WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O ZABEZPIECZENIU

podatkowego Z dniem doręczenia decyzji określającej wysokości zaległości podatkowej Z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zwrotu podatku Dopóki nie ma decyzji wymiarowej działa decyzja o zabezpieczeniu

Przesłanki i właściwość organu do stwierdzenia nieważności decyzji

Nie stwierdza się nieważności decyzji z wyżej wymienionych przyczyn, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło lat 10, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Podstawowe kryteria wyboru przy decyzjach na rynkac inwestycyjnych.

• Miejsce i sposób dokonania rozliczenia • Koszty wycofania się z danej inwestycji • Czas jaki upłynie od decyzji do faktycznego zamknięcia pozycji Rentowność oceniamy biorąc pod uwagę: • Wysokość dochodu • Kto lub co określa dochód, względnie cenę, kurs • Wysokość zysków brutto • Wysokość podatków, możliwość zwolnień podatkowych i ulg • Wysokość zysku netto • Wysokość stopy zwrotu na zainwestowanym kapitale Analizując uzyskane ...

Szkoła ilościowa: badania operacyjne i teoria decyzji

Metody teorii decyzji są jedną z zasadniczych części arsenału decyzyjnego większości dużych organizacji, łącznie z cywilnymi i wojskowymi instytucjami rządowymi.

Struktury preferencji. Decyzje

Ryzyko jest nieodłącznym elementem biznesu i nie da się uniknąć decyzji nie obarczonych ryzykiem. Wymaga jednak innego sposobu podejmowania decyzji. Jeśli jego sytuacja jest skorn-plikowana, musi ją upraszczać, a w podejmowaniu decyzji stosować reguły intuicyjne.

Teoria decyzji politycznych - Typy uwarunkowań decyzji politycznych

aksjologiczne (związane z systemem wartości decydenta) światopoglądowe ideologiczne doktrynalne wynikające z postawy, charakteru i doświadczenia polityka-decydenta dążenie do zdobycia, utrzymania lub odzyskania władzy politycznej uwarunkowania ekonomiczne i społeczne międzynarodowe uwarunkowania subiektywne i nieracjonalne (w tym stereotypy i uprzedzenia) Wymienione uwarunkowania mogą mieć różnorodny ...

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji

Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji przez zamieszczenie stosownej klauzuli bądź też już po wydaniu decyzji przez postanowienie z możliwością zażalenia /nie wstrzymuje ono wykonania decyzji/.

NADPŁATA A TZW. POWSTAWANIE ZOBOWIĄZAŃ Z MOCY PRAWA I Z MOCY DECYZJI

Jeżeli decyzja określająca oznacza deklaratywność, czyli potwierdza stan istniejący z mocy samego prawa, to decyzja zawierająca nadpłatę nie może być nigdy uznana za decyzje określającą.

DECYZJA O ZABEZPIECZENIU (trwałość decyzji o zabezpieczeniu)

podatkowego oraz kwotę odsetek za zwłokę należnych od tego zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji nazywanej określającą.

Omów instytucję zabezpieczenia na podstawie decyzji organu podatkowego na przybliżoną kwotę zobowiązania

Decyzja o zabezpieczeniu wygasa po upływie 14 dni od doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego i określającej wysokość zwrotu podatku.

Roszczenie odszkodowawcze w wyniku uchylenia decyzji, w wyniku wznowienia postępowania lub stwierdzenia jej nieważności

Organ ten w drodze decyzji orzeka też o odszkodowaniu. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia , w którym stała się ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję.

Decyzja administracyjna. Zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

OPIS PROCEDURY:  wnioskodawca składa w sekretariacie urzędu wniosek do Prezydenta Miasta Elbląg o wydania zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych  wszczęcie przez urząd postępowania - zasięgnięcie opinii Komendy Miejskiej Policji , - wizja w terenie, - przedstawienie wniosku na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu uzyskania opinii  wszczęcie postępowania administracyjnego  przyjęcie uwag ,

Kryteria podejmowania decyzji

  Kryteria podejmowania decyzji: Ze względu na złożoność podejmowanej decyzji, Ze względu na częstotliwość podejmowania decyzji, Ze względu na horyzont czasowy decyzji.

Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa

  Decyzje, które określają, jakie potrzeby i w jakim zakresie powinny być zaspokojone, oraz jakie środki, w jakim zakresie i w jaki sposób należy powiększyć, nazywamy decyzjami gospodarczymi, względnie gospodarowaniem.

Teoria decyzji politycznych - Decyzja polityczna

Podjęcie każdej decyzji politycznej wiąże się zawsze z koniecznością przyjęcia ryzyka co do skutków decyzji (pozyt.

Teoria decyzji politycznych - Kryteria podziału i rodzaje decyzji politycznych

Kryterium stopnia wiedzy dostępnej decydentom oraz zamiaru realizacji decyzji - Realne - Symboliczne - Pozorne

Podstawy decyzji lokalizacyjnej zakładu

W przypadku konkretnych decyzji lokalizacyjnych sa takie czynniki które nie ograniczają wyboru przedsiębiorcy w sposób jednoznaczny (swobodne czynniki decyzji) oraz takie, które jednoznacznie determinują jego decyzje (np.

Fazy procesu decyzyjnego - Faza formułowania treści decyzji

o etap parlamentarnej legitymizacji de­cyzji czy też polityki - wyrażenie przez parlament aprobaty dla niej, co nie za­wsze jest zadaniem łatwym, zwłaszcza gdy rząd nie dysponuje poparciem więk­szości parlamentarnej - oraz etap przyznania środków finansowych - co również nie jest zabiegiem prostym, zważywszy na fakt, iż minister finansów prowadzi "zintegrowaną" politykę państwa w zakresie wpływów i wydatków finansowych, zaś ...

Teoria decyzyjna - Administracja jest światem decyzji

Każde działanie administracji, które nie jest czystym decydowaniem (dokonywaniem świadomego i nielosowego wyboru), prawie zawsze oparte jest na wcześniejszej decyzji czy ciągu decyzji.

Elementy decyzji

ustawa lub przepis prawa wydany z uprawnienia ustawy przez organ administracji rządowej, E/ rozstrzygnięcie o istocie sprawy, o jej meritum, F/ uzasadnienie faktyczne i prawne, G/ pouczenie o środkach prawnych-czy i w jakim trybie służy od decyzji odwołanie, H/ podpis /imię i nazwisko/ i stanowisko osoby upoważnionej do wydania decyzji, I/ inne np.