Decydujący głos

Czytaj Dalej

Romantyczna koncepcja poety i poezji autorstwa A. Mickiewicza („Konrad Wallenrod”) i polemizujące z nią głosy J. Słowackiego („Kordian”) i Z. Krasińskiego („Nie – Boska komedia”).

 

Pogląd Mickiewicza na rolę poezji i poety w życiu narodu poznajemy m. in. na podstawie jego powieści poetyckiej pt. „Konrad Wallenrod”, przede wszystkim w „Pieśni Wajdeloty”. Według Mickiewicza, poezja ludowa jest w życiu każdego narodu łączniczką między przeszłością a współczesnością...

List do redakcji, głos opinii publicznej, odpowiedź redakcji

Stylistyka tego rodzaju tekstów - jako powstających poza redakcją - po­winna być w zasadzie nieprzewidywalna. Tymczasem lektura rubryk gazeto­wych im poświęconych pozwala dopatrywać się zawsze większych lub mniej­szych ingerencji adresatów nie tylko w kształt językowy listów (bądź wypo­wiedzi...

Dlaczego upadło? Juliusza Słowackiego głos w kwestii powstania listopadowego w świetle jego twórczości

Temat powstania listopadowego bezpośrednio podejmuje Słowacki w "Kordianie". Ocena zrywu i jego przywódców ma głównie miejsce w Przygotowaniu. Złe moce biorą udział w przygotowaniu tego wydarzenia. Ostro skrytykowane są postacie przywódców:

- Adam Czartoryski - oceniony niepochlebnie jako człowiek...

Czynniki decydujące o lokalizacji zakładu przetwórstwa surowców rolniczych

Jednostki przetwórstwa surowców rolniczych.

Z punktu widzenia teorii lokalizacji ogólnej, opartej głównie-choć nie jedynie-na analizie kosztów transportu, rodzaju surowca i gotowe produkty, zakłady przetwórstwa surowców rolniczych można ująć w trzy grupy:

Pierwsza grupa (tzw. orientacja surowcowa) obejmuje...

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Cechy głosek - 5 cech dystynktywnych

-ustna lub nosowa

-twarda lub miękka

-dźwięczna lub bezdźwięczna

-sposób artykulacji

-miejsca artykulacji

Istota i symptomatologia dyslalii - Nieprawidłowa wymowa głosek k, g

Nieprawidłową wymowę głosek tylnojęzykowych  k, g w literaturze specjalistycznej określa się mianem  kappacyzmu i  gammacyzmu. Za przyczynę owych zaburzeń uważa się niską sprawność ruchową języka, złą pracę języka (głównie jego tylnej części) wynikającą  z jego ograniczonych możliwości...

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy decydujące i pomocnicze

Tu kryterium podziału stanowi możność decydującego rozstrzygania spraw w drodze czynności prawnych organu (np. przez wydanie aktu admi­nistracyjnego).

Organy decydujące to organy, które mogą rozstrzygać sprawy w drodze czynności prawnych, a organy pomocnicze - to takie organy, które mogą tylko...

Scharakteryzuj czynniki decydujące o poziomie wydolności fizycznej człowieka

Na wydolność fizyczną człowieka, rozumianą w powyższy sposób, mają wpływ następujące czynniki:

1.Cechy budowy morfologicznej ustroju,

2.Energetyka wysiłków,

3.Termoregulacja

4.Koordynacja nerwowo-mięśniowa

5.Czynniki psychiczne (motywacje).

W największym stopniu o ogólnej wydolności fizycznej...

Bitwa warszawska - OSIEMNASTA DECYDUJĄCA BITWA W DZIEJACH ŚWIATA

Edgar Vincent wicehrabia D'Abernon pisał o Bitwie warszawskiej jako o osiemnastej decydującej bitwie w dziejach świata. Czy miał rację? Z pewnością TAK, a postaram się udowodnić moją tezę w poniższym wywodzie.

Rok 1918 przyniósł zakończenie I wojny światowej. Pokonana w wojnie armia niemiecka...

Organy (decydujące i pomocnicze)

Organy decydujące to organy, które mogą rozstrzygać sprawy w drodze czynności prawnych, a organy pomocnicze- to takie organy, które mogą tylko występować z inicjatywą czy też opiniować przedstawione im sprawy przez organy decydujące bądź też wykonywać jedynie czynności kontrolne.

Omów współzależności decydujące o postępie gospodarczym

1. Mierniki nakładów, którym odpowiadają konkretne miary efektu: pracochłonność, wydajność regulowana kwalifikacjami ludzkimi;

2. Nakłady zasobowe środków trwałych i obrotowych (kapitałochłonność, majątkochłonność i produktywność majątku, inwestycji);

3. Zasoby naturalne (pracochłonność -...

Przesłanki decydujące o długości wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy, powodującym rozwiązanie umowy o prace lub upływie okresu, zwanego okresem wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia jest zróżnicowana. W przypadku umów terminowych zależy od rodzaju i czasu trwania umowy. Długość okresu...

Wytwarzanie głosu

Przy wytwarzaniu głosu wargi głosowe drgają w kierunku mniej więcej poprzecznym w stosunku do siebie,  rozwierają się oraz zwierają i perio-dvcznic przerywają wydechowy prąd powietrza: to drganie fal powietrznych wywołuje dźwięk.

Wysokość dźwięku zależna jest od napięcia, długości i...

Omów czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji

Dystrybucję na rynkach zagranicznych można prowadzić pasywnie lub aktywnie. Pasywna działalność to realizowanie zamówień złożonych przez zagranicznych kontrahentów, którzy sami zadali sobie trud znalezienia oferenta danego produktu. Aktywna działalność jest wynikiem świadomej polityki firmy, zgodnie, z...

W jaki sposób dokonuje się rozpoznawanie i synteza głosu przez sztuczną inteligencję?

Rozpoznawanie i synteza głosu to technologie, umożliwiające człowiekowi - rozmowę z maszyną, w której obie strony potrafią zinterpretować infor­macje i zareagować na nie. Pomysł inteligentnej wymiany zdań pomiędzy człowiekiem i kompute­rem jest ekscytujący, a technologie te należą do najaktywniej...

Kluczowe czynniki decydujące o udanym wprowadzeniu nowych produktów na rynek

Ponieważ wskaźnik niepowodzeń przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów jest wysoki, przedsiębiorstwa próbują określić, w jaki sposób można ograniczyć przypadkowość sukcesu. Jednym ze sposobów postępowania jest identyfikacja nowych produktów, które osiągnęły sukces i ustalenie wspólnych dla...

GŁOS. Tygodnik Literacko-Społeczno-Polityczny

GŁOS. Tygodnik Literacko-Społeczno-Polityczny, od 1900 podtyt. Tygodnik Naukowo-Literacki, Społeczny i Polityczny, tygodnik wyd. w Warszawie 1886-1905. Zał. przez J.L. Popławskiego, J. K. Potockiego, A. Więckowskiego i in., początkowo (do nru 10) podpisywany przez W. Kiersza, nabyty nast. w imieniu...

GŁOS UMARŁYCH

GŁOS UMARŁYCH, wiersz (22 sekstyny) A. Naruszewicza, powst. i wyd. (w Gdańsku) 1778 w związku z dyskusją nad kodeksem A. Zamoyskiego. Ujęty w formę właściwej liryce inwokacyjnej (—» liryka) retorycznej przemowy, której adresatem jest autor-dziejopis, w końcowej partii - Stanisław August, rolę zaś...

GŁOS WOLNY wolność ubezpieczający

GŁOS WOLNY wolność ubezpieczający, traktat polit. spornego autorstwa, przypisywany tradycyjnie S. Leszczyńskiemu (przekł. franc. wchodzi w skład autoryzowanego wyd. zbiór, pism Leszczyńskiego z 1763), wyd. bezim. trzykrotnie b.m. i z fikcyjną datą 1733 (zapewne data powstania); jedna z wymienionych...

GŁOS ZIEMI

GŁOS ZIEMI, tygodnik kult.-społ„ organ SL okręgu mazur., wyd. w Olsztynie 1945—48 pod red. F. Murawy, publicysty i poety. Z G.Z. współpracowali m. in.: J. Burski, B. Wilamow-ski, E. Sukertowa-Biedrawina, L. Zieliński, M. Zientara-Male-wska, H. Skurpski. Pierwsze po wojnie pol. pismo na Warmii i Mazurach...