Definicja

Czytaj Dalej

Analiza definicji spedycji

Według tej definicji spedycja jest organizowaniem przewozu ładunków, co zgodne jest zarówno z poprzednimi definicjami, jak i moją własną opinią.

Definicje

Z tego punktu widzenia trzeba rozróżnić definicje sprawozdawcze i definicje projektujące, wśród tych projektujących zaś definicje konstrukcyjne (swobodnie projektujące) oraz definicje regulujące, które choć zaliczyliśmy je do definicji projektujących, są właściwie czymś pośrednim między projektującymi, a sprawozdawczymi.

Metodologia badań społecznych - Forma definicji

Jest on opisem pewnego z góry założonego zakresu rzeczywistości z punktu widzenia cech dlań charakterystycznych (może być prawdziwa lub fałszywa) c) Definicja operacyjna – to sposób definiowania pojęć przez wskazanie czynności, za pomocą których dochodzimy do stwierdzenia jakiegoś stanu rzeczy, za pomocą których mierzymy jakąś wielkości – definicja operacyjna określa - opisuje operacje pomiarowe; zespól operacji ...

Definicje projektujące i sprawozdawcze

W zależności od tego, czy nasze definicje projektujące ustanawiają jakieś nowe pojęcia, czy tylko regulują znaczenie starych wyrazów, mówimy o definicjach ustanawiających (domyślnie: ustanawiających znaczenie nowych terminów) i regulujących (domyślnie: regulujących znaczenie starych terminów).

Pojęcie definicji realnej

Definicje zbudowane w ten sposób nazywają się definicjami klasycznymi. Definicja fałszywa jest to taka definicja, w której nie zachodzi stosunek tożsamości zakresowej definiendum i definiensa.

POZNANIE - DEFINICJE

Definicje, które projektują znaczenie pewnego wyraŜenia w powiązaniu z dotychczasowym sposobem jego uŜycia w języku, nazywamy definicjami regulującymi (znaczenie czegoś w języku).

Definicje i historia jakości, kompleksowe zarządzanie jakością.

Kolejnym pojęciem próbującym określić znaczenie słowa jakość jest definicja produkcyjna, której przedstawiciele twierdzą, że jakoś jest dostosowaniem się do wymagań. Definicja ta wskazuje na to, że jakość produktu jest podstawą preferencji klientów oraz wyznacznikiem ich oczekiwań.

DEFINICJA REGULUJĄCA

DEFINICJA SEMANTYCZNA ang. -^ Definicja nominalna. DEFINICJA SPRAWOZDAWCZA metod, syn. ^ Definicja analityczna.

Definicje jakości życia

   Definicje sformułowane przez ekspertów: •    definicje globalne, •    definicje złożone, •    definicje specyficzne, •    definicje mieszane.

NIEKLASYCZNE DEFINICJE PRAWDY

W pewnych szczególnych okolicznościach teoria skądinąd nieprawdopodobna lub wręcz fałszywa (w myśl klasycznej definicji prawdy) może się okazać lepszym narzędziem działania niŜ teoria uchodząca za prawdziwą czy prawdopodobną; w takim razie prawdziwość w sensie pragmatystycznym byłaby zrelatywizowana do celów i okoliczności działania.

Rola definicji w kształtowaniu obrazu świata

Jak widać, umiejętność operowania definicjami potrzebna jest socjologowi z dwóch powodów. W wierzeniach zawarte są pojęcia, zapis zaś pojęć dokonuje się przez definicje.

Definicje- turystyka, turyzm, rekreacja, czas wolny, turysta itp.

- uprawianie turystyki (historia turystyki) sięga starożytności, ale przez wieki ma charakter elitarny, (podróż nie jest tożsama z wędrowaniem), - nieruchliwość- przyczyny - zmiany dokonujące się w obrębie turystyki (wzrost jej znaczenia w życiu społecznym i gospodarczym) — modyfikacja definicji, które odzwierciedlają te zmiany - ewolucja zjawiska zwanego turystyką,— ewolucja definicji, - zjawisko turystyki dziś (interdyscyplinarność) —jak ująć w ...

DEFINICJA TREŚCIOWA, DEFINICJA ZAKRESOWA

Definicja taka przeciwstawia się -> definicji zakresowej.   DEFINICJA ZNACZENIOWA (definicja leksykalna) ang.

Konsumpcja jako kategoria pojęciowa – przegląd definicji

  Przyglądając się przedstawionej definicji konsumpcji, można odnieść wrażenie,  że granice wytyczonego obszaru jej działania są niezwykle rozległe.

DEFINICJA NOMINALNA (definicja syntaktyczna)

  DEFINICJA NOMINALNA (definicja syntaktyczna) nłc. Odmianą definicji nominalnej jest definicja semantyczna, cha­rakteryzująca się tym, że definiendum wy­stępuje tu w cudzysłowie, definiens zaś w supozycji zwykłej.

Definicja i jej eksplikacja na przykładzie dowolnie wybranej definicji socjologii.

” Pierwszy człon definicji: „Socjologia jest nauką społeczną, której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich”, to definicja klasyczna. Dalsza część, to definicja opisowa.

DEFINICJA

Wobec braku jednego pojęcia, które ujmowałoby wspólną cechę wszy­stkich stosowanych odmian definicji, tra­ktuje się zakres terminu „definicja" jako sumę, na którą składają się zakresy po­szczególnych pojęć, takich jak definicja aksjomatyczna, definicja normalna, defini­cja cząstkowa i in.

DEFINICJA ANALITYCZNA (definicja sprawozdawcza)

  DEFINICJA ANALITYCZNA (definicja sprawozdawcza) ang. Natomiast w języku zmodyfikowa­nym przez fakt dołączenia do niego takich nazw, jak „radar", „laser", definicja każdej z tych nazw jest już definicją analityczną.

DEFINICJA KLASYCZNA

ze związku pomiędzy problematyką tego rodzaju definicji a kla­syczną problematyką filozoficzną, do któ­rej należy zagadnienie powszechników.

DEFINICJA NORMALNA (definicja rów­nościowa)

  DEFINICJA NORMALNA (definicja rów­nościowa) ang. Określenie, w którym wyrażenie definiujące i wyrażenie definiowane są od siebie wyraźnie odróżnione (czego nie ma w —> definicji aksjomatycznej), a ich zakresy są ze sobą identyczne (czego nie ma w —> definicji cząstkowej).