Skarga na decyzje administracyjne

Pisma zawierające rozstrzygnięcia w sprawie załatwianej w drodze decyzjidecyzjami, jeśli tylko zawierają minimum elementów niezbędnych do zakwalifikowania ich jako decyzji.

Zasada trwałości decyzji administracyjnych

Zmiana; uchylenie takich decyzji może nastąpić tylko na podstawie rozdziału 12 i 13 działu II kpa. Decyzja administracyjna , która dotyczy sprawy już rozstrzygniętej poprzez inną decyzję ostateczną, jest nieważna.

Przyczyny nieważności decyzji

Decyzja dotyczy sprawy rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną Decyzja nie została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie Decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter stały Decyzja, która w razie jej wykonania wywołała by czyn zagrożony karą Decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa

DECYZJE PODATKOWE

Doktryna prawa finansowego uznaje decyzje za jeden z rodzajów indywidualnych aktów finansowych W doktrynie prawa adm decyzje podatkowe uznawane są za akty administracyjne albo kwalifikowane akty adm które różnią się od innych decyzji administracyjnych w zasadzie tylko przedmiotem rozstrzygnięcia w świetle przepisów ordynacji podatkowej oraz założeń doktrynalnych wymiar zobowiązań podatkowych kończy się wydaniem ...

Mechanizm podejmowania decyzji zakupu w gospodarstwach domowych

Jest to proces obejmujący całokształt działań związanych z podejmowaniem decyzji, rozpoczynający się od uświadomienia potrzeb a koń-czący się na ocenie przez konsumenta trafności decyzji zakupu włącz-nie z wymianą informacji i ocena nabytych dóbr i usług.

Decyzja polityczna a decyzja administracyjna

Decyzja polityczna dotyczy interesów wielkich grup społecznych, a administracyjna określonego adresata bądź niewielkiej, wyróżnionej społeczności Decyzja polityczna kreuje ład społeczny a decyzja administracyjna zapada w kontekście wyznaczonym przez uprzednie decyzje polityczne (są ich konsekwencją i konkretyzacją) Decyzje polityczne podejmowane są przez polityków i są nadrzędne wobec administracji.

Decyzje jako źródło prawa wspólnotowego

Decyzja jest to instrument wykonawczej funkcji RUE i KE, którym posługują się one, udzielając instrukcji czy zezwolenia adresatowi decyzji. Z postanowień prawa pierwotnego nie wynika expressis verbis bezpośrednie obowiązywanie decyzji.

Czynniki wpływające na decyzje wyborcze

„Czynniki wpływające na decyzje wyborcze” Zajmując się zagadnieniem czynników wpływających na decyzje wyborcze konieczne jest oparcie się na badaniach prowadzonych zarówno w ramach psychologii społecznej jak i marketingu politycznego.

Klasyfikacje wyborców wg motywów podejmowania decyzji wyborczej, zachowań wyborców oraz wg motywów postępowania w wyborach

Wyborca cybernetyczny - podejmuje decyzje w oparciu o uproszczenia i wskazania oraz schematy poznawcze, kompromis rozumu i emocji dla podjęcia określonej decyzji, decyzja na podstawie reguł: dostępności, reprezentatywności, przystosowania, antycypacji i autorytetu.

Weryfikacje decyzji i postanowień w postępowaniu adm.

Cechami charakterystycznymi środków nadzoru są: oparcie ich konstrukcji na zasadzie oficjalności oraz ich cel, który stanowi wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego; c) odwołalność decyzji.

INDYWIDUALNE I GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI

Podejmowanie decyzji ma związek z wzajemnymi stosunkami między kierownikami i podwładnymi oraz z wpływem podwładnych na decyzje kierownicze.

Przedstaw proces podejmowania decyzji i omów poszczególne jego elementy

W każdej firmie niezbędne jest podejmowanie: ♦decyzji długookresowych lub strategicznych ♦decyzji krótkookresowych lub operacyjnych np.

Elementy decyzji administracyjnej, składniki dodatkowe

podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji Składniki dodatkowe ( akcesoryjne ) decyzji: 1.

Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej w stanie tzw. „wyższej konieczności” (art. 161 k.p.a.)

Organ ten w drodze decyzji orzeka również o odszkodowaniu. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stała ważna ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję.

Decyzje inwestycyjne

Można podzielić na trzy grupy: - decyzje służące odrzuceniu lub akceptacji konkretnego projektu inwestycyjnego, - decyzje dotyczące wyboru określonego wariantu inwestycyjnego spośród kilku konkurencyjnych projektów prowadzących do tego samego celu - decyzje odnoszące się do wyboru najkorzystniejszego programu rozwoju przedsiębiorstwa, rozumianego jako zbiór najkorzystniejszych przedsięwzięć ...

Decyzje a informacja rynkowa (marketingowa)

Uhl3 wyróżniają trzy typy decyzji: decyzje czynności operacyjnych, które stanowią część codziennych operacji organizacji, decyzje kontroli kierowania, które w dużym stopniu są skierowane na ciągłą kontrolę alternatywnego wykorzystania zasobów organizacji, decyzje planowania strategicznego, które są skierowane na rozwijanie celów i zadań marketingowych oraz kierowanie środków ...

Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

  Etapy racjonalnego podejmowania decyzji – rozeznać i zdefiniować sytuację decyzyjną; zidentyfikować właściwe warianty i ocenić każdy z nich z punktu widzenia wykonalności, wystarczalności i konsekwencji; wybrać wariant najlepszy; wdrożyć wybrany wariant; obserwować i ocenić rezultaty wybranego wariantu.

PODSTAWOWE DECYZJE LOGISTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADÓW

Podstawą decyzji o liczbie składów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa musi być przeanalizowanie współzależności kosztów, na które ma wpływ ta decyzja.

Fazy procesu decyzyjnego - Faza oceny efektów wprowadzonej w życie decyzji

Jest to ostatnia faza, zamykająca cykl zwany procesem podejmowania decyzji, choć efektem oceny mogą być propozycje dotyczące wprowadzenia zmian czy też modyfikacji do już istniejącej decyzji lub "decyzja o odrzuceniu decyzji".

Rodzaje decyzji

ze względu na uwzględnienie żądań: a) decyzje pozytywne-uwzględniają żądania stron w całości, b) decyzje negatywne-nakładają obowiązki na strony, w całości lub w części nie uwzględniają żądań stron, IV.