Dekret o pokoju

Czytaj Dalej

AZJA – PROBLEMY POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA - Zakończenie

Newralgiczne i zapalne regiony Azji w całej powojennej historii skupiały na sobie uwagę opinii światowej. Emancypacja narodowa tego obszaru nie obeszła się bez zaangażowania ze strony państw trzecich, w tym Wielkich Mocarstw. Polityka tych ostatnich przez dziesięciolecia rozgrywała karty wzajemnej...

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problem wojny, pokoju i zbrojeń

Jest to bardzo szeroki problem i składają się nań takie sprawy jak: - zbudowanie globalnego,wzajemnego bezpieczeństwa państw i odejście od klasycznego podejścia - poszukiwanie bezpieczeństwa pojedyńczego państwa; - likwidacja broni jądrowej, zakaz jej produkcji, doświadczeń z tą bronią, zakaz jej rozprzestrzeniania;-zakaz, użycia i posiadania broni chemicznej; - dążność do radykalnego zmniejszenia broni konwencjonalnej, redukcja wydatków wojskowych,wycofanie ...

Rola Organizacji regionalnych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

Koncepcję uczestniczenia NATO w operacjach pokojowych rozwinięto w programie ,,Partnerstwa dla Pokoju”. Organizacje regionalne mogą przyczyniać się do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Pojęcie i istota pokoju w teorii oraz praktyce stosunków międzynarodowych

Dążąc do poznania źródeł i mechanizmów wojen, zmierzają do ustalenia przesłanek i warunków ustanowienia pokoju. irenologia - (eirene - pokój) wyspecjalizowany zakres badań nad różnorodnymi uwarunkowaniami pokoju i wojny.

Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

Zgodnie z jej postanowieniami mogą istnieć układy i organizacje regionalne w zakresie spraw dotyczących utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, pod warunkiem, że ich działalność jest zgodna z celami i zasadami ONZ.

Kwestia pokoju i bezpieczeństwa we współczesnej Europie

Najważniejszymi problemami współczesnej Europy są kwestie pokoju, bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej.

Kwestie pokoju i bezpieczeństwa w Afryce

W Afryce były kolonie angielski, francuskie, portugalskie, belgijskie, hiszpańskie. Wszystkie imperia kolonialne przestały istnieć, lecz skutki podziałów i panowania kolonialnego odczuwane są do dziś. Co jakiś czas świat alarmowany jest drastycznymi konfliktami wewnętrznymi w którymś z państw...

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Dekret o naczelnictwie, rząd Józefa Piłsudskiego

Po utworzeniu gabinetu Moraczewski wydał dekret wprowadzający m.

Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku

Nevill Henderson wybierając się na nowe stanowisko do Berlina ( został ambasadorem Wielkiej Brytanii w Niemczech ) wiosną 1937 roku twierdził cy-tuję co następuje : " Czyż nie byłoby rzeczą rozsądną natychmiast bez dalszej zwłoki uznać , że przewaga Niemiec w kierunku wschodnim jest nieunikniona , że pokoju na zachodzie nie należy poświęcać dla chwalebnego w teorii lecz praktycznie błędnego idealizmu na wschodzie .

POJĘCIE i istota pokoju pozytywnego i negatywnego

Pozytywne poszerzają pojęcie pokoju negatywnego o wartości kreacyjne w stosunkach md.

Dekret księgowy

Rodzaje dekretów Innymi rodzajami dowodów księgowych uprawniających do wykonania zapisu księgowego są: zbiorcze - służące do dokonywanych łącznych zapisów, dotyczących zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, korygujące uprzednio dokonane zapisy księgowe, zastępcze - wystawione w celu ujęcia operacji gospodarczej, w przypadku zewnętrznego dowodu źródłowego, do czasu jego otrzymania, rozliczeniowe - wystawiane w ...

Główne postanowienia (pokoju) traktatu wersalskiego

 

Kongres obradował od 18 I do 28 VI 1919. Brało w nim udział 27 państw zwycięskiej koalicji, a celem było podpisanie traktatu pokojowego z Niemcami. Oficjalnie pracami konferencji kierowało 5 państw: USA (W. Wilson), Francja (G. Clemenseau, W. Brytania (D. Lloyd George), Włochy (Vittorio Orlando)...

Wojna stuletnia - Od Czarnej Śmierci do pokoju w Bretigny

Przyjęte przez niego warunki pokoju delfin Karol odrzucił.

Działalność intelektualistów w sporach polsko - krzyżackich do I pokoju toruńskiego

Odpierały one zarzuty wobec króla, że chce zniszczyć chrześcijaństwo przy pomocy pogan, oskarżały zaś Krzyżaków o łamanie pokoju, zabór ziem, prześladowanie neofitów i niszczenie kościołów na Litwie oraz współprace ze schizmatykami.

Intelektualiści w sprawach polsko - krzyżackich po pokoju mełneńskim

Dziersława z Borzymowa, profesora krakwoskiej wszechnicy i doktora dekretów.

APOSTOLSKI DEKRET

Tekst Dz 15, 23-29 streszczający postanowienia tzw. Soboru —> Jerozolimskiego. Uwalnia chrześcijan nawróconych z pogaństwa od konieczności przestrzegania Prawa Mojżeszowego, z zachowaniem jednak w mocy następujących zakazów (sformułowanych przez Jakuba Apostoła, stąd zw. także klauzulami Jakubowymi): 

°...

DEKRET

Dekret dla Greków wyd.

DEKRET APROBACYJNY, decretum approbations

udziela się po upływie pewnego czasu od uzyskania dekretu pochwalnego; w tym czasie zgrom, musi wykazać znaczny rozwój działalności apost. Zakonów i Instytutów Świeckich przy zachowaniu formalności wymaganych do uzyskania dekretu pochwalnego (por.

DEKRET POCHWALNY, decretum laudis

; różni się od -> dekretu aprobacyjnego.

DEKRETY BRZETYSŁAWA, statuty Brzetysława

są wspomniane przez Thietmara zarządzenia Bolesława Chrobrego, dotyczące kary wyłamania zębów za nieprzestrzeganie postu, oraz -> łęczyckie statuty z 1180 (KodWlkp I 25); analog, dekrety króla węg.