznym oraz 3 letniej strategii oddziaływania na dług sektora finansów publicznych strategia zarządzania odnosi się do okresu rocznego. Obejmuje:

1)stabilność makroekonomiczną gosp i jej...

Wierzytelność, dług i odpowiedzialność

Odpowiedzialność za niewykonanie długu pierwotnie oznaczało możność uwięzienia dłużnika, później z jego majątku (lub poręczyciela). Oba te elementy łączą się ze sobą w sytuacji prawnej dłużnika, często zlewa się (niesłusznie) w jedno. Pierwotnie dług ciążył na dłużniku...

Państwowy dług publiczny

Przez państwowy dług publiczny rozumie się nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora.

Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów...

Dług publiczny

 

Dług publiczny- jest zaciągany na pokrycie deficytu budżetowego poprzez emisje skarbowych papierów wartościowych, poprzez zaciąganie kredytów w bankach komercyjnych, poprzez emisję obligacji i bonów skarbowych w celu zebrania nadwyżki finansowej z rynku, nie regulowanie zobowiązań podmiotów sektora...

Dług i odpowiedzialność w zobowiązaniach

Długu, wynikającego z zobowiązania można było dochodzić powództwem o odszkodowanie lub zapłatę grzywny (poena). Prawo domagania się świadczenia było zagwarantowane przymusem państwowym. Odpowiedzialność kontraktowa nakładała na dłużnika obowiązek naprawienia szkody w razie niewykonania...

Omów implikacje (związki) makroekonomiczne deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce

Potrzeby pożyczkowe sektora publicznego (inaczej deficyt sektora publicznego) jest to suma deficytu budżetu centralnego i budżetów terenowych oraz deficytu w gałęziach znacjonalizowanych. Dług publiczny jest to całkowite, pozostające do spłaty zadłużenie państwa.

Jeżeli wyeliminujemy możliwość...

Dług i deficyt budżetowy

ROZDZIAŁ I 1) DEFICYT BUDŻETOWY I JEGO RODZAJE Deficyt budżetowy występuje wówczas, gdy wydatki budżetu nie znajdują pełnego pokrycia w dochodach., czyli wydatki przewyższają dochody. Deficyt budżetowy ustalany jest w skali rocznej i może być z góry zaplanowany albo też może być skutkiem procesów, których wystąpienia nie można było przewidzieć w fazie planowania i uchwalania budżetu (np. niższe niż planowano dochody podatkowe w efekcie znacznego obniżenia ...

DŁUG

Należność zaciągnięta przez jednostkę lub instytucję (np. bank, przedsiębiorstwo, rząd) w postaci gotówki, dóbr, usług lub pożyczki; wyjątkową sytuacją d. jest np. spłata po nacjonalizacji przedsiębiorstwa.

D. miały w starożytności i średniowieczu charakter prywatny lub prywatno-publiczny...