Diecezja

Czytaj Dalej

CHEŁMSKA DIECEZJA - DIECEZJA KATOLICKA

Diecezja - W 1604-11 diec. Boratyński, Najdawniejsze relacje biskupów polskich o stanie diecezji (retationes status ecclesiarum) w archiwum Kongregacji del Concilio w Rzymie, Kr 1916; W.

CHEŁMSKA DIECEZJA - DIECEZJA UNICKA

prawosławnej diecezji. powoływano rzadko, zwykle gdy rządca diecezji był w podeszłym wieku; nosili oni tytuł bpów bełskich; od 1818 (gdy bp chełmski zasiadał w senacie) instytucja bpów pomocniczych miała w d.

CHEŁMSKA DIECEZJA - DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

weszły na mocy ukazu synodu petersburskiego z 1875 w skład warszawskiej diecezji prawosławnej, przemianowanej wówczas na chełmsko-warszawską (->-warszawsko-bielska diecezja prawosławna); zarządzał nimi sufragan (wikariusz) abpa chełmsko-warszawskiego z tytułem bpa lubel.

AUGUSTOWSKA DIECEZJA

Statystyka — W 1822 diecezja liczyła 12 dekanatów, 120 parafii, 1 seminarium duch. część diecezji obejmowała 12 dekanatów, 104 parafie, 1 klasztor męski i 3 żeńskie, 169 kapłanów diec, 396 000 wiernych.

GRODZIEŃSKA DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

—» Gromadzki,od 1922 rządca diecezji); po ostatecznym uregulowaniugranic diecezji prawosł. znalazła się w granicach Związku Radzieckiego, gdzie diecezja ta zostałazlikwidowana, a jej wierni poddani metropolicie mińskiemu; zpozostałych przy Polsce parafii utworzono 1946 diec.

BRZESKA DIECEZJA

powiaty guberni wołyńskiej, a nadto ze zniesionejdiecezji metropolitalnej — gubernię wil. Ignatowicz, Greckokatolicka diecezja supraślska (1796-1807), Lb 1969 (mpsBKUL); L.

CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - DZIEJE

Innocenty IV bullą Hiis, quae per z 29 VII 1243 upoważnił do podziału Prus na diecezje legata Wilhelma, który na podstawie tych pełnomocnictw dekretem Noveril universitas vestra, obok 3 diecezji prus.

BIAŁOSTOCKO - GDAŃSKA DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

W 1956 diecezja liczyła 4 dekanaty, 40 parafii i 9 filii, 1973 -5 dekanatów, 45 parafii oraz 24 filie i kaplice, 50 księży i 4 diakonówstałych. 4, 69-89; Diecezja bialostocko-gdańska, w: Prawosławny] kalendář na 1974 god, Wwa 1974, 12-15.

GORZOWSKA DIECEZJA

Cywiński, Diecezja największa w Europie, Więź 13(1970) z. Dworak, Kronika życia seminaryjnego, GWK 20(1977) 196-201, 275-279; Schematyzm diecezji gorzowskiej, Gorzów Wlkp.

GDAŃSKA DIECEZJA

wchodziła w skład diecezji —»pomezańskiej i —» warmińskiej; niezwykle silne były t u t a j , azwł. Wincentego; od 1957 ukazuje się„Miesięcznik Diecezjalny Gdański"; pierwszy powojennySchematyzm diecezji gdańskiej wy'dano 1958 (nast.

Diecezja

Obecnie wyrazy “diecezja” i “archidiecezja” oznaczają terytorium będące pod bezpośrednią ju-rysdykcją biskupa lub arcybiskupa. Diecezja odpowiada eparchii w Kościołach wschodnich.

BIAŁORUSKA DIECEZJA

jurysdykcjiordynariusze inflancki, wileński i smoleński udzielili Siestrzeńcewiczowijurysdykcji dla tych części swoich diecezji, któreznalazły się w granicach cesarstwa; podobnie 1778 Stolica Apost.

CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - STATYSTYKA

Müller, Diecezje w okresie potrydenckim, KwP II 57-258 (passim); A. Dola, Katalog arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych metropolii i diecezji polskich obrządku rzymskiego do czasów współczesnych, HKP II 2, 259-261.

CZĘSTOCHOWSKA DIECEZJA

Pisma diecezjalne — „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne". Walicki, Więź bpa Teodora Kubiny z częścią diecezji w „Gau Oberschlesien" w świetle jego listów, CzWD 50(1976) 88-99; J.

CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - ORGANIZACJA TERYTORIALNA

Klemens VIII bullą Cum Ecclesiae culmensis z 16 IV 1601; nie była to jednak inkorporacja, lecz tylko administracja (przetrwała do 1821); diecezja została powiększona o 5 dekanatów (Dzierzgoń, Malbork, Nowy Staw, Sztum, Żuławy) oraz 70 parafii i filii; bpi chełmińscy nosili do 1763 tytuł „chełmińskich i pomezańskich"; łącznie z administracją pomezańską d. z archidiakonatu kruszwickiego w diecezji włocł.

CIESZYŃSKA DIECEZJA EWANGELICKA

Obecne terytorium diecezji stanowiło część Księstwa Cieszyńskiego, graniczącego na zach. diecezji).

DIECEZJA

(-> białoruska diecezja, latyczewska, pińska); również ces.

GRODZIEŃSKA DIECEZJA

Kościół rzymskokatolicki na Białorusi i Ukrainie po 11 wojnie światowej, Wwa 1991, 6-87; Konsekracja biskupa nowo utworzonej diecezji w Grodnie, Tygodnik Powszechny 45(1991) z.

CHARYŚCI, Stowarzyszenie Charystów Diecezji Włocławskiej

, której członkowie prowadzili rekolekcje i misje par w diecezji i poza nią.

CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - INSTYTUCJE DIECEZJALNE

na zmianę charakteru kapituły z zakonnej na diecezjalną, nie zobowiązaną do zachowywania życia wspólnego. diecezjach.