Dekoncentracja

Czytaj Dalej

Zasady ustroju administracji (centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji)

Rozłożenie uprawnień wcześniej skupionych w ręku jednego organu na większą grupę organów powoduje właśnie zjawisko dekoncentracji. Dekoncentracja - kompetencje są przekazywane w drodze ustawowej.

Zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji

Najczęściej obie te zasady wzajemnie się przenikają i w praktyce o koncentracji i dekoncentracji w organizacji administracji mówimy wówczas, gdy mamy do czynienia z przewagą jednego z tych elementów.

Koncentracja i dekoncentracja

W przypadku dekoncentracji następuje przekazanie właściwości do załatwienia spraw administracyjnych w dół, organom niższym, przy zachowaniu przez organy centralne prawa udzielania wytycznych, poleceń, rozkazów. Dekoncentracja nie przesądza o niezależności czy samodzielności organów administracji zdekoncentrowanej.

Procesy centralizacji, decentralizacji, dekoncentracji i dewolucji w administracji publicznej

Trzy poziomy dekoncentracji: rzeczowa (pozioma) – jedne jednostki przyznają kompetencje innym, będącym na tym samym poziomie, na przykład z jednego ministerstwa do innego terytorialna (pionowa) – przekazywanie kompetencji ze szczebla rządowego na lokalny ukośna – przekazywanie kompetencji ze szczebla wyższego na szczebel niższy ale należący do innego resortu Płaszczyzny decentralizacji: administracja polityka – ustawowe ...

Cechy charakterystyczne XIX wiecznej administracji – zasady centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji, kolegialności i jednoosobowego kierownictwa

Zasada dekoncentracji polega natomiast na powierzeniui administ Zasada kolegialności stanowiła charakterystyczną cechę administ XVII i XVIII w decyzje podejmowane były większością głosów członków obecnych na posiedzeniu organów administracyj.

Dekoncentracja a autonomia

Autonomia polega na przyznaniu na przyznaniu organom zarządzającym określona częścią terytorium państwowego kompetencji do stanowienia przepisów prawa rangi ustawowej, do stanowienia ustaw. Jednostka autonomiczna posiada więc samodzielność w zakresie stosowania prawa i to aktów bezpośrednio niższych...