„LUDZIE BEZDOMNI” - MOTYWY DECYZJI JUDYMA

1.  obawa, że będąc szczęśliwym nie wypełni swej misji

2.  idealista, ślepow dąży do wypełnienia misji

3.  pasmo cierpień dla rodziny, przenoszenie się itp.

4.  zaślepiony ideą nie dostrzega tych, którzy mogli by mu pomóc (lekarze).

5.  nie robi tego z potrzeby serca czuje, że musi spłacić...

Czynniki warunkujące decyzje dotyczące struktury kapitału

 

sprzedaż

rentowność

stopa procentowa

analiza przepływu gotówki

międzyfirmowe porównanie sektorowe

postawy pożyczkodawców

koszt kapitału

postawy właścicieli i kierownictwa przedsiębiorstwa a otoczenie

DECYZJA DOTYCZĄCA ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA MARKI

 

Tworząc nazwę marki i jej wizerunek producent powinien zastanowić się, na jakim obszarze chciałby wykorzystywać tę markę do sprzedaży własnych produktów. W przeszłości zdarzało się często tak, że firmy, które próbowały zastosować dotychczasową lokalną markę przy wprowadzaniu produktu na nowe...

Fazy racjonalnego podejmowania decyzji

 

 

opisać sytuacje problemową (przedstawić ogólna sytuacje problemową, zanalizować tło społeczne, konkretnie sformułować problem operacjonalizując stan pożądany i istniejący)

sformułować cel, dzięki czemu będzie możliwe zdefiniowanie problemu (określić cele, wskazać...

Teoria decyzji politycznych - Proces decyzyjny

To zespół powiązań przyczynowo-skutkowych występujący wewnątrz ośrodka decyzyjnego w związku ze stanem wyjścia (sytuacji decyzyjnej), struktura ośrodka i celami decydentów

Teoria decyzji politycznych - Sytuacja decyzyjna

Może mieć dwa znaczenia: Jako system zmiennych niezależnych skłaniających decydenta do podjęcia działań; Jako system zmiennych niezależnych od decydentów ale zależnych od innego ośrodka decyzyjnego.

Teoria decyzji politycznych - Rodzaje sytuacji decyzyjnych

Zdeterminowane (sytuacja pewności)

Częściowo określone, czyli losowe (sytuacja ryzyka)

Niepewne

Konfliktowe

Teoria decyzji politycznych - Rodzaje ośrodków decyzyjnych

Narodowe (działające na terenie danego państwa)

Międzynarodowe (gremia kierownicze organizacji politycznych, militarnych i ekonom. oraz konferencje międzyn.)

Będące organami państwa (parlament, prezydent, rząd)

Niebędące organami państwa (centralne instancje partii...

Polityka dystrybucji na rynkach zagranicznych - Czas wyborów i decyzji...

Eksport pośredni – najbardziej odpowiada on małym i średnim przedsiębiorstwom. Ponoszą one wówczas znacznie niższe ryzyko handlowe i nie wymaga to od nich dużych nakładów pieniężnych. Międzynarodowy marketing i sprzedaż wykonywane są przez kogoś innego i firmy często nawet nie wiedzą, co się dzieje...

Teoria decyzyjna - Ograniczenia racjonalność decyzji z punktu widzenia logiki kontekstu

Racjonalne działanie w przypadku logiki kontekstu jest zorientowane na rozumienie celów, które jest mniej związane z efektywnością, rynkiem czy kierowaniem się własnym interesem, a bardziej z regułami, tożsamością i sytuacją. Reguły i tożsamość stanowią istotę organizacji formalnej.

Czynności sądu po rozpoczęciu rozprawy i decyzje w związku z niestawiennictwem się stron

Każdą rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy, wskazanie sygnatury akt, podanie nazwiska i imienia oskarżonego, kwalifikacji prawnej czynu. Dokonuje tej czynności przed salą rozpraw woźny sądowy lub protokolanta zarządzenie przewodniczącego. Następnie wszyscy uczestnicy wchodzą na salę...

Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta

Konsument ma do dyspozycji określony budżet, na który składają się jego dochody, wydatki na mieszkanie, jedzenie, dzieci. Natomiast pozostałe pieniądze konsument zagospodaruje według ustalonej przez siebie hierarchii potrzeb.

Przedstaw decyzje ekonomiczne producenta w warunkach doskonałej konkurencji

Konkurencja doskonała jest to rynek, na którym działa wielu producentów i konsumentów. Nie ma barier wejścia, a produkt jest jednorodny. Na takim rynku nabywcy i sprzedawcy nie mają wpływu na cenę.

Linia popytu D jest pozioma. Jeżeli przedsiębiorstwo będzie sprzedawać po cenie ustalonej na rynku to może...

Przedstaw decyzje ekonomiczne producenta w warunkach monopolu

Monopol to rynek, na którym występuje jedno przedsiębiorstwo mające wyłączność produkcji i zbytu jakiegoś towaru, jest dawcą ceny. Warunkiem maksymalizacji zysku monopolu jest wytwarzanie takiej wielkości produkcji, dla której różnica między przychodem całkowitym, a kosztem całkowitym jest...