Determinizm

Czytaj Dalej

DETERMINIZM

W wyjaśnianiu, na czym owe mechanizmy determinujące po­legają, zwolennicy determinizmu odwołu­ją się najczęściej do czyrmików wskazywa­nych przez determinizm metafizyczny (prawa przyrody) lub psychologiczny (sil­niejszy motyw).

Determinizm a zjawiska parapsychiczne

Natomiast ze względu na sposób determinowania wyróżnia się: Determinizm przyczynowy utożsamiany jest z przyczynowością, która wyraża regularne następstwo zjawisk oraz dynamiczne oddziaływanie między nimi; każdy skutek jest zdeterminowany swą przyczyną; determinizm mechaniczny określa przebieg zdarzeń i procesów będących szczególnym zainteresowaniem zwłaszcza mechaniki klasycznej; ujmuje się go funkcjonalnie i wyraża w języku matematycznym w równaniach ...

Indeterminizm i determinizm

Historia filozofii zna kilka prądów, które próbowały zdeprecjonować bądź w ogóle zaprzeczyć istnieniu wolności, swobody i możliwości wyboru, jednym z nich był determinizm. Na plan pierwszy wysuwa się Parmenides i jego determinizm ontologiczny.

DETERMINIZM - PROBLEMATYKA

Determinizm a przypadek — W przyrodoznawstwie i filozofii nie przyjęto jednoznacznie deterministycznego modelu wszechświata, ponieważ stwierdzono jego ograniczoność w wyjaśnianiu zjawisk, przeciwstawiając mu przypadkowy model kosmosu. Determinizm a działanie człowieka — Człowiek jako element kosmosu, wg d.

Co oznacza termin determinizm geograficzny

Sformułowali oni i lansowali teorię determinizmu geograficznego.

Determinizm

Według determinizmu genetycznego, ludzkie zachowanie (np.

DETERMINIZM

DETERMINIZM (łac.

DETERMINIZM

Pogląd zakładający we wszechświecie uzależnienie stanów późniejszych od wcześniejszych (uprzedniość wyznacza następczość); stanowi podstawę sformułowania teorii fizykalnych, biol., psychol. i socjol., postulujących jednoznaczne przewidywanie zjawisk; w sensie metodol. — zasada wyjaśnienia...

DETERMINIZM - DZIEJE

U podstaw d. leży przekonanie o możliwości istnienia ścisłych i powsz. praw rzeczywistości, np. wg wierzeń orfickich dzieje świata są determinowane przez bogów, a wg Lao-cy rozwój rzeczywistości kosmicznej zależy od zasady -» tao, która wprowadza porządek do chaosu.

1. Próbę racjonalnego wyjaśniania...

DETERMINIZM - TYPOLOGIA

D. ujmowany w aspekcie ontologicznym — podkreśla wzajemne stałe powiązanie i przyczynowe uzależnienie zdarzeń i procesów (z ludzkim włącznie); w aspekcie epistemologicznym — kładzie nacisk na zasadę poznawczą, umożliwiającą opis rzeczywistości w celu prognozowania; w aspekcie metodologicznym — na...