Prawne formy działania administracji - Stanowienie przepisów prawnych

Organ administracyjny ma prawo posługiwania się w swej działalności aktami normatywnymi, za pomocą których ustanawia powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Jakie to są i jaki jest zakres spraw, które mogą być przez organ przy ich pomocy regulowane - o tym decydują przepisy określające kompetencje...

Czym jest Woda - Energia wodna

W przeciwieństwie bowiem do wielu innych źródeł energii woda nigdy się nie wyczerpuje i zawsze będziemy mieli na Ziemi tanią dostawę poruszającej się wody.

Energia w przyrodzie

Nic nie może żyć, poruszać się ani pracować bez energii. Nasza energia pochodzi z pożywienia. Maszyny potrzebują energii do pracy. Wszyscy korzystamy z energii słonecznej.

Energia w przyrodzie - Rodzaje energii

Olbrzymie ilości energii powstają w czasie rozszczepiania lub łączenia się jąder niektórych atomów. Możemy ją używać do celów pokojowych (produkcja energii elektrycznej) lub wojennych (bomby i pociski jądrowe).

Energia w przyrodzie - Źródła energii

Istnieją też inne źródła energii niezależne od światła słonecznego, takie jak ciepło wulkaniczne, przypływy i odpływy powodowane przez Księżyc oraz energia jądrowa.

Energia w przyrodzie - Jednostki energii

Ponieważ miarą wymiany energii jest iloczyn siła . metry, to używamy tych jednostek dla energii, pisząc: kiloGram .

Energia w przyrodzie - Promieniowanie

Nie zwraca się jednak uwagi na to, że gdyby chciano uchronić człowieka i jego naturalne środowisko od zgubnych wpływów spowodowanych korzystaniem z innych źródeł energii, to koszty związane z tymi problemami, łącznie z kosztami energii dostarczanej przez te źródła, byłyby prawdopodobnie większe niż aktualna cena energii słonecznej.

Energia w przyrodzie - Energia jądrowa

Energia jądrowa stanowi główne źródło energii całego wszechświata. W tym procesie rozszczepiania jądra wyzwala się ogromna ilość ciepła, które można użyć w elektrowni jądrowej do pozyskiwania energii elektrycznej.

Energia w przyrodzie - Reakcja łańcuchowa

Jądro deformuje się, przewęża, a w końcu rozpada na dwa jądra stabilne, emitując przy tym kilka neutronów oraz porcję energii. Dlatego następuje bardzo gwałtowne przyspieszenie tempa reakcji owocując nagłym uwolnieniem wielkiej energii - eksplozją.

Energia w przyrodzie - Materiały rozszczepialne

Reakcja rozszczepienia jąder porcji uranu wydziela dwa miliony razy więcej energii niż spalenie węgla o tej samej masie.

Energia w przyrodzie - Paliwo jądrowe

Niekiedy stosuje się paliwo jądrowe w postaci uranu metalicznego w specjalnych koszulkach ze stopu magnezowego. Jednak zwykle paliwem jest granulowany tlenek uranu zamknięty w długich metalowych rurach - prętach paliwowych. Pełny wsad paliwa do przeciętnego reaktora składa się z kilkuset takich prętów...

Energia w przyrodzie - Energia wodna

Do wytwarzania energii wykorzystuje się także nieustanny ruch fal morskich i przypływów. W przeciwieństwie bowiem do wielu innych źródeł energii woda nigdy się nie wyczerpuje i zawsze będziemy mieli na Ziemi tanią dostawę poruszającej się wody.

Energia w przyrodzie - Energia spadków wód

z jej użytkowaniem nie wiążą się problemy magazynowania energii. Wprost przeciwnie użycie zapór jako urządzenia magazynującego energię może być najskuteczniejszym sposobem wypełnienia przerw w dostarczaniu energii przez inne źródła słonecznej.

Energia w przyrodzie - Energia pływów morskich

Z ruchem tak olbrzymiej masy wody jest oczywiście związana energia, która w sumie wynosi około 2,4 . Ujemną stroną tego źródła energii jest jego okresowość.

Energia w przyrodzie - Energia falowa

W ruchu falowym są powiązane ze sobą energia kinetyczna i energia potencjalna, przy czym jedna forma energii ciągle się zmienia w drugą, zaś obie przenoszone są z charakterystyczną prędkością rozchodzenia się fali.

Energia w przyrodzie - Energia wiatrów

W czasie mniejszego obciążenia energia elektryczna mogłaby być użyta do pompowania wody do zbiorników na wyższym poziomie, skąd mogłaby być czerpana w czasie bezwietrznej pogody.

Energia w przyrodzie - Energia geotermiczna

Energia geotermiczna może być wykorzystywana m. Tę gorącą wodę i parę odprowadza się przez otwory wiertnicze i używa do wytwarzania energii elektrycznej.

Energia - Alternatywne i dotychczasowe źródła energii

Elektrownie i elektrociepłownie - energia elektryczna i cieplna To, że energia elektryczna jest najcenniejszą postacią energii finalnej, że jest ekologicznie czysta, że łatwo ją przesyłać i przetwarzać w różne postacie energii użytkowej rozumie cały świat.

Jak sobie wyobrażam przyszłość polski w zjednoczonej europie?

Myślę, że w przyszłej Zjednoczonej Europie nie będą istniały granice i będzie można swobodnie poruszać się po starym kontynencie.

Odnawialne źródła energii w Polsce

Jej celem jest wspomaganie procesu tworzenia warunków dogodnych do rozwoju "zielonej energetyki" - tak bowiem coraz częściej zaczyna się określać niewyczerpywalne i ekologicznie czyste odnawialne źródła energii (OZE).