Decyzja

Czytaj Dalej

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy, treść tych dokumentów oraz znaczenie ich stosowania

Przykładami są: stwierdzenie nabycia obywatelstwa, decyzje stwierdzające nabycie określonych uprawnień z mocy prawa, decyzje stwierdzające wygaśnięcie określonych uprawnień z mocy prawa. decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego ro-dzi obowiązek zawarcia umowy najmu przez adresata decyzji).

Zasady postępowania administracyjnego, a model wydawania decyzji administracyjnej. Decyzja w znaczeniu organizatorskim, a decyzja administracyjna

W procesie decyzyjnym możemy wyróżnić następujące etapy : określenie problemu decyzyjnego, czyli eliminację pola – przedmiotu , którego decyzja ma dotyczyć, oraz kręgu podmiotów, w których interesy oraz wartości decyzja ingeruje.

Podejmowanie decyzji

Wyróżnić można następujące główne rodzaje podejmowanych decyzji: strategiczne taktyczne operacyjne Ze względu na strukturę i powtarzalność decyzji można je podzielić na: decyzje zaprogramowane - posiada kompletną strukturę lub powtarza się z pewną częstotliwością (albo jedno i drugie) decyzje nie zaprogramowane- mają niezbyt wyraźną strukturę, podejmowane są znacznie rzadziej niż decyzje zaprogramowane Według kryterium ...

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnym

146 2:"Nie uchyla się decyzji także w przypadku jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja w swej istocie decyzji dotychczasowej". Swoje stanowisko wyjaśni w uzasadnieniu decyzji negatywnej ( decyzji odmawiającej uchylenia dotychczasowej decyzji).

Istota i rodzaje decyzji

Ogólna teoria decyzji kładzienacisk na racjonalność decyzji podkreślając, że decyzja jest rezultatem świadomego,nielosowego (nieprzypadkowego) wybierania jednego spośród zbioru możliwych wariantówrozwiązania problemu decyzyjnego.

DECYZJE OPTYMALIZACYJNE

podmiot podejmujący decyzje; 2) zbiór możliwych wariantów decyzji; 3) pewną funkcję celu, której wartość zależy od wybranego wariantu decyzji i stanu otoczenia (zewnętrznych warunków realizacji decyzji); 4) informacje o stanach otoczenia; 5) inne elementy zależne od konkretnej sytuacji decyzyjnej.

Decyzja administracyjna

Nie można odstąpić od uzasadnienia decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydania skutek odwołania.

AKT LUDZKI - Decyzja — bytem moralnym

Z tego tytułu cały akt moralnyjest aktem decyzji, a wszystko inne jest działaniem moralnym tylko w miarerealnego powiazania z aktem decyzyjnym.

Wadliwość decyzji administracyjnej

Gradacja wad decyzji – w zależności od rodzaju wady decyzji, stosuje się określone sankcje w zakresie skutków prawnych decyzji w postaci wzruszalności decyzji, albo sankcji nieważności decyzji.

Środki odwoławcze od decyzji ostatecznej

decyzja została wydana w wyniku przestępstwa; wydanie decyzji przez pracownika lub przez organ administracji państwowej podlegających wyłączeniu; strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu; ujawnienie istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów, które istniały w dniu wydania decyzji, lecz nie były znane organowi wydającemu; wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego ...

Decyzje w systemie działań administracji publicznej

Etapy procesu decyzyjnego : - określenie problemu decyzyjnego - określenie celów - opracowanie alternatyw decyzyjnych wraz z programem realizacyjnym - zdefiniowanie ograniczeń decyzyjnych Decyzja rozstrzyga często o sprzecznych interesach oraz wartościach między jednostkami, organizacjami a także między jednostkami a organizacjami.

Decyzja w systemie działania administracji publicznej. Plan jako szczególny rodzaj decyzji w działaniu administracji publicznej.

Wnikają one z faktu stosowania w procesie decyzyjnym różnego rodzaju metod optymalizacji decyzji Decyzja stanowi wybór między różnymi alternatywami, co oznacza, że jedna wartość przedkłada się na inną wartość.

Wznowienie post. adm. a stwierdzenie nieważności decyzji adm.

państwowej podlegających wyłączeniu, c) strona bez własnej winy nie brała udziału w postepownia, d) ujawnienie istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych lub nowych dowodów, e) wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, f) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przy wydaniu decyzji, g) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu,

DECYZJE WYMIAROWE I ICH CHARAKTER PRAWNY (forma wymiaru zobowiązań)

Decyzje wymiarowe różnią uprawnienia i obowiązki do ich wydawania: (wymiar przez wydanie decyzji) Jeżeli deklaracja podatnika ma charakter samowymiaru, to może ona pozostać w obrocie prawnym do momentu przedawnienia się zobowiązania, bez wydawania decyzji.

Modele podejmowania decyzji

W przypadkach bardziej złożonych, gdy ilość możliwych wariantów (alternatyw) jest duża, albo nawet bardzo duża, przy wyborze najlepszej, czyli optymalnej decyzji menedżer będzie musiał stosować metody "w równym stopniu oparte na analizie marginalnej, liniowe|programowaniu liniowym, decyzyjne|drzewach decyzyjnych, analizie kosztów i korzyści" (W.

Decyzje, czyli człowiek w rozterce

Brak decyzji to także decyzja. Bibliografia: · Miesięcznik „FOCUS – poznać i zrozumieć świat” · Tygodnik „Świat wiedzy” · „Analiza decyzyjna i psychologia decyzji – Tadeusz Tyszek

Nieważność decyzji i postanowień w post. adm.

Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji – wyróżniamy 6 wad wyliczonych w kpa, *decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, * decyzje wydano bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa: * nieważna jest decyzja gdy dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inna decyzją ostateczną, *decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie, *decyzja była ...

Zakończenie postępowania administracyjnego - Decyzja

Uzasadnienie decyzji jest tym elementem decyzji , który spełnia szereg istotnych funkcji : wykonanie prawnego obowiązku wykazania , na jakiej podstawie decyzja została podjęta , daje podstawę do kontroli trafności decyzji , odgrywa rolę perswazyjną w stosunku do adresata decyzji oraz innych podmiotów albo wobec organów wyższej instancji , przed którymi może znaleźć się sprawa w trybie ...

Mechanizm podejmowania decyzji zakupów w przedsiębiorstwach i instytucjach

Generalnie można wyodrębnićtrzy rodzaje tych decyzji: decyzje nowe decyzje zmodyfikowane decyzje rutynowe Decyzje nowe odnoszą się do zakupu produktów nabywanych po raz pierwszy.

Elita polityczna, elita wpływu, klasa polityczna, elita władzy, elita decyzji - relacje

Wesołowski zwraca uwagę na fakt, że elita decyzji jest zarazem elitą wpływu, ponieważ ma wewnętrzny wpływ na podejmowanie decyzji.