Organizacja Narodów Zjednoczonych - SANKCJE

Rodzaje sankcji przewidziane w Karcie Narodów Zjednoczonych bez użycia sił zbrojnych (np.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - POKOJOWE ORGANIZACJE ONZ

Są to operacje zmierzające do utrzymania pokoju lub przeciwdziałania rozszerzeniu się konfliktu zbrojnego , często przy udziale oddziałów wojskowych. Operacje pokojowe są podejmowane na podstawie

- uchwały Zgr. Ogól.

- uchwały Rady Bezpieczeństwa

- decyzja Sekretarza Generalnego

Cele pokojowych...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - FUKCJE RADY GOSPODARCZO – SPOŁECZNEJ

a ) realizacja działań w dziedzinie gospodarczej i społecznej.

W ramach tej funkcji w Radzie występują komisje:

- funkcjonalne do spraw transportu i komunikacji , narkotyków, praw człowieka, spraw społecznych, zagadnień ludnościowych.

- ekonomiczne dla Europy ( w Genewie ), dla Azji i Pacyfiku, dla...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - TERYTORIA POWIERNICZE I OBSZARY NIESAMODZIELNE

wypełniła misję powierzoną jej przez Kartę Narodów Zjednoczonych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - FUNKCJE SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ

Sekretarza Generalnego wybiera na 5 lat Zgromadzenie Ogólne na zlecenie Rady Bezpieczeństwa.

Dotychczasowi Sekretarze

1) Trygve Lie

2) Dag Hammarskjold

3) U Thant

4) Kurt Waldheim

5) Javie Perez de Cuellar

6) B. Boutros Ghali

7) Kofi Annan

Funkcje Sekretarza Generalnego

1) prawo uczestniczenia w...

Załatwianie sporów w świetle karty narodów zjednoczonych

7 zawiera ogólna zasadę: „żadne postanowienie niniejszej karty nie upoważnia narodów zjednoczonych do ingerencji w sprawy, które z istoty swej należą do kompetencji wewnętrznej któregokolwiek państwa”.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Karta Narodów Zjednoczonych

których członkowie ONZ zobowiązani są postępować -,,wszyscy członkowie powstrzymują się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

ROZBROJENIA - Rozbrojenie w świetle Karty Narodów Zjednoczonych

Karta nie nałożyła obowiązków prawnych na państwa w zakresie rozbrojenia.

Natomiast Deklaracja zasad z roku 1970 głosi ze wszystkie państwa powinny prowadzić w dobrej wierze rokowania w celu szybkiego zawarcia uniwersalnego traktatu w sprawie powszechnego i całkowitego rozbrojenia pod skuteczną ochroną...

Departamenty Francji: Martynika, Gwadelupa, Gujana, Reunion

W okresie 170 lat uchwalono 16 konstytucjiSystemy polityczne występujące na przestrzeni prawie dwóch wieków: 

1) Monarchia parlamentarna

2) Dyktatura jednostki

3) Rządy komitetowe

4) Republika prezydencka

5) Republika dyrektorialna

6) Republika parlamentarna

I Republika: 1792 – 1799; (okres rewolucji)...

Co stanowi infrastrukturę przedsiębiorstwa spedycyjnego

Firmy spedycyjne dysponują siecią terminali na terenie swego działania. Tam gdzie brak jest ich terminali przedsiębiorstwa spedycyjne działają na mocy umów z spedytorami operującymi na tamtym terenie (przykład – poczta).

Terminal składa się z:

• Placu składowego i magazynów,

• Urządzeń...

Pojęcie energii psychicznej i jej źródła (czym jest instynkt - właściwości)

Popęd seksualny jako energia przejawia się od samego początku życia człowieka. Obiekt to jest to, w czym następuje wyładowanie energii, ma zdolności przemieszczania instynktu.

Pojęcie energii psychicznej i zasady którym podporządkowana jest energia psychiczna

Zasada ekwiwalencji – jeżeli określona wartość energii słabnie, zniknie, to suma energii będzie taka sama, lecz pojawi się związana z innymi funkcjami.

Dynamika osobowości (źródła energii) w interpretacji Sullivana

Energia podlega transformacji przy wykonywaniu pracy.

Dynamika osobowości – energia, napięcie, potrzeba, wartościowość, siła (LEWIN)

Wzbudzenie potrzeby powoduje wzrost napięcia czyli wyzwolenie energii w regionie wewnętrzno- osobistym.

Europejski system elektroenergetyczny - Rozwój europejskiego rynku energii

Mający obecnie miejsce w Polsce proces konsolidacji poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych (przede wszystkim wytwórców i dystrybutorów energii) ma na celu przygotowanie naszego kraju do udziału w międzynarodowym rynku energii oraz sprostaniu przyszłej konkurencji firm zagranicznych na rynku krajowym.

Europejski system elektroenergetyczny - Struktura wytwarzania energii w krajach europejskich

Struktura wytwarzania energii elektrycznej w poszczególnych krajach uzależniona jest przede wszystkim od posiadanych przez nie zasobów paliw lub naturalnych możliwości wytwarzania energii.

Europejski system elektroenergetyczny - Polska jako uczestnik europejskiego rynku energii

W chwili obecnej polski eksport energii elektrycznej przeszło trzykrotnie przewyższa jej import z zagranicy. litewskiej elektrowni atomowej w Ingalinie, do czasu wybudowania nowego źródła energii, Litwa chce zaopatrywać się w energię między innymi z Polski.

S. Zjednoczone a A. Łacińska

Największe znaczenie miała rewolucja kubańska. Kuba była uzależniona od USA. Poprawka Platta narzucona Kubie ograniczyła jej suwerenność prawno-międzynarodową i polityczną. Traktat kubańsko-amerykański zobowiązał wyspę do włączenia do swej konstytucji zapisu:” Rząd Kuby udziela S.Z. prawa...

Dlaczego słaba etyka zawodowa stanowi problem

- Irracjonalna alokacja zasobów publicznych

   * Sprzeczność z interesem publicznym

   * Nie uwzględnia faktycznych potrzeb społecznych

- Zła praca administracji

- “Zawłaszczenie państwa” przez silne elity polityczne i gospodarcze

- Problemy z rozwojem

- Brak zaufania publicznego, dyskredytacja...

Korupcja stanowi zagrożenie dla demokracji...

- Demokracja stwarza każdemu obywatelowi szansę wpływania na wybór polityków. Korupcja narusza tę polityczną równość stanowiącą podstawowy warunek demokracji. Politycy, którzy doszli do władzy na drodze przekupstwa nie reprezentują ogółu obywateli, ale działają w interesie wąskich...