Uzasadnianie faktyczne i prawne decyzji

Uzasadnienia wymagają decyzje z I instancji /przy częściowym uznaniu żądań stron lub całkowitej odmowie/, decyzje oparte na uznaniu administracyjnym oraz wydane przez organy odwoławcze.

Wykładnia decyzji

Gdy treść decyzji nie jest jasna dla strony lub organu egzekucyjnego, to na ich żądanie organ, który wydał decyzję, powinien wyjaśnić-w drodze postanowienia-wątpliwości co do treści decyzji /istnieje możliwość zażalenia/.

Orzeczenia wydawane w sprawienie ważności decyzji

Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia, a w przypadku decyzji wydanych przez Ministra i Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ten organ. Orzeczenie jest wydawane w formie decyzji pozytywnej, bądź odmownej.

NATO - Kto podejmuje decyzje?

Zazwyczaj zbiera się ona celem przedyskutowania spraw istotnych dla wszystkich członków, lub też wymagających wspólnych decyzji. Wypracowują one zalecenia dla Rady, pomocne w jej procesie decyzyjnym.

Omów konsekwencje doręczenia zobowiązanemu decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik w złożonej deklaracji wykazał zwrot podatku w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzje w której określa wysokość zwrotu podatku.

Sprostowanie błędów, wyjaśnienie treści decyzji

Błędne pouczenie w decyzji o przysługującym środku zaskarżenia nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.

Omów znaczenie poszczególnych faz procesu podejmowania decyzji zakupu i scharakteryzuj typowe procesy decyzyjne

Podejmowanie decyzji związane jest z ponoszeniem odpowiedzialności. Efektem jest decyzja o zakupie danego produktu w dowolnym miejscu i czasie.

Decyzje strategiczne

Rodzaje problemów strategicznych Głownie dotyczą kierunków rozwoju działalności instytucji Istota problemu Alokacja ogółu zasobów w zależności od możliwości określonych przez otoczenie Najważniejsze cele Decyzje strategiczne wyznaczają cele i zadania, strategie dywersyfikacji, strategie w zakresie finansów i administracji, metody rozwoju Autor: Krzysztof Woźniak

Decyzje taktyczne

Rodzaje problemów taktycznych Najczęściej dotyczą one zapewnienie warunków do sprawnej realizacji celów instytucji Istota problemu Decyzje taktyczne odnoszą się najczęściej do pozyskiwania; organizacji i rozwóju zasobów organizacji Najważniejsze cele Celem podejmowania decyzji na poziomie taktycznym jest zapewnienie organizacji i struktury informacji, odpowiedzialności, zasobów (ludzi, środków pieniężnych, narzędzi i przedmiotów pracy) Autor: Krzysztof ...

Podejmowanie decyzji marketingowych

Taylor) Funkcje zarządzania: - planowanie - organizowanie - kierowanie - kontrolowanie PLANOWANIE- jest procesem polegającym na świadomym ustalaniu kierunków działania oraz podejmowania decyzji opartych na celach, faktach i doborze przemyślanych ocenach.

Kiedy możesz zaskarżyć decyzję urzędu do NSA?

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wpisów od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności administracji publicznej (Dz.

OCENY PRACOWNIKÓW A DECYZJE KADROWE

Zaproponowana kategoryzacja pracowników powinna być uwzględniania w bazach danych i służyć w razie potrzeby do podejmowania szybkich decyzji kadrowych.

Zarządzanie produkcją (operacjami) jako proces podejmowania decyzji.

Decyzje dotyczące przyszłej struktury firmy: plany produktowe: jakie produkty i usługi powinny być wytwarzane? Decyzje projektowe: planowanie procesu: jakie typy procesu powinny być wykorzystane do produkcji naszych wyrobów?

Teoria decyzji politycznych - Kryteria optymalizacji decyzji

ze skutecznością podejmowanych decyzji - skutek)

Teoria decyzji politycznych - Elementy decyzji politycznej

procesowy (nielosowy wybór będący aktem społecznym wynikającym z analizy rzeczywistości) podmiotowy (ośrodek decyzyjny całego społeczeństwa) przedmiotowy (pole polityki) wykonawczy (dosłownie decyzja polityczna)

Wymień i omów etapy podejmowania decyzji lokalizacyjnej składu

Decyzji tej nie podejmuje więc zespół lokalizacyjny powołany w przedsiębiorstwie. Dopiero rozważenie wszystkich powyższych aspektów może pomóc w podjęciu rozsądnej decyzji o lokalizacji składu.

Wykaz najważniejszych elementów, zasad zdrowego systemu w danym obszarze - Odpowiedzialność za decyzje

- osoby prowadzące postępowanie i dokonujące rozstrzygnięć ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje, - urzędnik ciągle podnosi swoje kwalifikacje, ma dostęp do literatury i specjalistycznego doradztwa, - urzędnik jest gotów podjąć decyzję oraz ponieść za nią odpowiedzialność.

Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych

Od 1995 NSA jest właściwy dla wszystkich decyzji administracyjnych z wyjątkiem art.

Forma decyzji

Decyzja zgodnie z zasadą pisemności doręczana jest na piśmie, może być ogłoszona ustnie-odnotowana w protokole.

Nadzwyczajny tryb uchylania lub zmiany decyzji ostatecznej (art. 161 kpa)

Uchylenie lub zmiana decyzji następuje za odszkodowaniem i określane jest jako wywłaszczenie prawa np.