Dekrety o reformie

Z kolei wydano kilka dekretów oprowadzeniu kościelnych procesów. W osobnym dekrecie (9.

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Dekret o naczelnictwie, rząd Józefa Piłsudskiego

Po utworzeniu gabinetu Moraczewski wydał dekret wprowadzający m.

Dekret księgowy

Rodzaje dekretów Innymi rodzajami dowodów księgowych uprawniających do wykonania zapisu księgowego są: zbiorcze - służące do dokonywanych łącznych zapisów, dotyczących zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, korygujące uprzednio dokonane zapisy księgowe, zastępcze - wystawione w celu ujęcia operacji gospodarczej, w przypadku zewnętrznego dowodu źródłowego, do czasu jego otrzymania, rozliczeniowe - wystawiane w ...

DEKRET APROBACYJNY, decretum approbations

udziela się po upływie pewnego czasu od uzyskania dekretu pochwalnego; w tym czasie zgrom, musi wykazać znaczny rozwój działalności apost. Zakonów i Instytutów Świeckich przy zachowaniu formalności wymaganych do uzyskania dekretu pochwalnego (por.

DEKRETY BRZETYSŁAWA, statuty Brzetysława

są wspomniane przez Thietmara zarządzenia Bolesława Chrobrego, dotyczące kary wyłamania zębów za nieprzestrzeganie postu, oraz -> łęczyckie statuty z 1180 (KodWlkp I 25); analog, dekrety króla węg.

Dekret apostolski

W rzeczywistości Dekret ten zakłada obserwowanie przez nawróconych z pogaństwa całego prawa moralnego zawartego w Dekalogu i zmierza po prostu do uwolnienia ich ze stanu nieczystości rytualnej, która uniemożliwiłaby prawdziwą jedność z wiernymi nawróconymi z judaizmu.

DEKRET

Dekret dla Greków wyd.

DEKRET POCHWALNY, decretum laudis

; różni się od -> dekretu aprobacyjnego.

Dekrety pseudoizydoriańskie

Obejmuje też autentyczne na ogół uchwały synodalne od soboru nicejskiego (325) do synodu w Toledo (683) i dekretypapieży od Sylwestra (314-335) do Grzegorza II (715-731). Sprawa apelacji przebiegała bowiem w Rzymie wedługzasad Dekretów pseudoizdoriańskich.

APOSTOLSKI DEKRET

Tekst Dz 15, 23-29 streszczający postanowienia tzw. Soboru —> Jerozolimskiego. Uwalnia chrześcijan nawróconych z pogaństwa od konieczności przestrzegania Prawa Mojżeszowego, z zachowaniem jednak w mocy następujących zakazów (sformułowanych przez Jakuba Apostoła, stąd zw. także klauzulami Jakubowymi): 

°...