Deficyt

Czytaj Dalej

Deficyt budżetowy i metody jego finansowania

- deficyt oznacza wzrost zadłużenia państwa, a więc wzrost kosztów obsługi w następnych latach, deficyt kreuje deficyt w następnych latach Wielkość deficytu budżetowego jest z zasady określona w ustawie budżetowej.

Deficyt budżetowy

Jeśli deficyt budżetowy wzrasta w wyniku spadku aktywności gospodarczej, to wyższy rzeczywisty deficyt nie będzie oznaka ekspansji fiskalnej, spadek aktywności gospodarczej nie sygnalizowałby wzrostu deficytu budżetu strukturalnego, lecz jedynie wzrost deficytu budżetu koniunkturalnego.

Deficyt budżetowy

Wyróżniamy 3 rodzaje deficytu: - deficyt rzeczywisty - deficyt strukturalny - deficyt cykliczny Deficyt rzeczywisty - jest faktyczną różnicą między wydatkami a dochodami w danym okresie tzn.

Deficyt budżetowy

2) Teoria systematycznego deficytu Oparta jest na trzech założeniach:  deficyt nie jest złem, o ile nie współistnieje z deficytem bilansu płatniczego,  deficyt jest korzystny ponieważ jego finansowanie powoduje zwiększanie krajowej siły nabywczej,  deficyt jest pożądany, ponieważ może spowodować zmniejszenie bezrobocia Teorię tą krytykuje się z kilku względów, gdyż: a) Deficyt musi być finansowany ze ...

Dług i deficyt budżetowy

DEFICYT BUDŻETOWY W POLSCE W LATACH 1991-2006 lata Deficyt nominalny realny 1991* 3097,3 3097,3 1992 6911,5 4833,217 1993 4342 2249,741 1994 5739,8 2242,109 1995 7448 2277,676 1996 9167,2 2338,571 1997 5902,8 1311,733 1998 13191,6 2622,584 1999 12479 2310,926 2000 15391 2586,723 2001 32358,3 5152,596 2002 39402,6 6166,291 2003 37043 5743,101 2004 41417 6209,445 2005 28559,2 4193,715 2006** 30550 4446,87 Źródło: roczniki statystyczne GUS *rok bazowy **planowany deficyt W ...

Deficyt budżetowy

  Rodzaje deficytu budżetowego: - rzeczywisty – to taki, jaki faktycznie wynika z porównania dochodów bieżących i , wydatków bieżących; strukturalny – występuje w sytuacji gdy nie istnieje bezrobocie, jest to deficyt potencjalny-gdyby wszyscy mieli pracę; cykliczny – to deficyt rzeczywisty-deficyt strukturalny, uważa się iż powstał on na skutek wahań w gospodarce ...

Źródła finansowania deficytu budżetowego

Deficyt budżetowy, gdy chodzi o budżet państwa, może być pokryty tylko i wyłącznie ze źródeł przychodów wskazanych przez ustawę w sposób enumeratywny, co oznacza ze tylko te źródła przychodów mogą być przeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego.

Omów implikacje (związki) makroekonomiczne deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce

Potrzeby pożyczkowe sektora publicznego (inaczej deficyt sektora publicznego) jest to suma deficytu budżetu centralnego i budżetów terenowych oraz deficytu w gałęziach znacjonalizowanych.

Deficyt i nadwyżka budżetowa

Deficyt budżetowy jest to różnica miedzy planowanymi wydatkami a możliwymi do osiągnięcia dochodami z tradycyjnych bezzwrotnych źródeł, różnice stanowi deficyt budżetowy który finansowany jest najczęściej ze źródeł o charakterze zwrotnym tak zwanego kredytu i pożyczek a także w formie emisji obligacji i bonów skarbowych i innych papierów wartościowych skarbu państwa.

Teoria deficytów samoopieki

Ta metoda jest stosowana w przypadku dużych deficytów i praktycznie całkowitej niezdolności do zaspokajania danej potrzeby. Ta metoda jest stosowana w przypadku deficytów wiedzy lub umiejętności.

Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania

Zasadnicza różnica między pierwszą a druga formą finansowania deficytu polega na tym, że w 1 przypadku ilość pieniądza w gospodarce nie ulega zmianie.

DEFICYT BUDŻETOWY I ŻRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA

 Finansowanie deficytu jest przedmiotem polityki finansowej rządu może nastąpić poprzez 1)zbywanie papierów wartościowych na rynku pierwotnym w postaci a)bonów skarbowych b)obligacji skarbowych c)skarbowych papierach wartościowych 2) z kredytów zaciąganych w bankach krajowych i zagranicznych 3) z pożyczek 4)wpływu z prywatyzacji majątku SP oraz z nadwyżki budżetu państwa.

Kumulowanie się deficytów

Istnieją rozbudowane systemy diagnostyczno-reedukacyjne, mające na celu wczesne wykrywanie, rozpoznawanie oraz oddziaływanie wyrównawcze w stosunku do kumulu­jących się deficytów.

Deficyty strategiczne

potrafi nazywać obrazki, ale nie stosuje strategii nazywania przy zapamiętywaniu serii obrazków), oraz deficyty mediacyjne, polegające na tym, że zastosowana strategia nie przyczynia się do lepszego pamiętania ( mediacyjne procesy).

Deficyty parcjalne

Reedukacja deficytów, ustalonych na podstawie diagnostycznego badania metodyczno - psychologiczno-pedago gicznego, powinna być podjęta wcześ­nie, a odbywa się zwykle w szkol­nych zespołach wyrównawczych w okresie nauczania początkowego albo na terenie poradni wychowawczo-za-wodowych.

Deficyty metapoznawcze

deficyty metapoznawcze - braki w zakresie ogólnej wiedzy na temat własnych procesów poznawczych i związanych z nimi sprawności lub na temat poszczególnych procesów: uwagi, pamięci, myślenia, języka.  deficyty metapamięciowe.

FINANSOWANIE DEFICYTU

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany wpływami: 1) ze sprzedaży papierów wartościowych; 2) z kredytów; 3) z pożyczek; 4) z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego; 5) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; 6) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń ...

Teoria racjonalnego wyboru - Deficyt dóbr publicznych

Agregacja racjonalności indywidualnych na poziomie całego społeczeństwa lub dużych grup i organizacji tworzy problem deficytu dóbr publicznych.

Teoria racjonalnego wyboru - Deficyt działania kolektywnego

Deficyt działania kolektywnego (kooperacji) w grupach i organizacjach rozpatruje się w teorii racjonalnego wyboru jako problem „jazdy na gapę” (free riding).

Deficyt sektora finansów publicznych

Deficytem sektora finansów publicznych nazywa się ujemną różnicę między dochodami publicznymi (powiększonymi o zagraniczne środki finansowe nie podlegające zwrotowi) a wydatkami publicznymi, ustaloną dla okresu rozliczeniowego.