Demokracja

Demokracja

Czytaj Dalej

Początki demokracji - Demokracja w starożytności

Demokracja ateńska miała stosunkowo krótki żywot. , po wielu latach wojen i konfliktów politycznych demokracja ateńska upadła pod naciskiem wroga zewnętrznego - Macedonii , ktiara przy użyciu siły zlikwidowała instytucje demokratyczne i zadbała o to, by nigdy się nie odrodziły.

Pułapki demokracji.

Wskazuje, że demokracja wyborcza jest warunkiem demokracji przedstawicielskiej i pojęcie demokracji przedstawicielskiej zawiera w sobie demokrację wyborczą. Dla odnalezienia właściwego znaczenia demokracji autor „Teorii demokracji próbuje określić czym demokracja nie jest.

Czym jest demokracja?

Okazuje się, że demokracja pośrednia nie jest ograniczeniem demokracji, ograniczeniem naszego faktycznego wpływu na rządy, a wręcz podwyższa jakość tej demokracji – w przeciwnym razie brak kompetencji byłby wyznacznikiem prawa.

Główne zasady demokracji

W demokracji regułą rozwiązywania konfliktów są rządy większości, więc demokracja sprowadza się do rządów poprzez dyskusję, która jest podstawą i istotą demokracji.

Doktryna demokracji i jej krytycy

) Treść praw demokratycznych jest stronnicza, jest to despotyzm biednych uciskających bogaczy (Arystoteles wyciągnął wniosek z roli zgromadzenia ludu, iż w demokracji „masa ubogich dzierży najwyższą władzę w państwie, nie prawa”) Przeciwnicy demokracji chętnie rozwodzili się nad smutnym losem bogaczy w państwie demokratycznym.

TEORIE DEMOKRACJI - G. Sartori „Teoria demokracji”

Udowadniając wyższość demokracji przedstawicielskie Sartori sięga po następujące przesłanki: wieloetapowy proces podejmowania decyzji jest swoistym zaworem bezpieczeństwa; demokracja przedstawicielska prowadzi do gry o sumie dodatniej, niezerowej (w przeciwieństwie do bezpośredniej); idąc dalej Sartori stwierdza, że w demokracji pośredniej wcale nie jest nieuchronne starcie klas, podczas gdy w bezpośredniej było nieuniknione.

Realizacja idei demokracji deliberatywnej w polskich warunkach – czy to się może powieść?

W nowoczesnej myśli politycznej pojawia się jednak z pozoru nowatorskie ujęcie demokracji określane mianem demokracji deliberatywnej. Mouffee pisząc, że demokracja deliberatywna jako taka, „nie jest nagle powstałą teorią, ale odświeżeniem starożytnej idei demokracji .

Demokracja a dyktatura

Demokracja bezpośred¬nia jest swoistym ideałem demokracji, trudnym do zrealizowania w państwach większych, toteż występuje zakresie ograniczonym zakresie (np. Od demokracji, należy odróżnić systemy, które chociaż posługują się terminem demokracji, nie mają z demokracją nic wspólnego, np.

Model westminsterski, konsocjonalizm i demokracja konsensualna

W tym sensie demokracja ta jest bardziej „agresywna” niż nastawiona na poszukiwanie kompromisu i nie zagrażająca interesom mniejszości demokracja konsensualna.

Demokracja bezpośrednia we włoszech

W doktrynie wielu państw, w szczególności Ameryki Łacińskiej podkreśla się, że pojęcie demokracji bezpośredniej charakteryzuje system rządów obowiązujący w starożytnych Atenach i innych demokracjach greckich.

TEORIE DEMOKRACJI - R. Legutko „Czy demokracja jest ustrojem mądrym?” [w:] „Demokracja dla wszystkich”

Demokracja potrafi być tak totalitarna jak niejeden despota. Demokracja bezpośrednia wyklucza więc wolność i równość; wolność – bo człowiek jest rządzony przez lud; równość – bo rządzi nim większość.

SPOSOBY POMIARU POZIOMU KONSOLIDACJI DEMOKRACJI

Pigułka dla bardziej zmęczonych :) : Możliwe są różne definicje demokracji ==> różne są warunki, w jakich można mówić, że demokracja jest skonsolidowana ==> różne będą sposoby pomiaru i mierniki konsolidacji.

Wychowanie dla demokracji

Wydaje się, że wychowaniem, które najlepiej przystosowuje człowieka do życia w demokracji i sprzyja wytworzeniu się wobec niej pozytywnej postawy, postawy dobrze zakorzenionej w systemie uznawanych przekonań, jest wychowanie jednostki światłej, krytycznej, życzliwie nastawionej do ludzi i ceniącej jednocześnie własną godność, nie odczuwającej wolności, którą demokracja gwarantuje, jako trudnego do udźwignięcia ciężaru.

Chrześcijańska demokracja

Wedługniego, złem, od którego demokracja musi się odgrodzić, jest socjalizm. W dalszych swoich enuncjacjach przyjmował, że w demokracji, skoro jest rzeczywistością, należy uwzględnić kościelne cele, a stanie sięto, gdy zostanie poddana kierownictwu hierarchii.

TEORIE DEMOKRACJI - R. Dahl „Ku trzeciej transformacji” [w:] „Demokracja i jej krytycy”

Wariant pesymistyczny – spadek liczby poliarchii, można oprzeć na sentencji Toquevilla jako hipotezie: „ Parcie ku równości trwające długo grozi samounicestwieniem demokracji , gdyż: po pierwsze – nieuchronny jest związek demokracji z równością, po drugie – dalekosiężne parcie u równości wyzwala drzemiące w demokracji pokłady totalitaryzmu.

Demokracja współczesna i jej przyszłość według Giovanni Sartoriego

Słuszne jest więc spostrzeżenie, że demokracja sprowadza się do „rządów poprzez dyskusję”, że dyskusja jest podstawą i istotą demokracji.

Co to jest DEMOKRACJA

Żeby pisać o dobrodziejstwach lub niedogodnościach demokracji, trzeba najpierw po krótce przedstawić jej genezę. Dopiero po upływie kilku dziesięcioleci od reform politycznych Solona i Klejstenesa Ateny przybrały pełny wymiar "dorosłej" demokracji.

Czym jest DEMOKRACJA

Dobrodziejstwa i niedogodności demokracji ateńskiej. Żeby pisać o dobrodziejstwach lub niedogodnościach demokracji, trzeba najpierw po krótce przedstawić jej genezę.

TEORIE DEMOKRACJI - A. Świderski „O współczesnej demokracji bezpośredniej” [w:] „Gdańsk i Ateny. O demokracji bezpośredniej w Polsce”

Charakterystyczny dla demokracji ateńskiej był ostracyzm stosowany jako procedura kontroli wykonywania mandatu, charakterystyczna jest również procedura recall w demokracji amerykańskiej.

Demokracja. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania demokracji

demokracji (sprzyjające ukształtowaniu się demokracji): - otwarty system klasowy - system wartości oparty na równości - gospodarka wolnorynkowa - piśmienność ludności - wysokie uczestnictwo w organizacjach dobrowolnych (stowarzyszenia demokratyczne)