DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - DZIEJE PROBLEMATYKI

1. W starożytności — pisarze wczesnochrześc. i ojcowie Kościoła w nauczaniu o d.D.Ś. (najczęściej w związku z Iz 11,2-3) posługiwali się terminologią oznaczającą różnorodność aspektów wyrażanych pojęć; określali je jako duchy (pneumata), moce duchowe (dynameis pneu-matikai), różne sposoby...

DARY NATURALNE, POZAPRZYRODZONE i NADPRZYRODZONE

Dobra udzielone przez Boga pierwszym rodzicom dla całej ludzkości (pierwotna sprawiedliwość); naturalne zostały przez grzech pierworodny osłabione, a poza-przyrodzone i nadprzyr. — utracone; dobra nadprzyr. przywrócił człowiekowi -» Jezus Chrystus { odkupienie).

Biblijny opis stworzenia człowieka (Rdz...

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

ST mówił o d.D.Ś. przede wszystkim w wypowiedziach mesj.; wg Izajasza (11,1-6) na Mesjaszu spocznie Duch, który będzie działał na niego wielokierunkowo (intelektualnie, etycznie), co wyrażają 3 pary przymiotów — mądrość i rozum, rada i męstwo, wiedza i bojaźń Boża; prorocy Ezechiel (37,14) i Joel...

DAR

„Dar Pomorza" fregata trójmasztowa zbudowana w 1909 w Hamburgu jako „Prinzess Eitel Friedrich"; po 1. wojnie świat, we Francji jako „Colbert". Zakupiona w 1929 przez Pomorski Komitet Floty Narodowej i podarowana państwu.

Statek ten, jeden z najpiękniejszych żaglowców pływających obecnie na morzach, służył...

Dary Ducha Świętego

Sposoby ukazywania się Ducha Bożego w ludziach. Do ich wykazu w hebraj-skim tekście Izajasza 11, 2 (mądrość, rozum, rada, męstwo, wiedza i bojaźń Boża) Septuaginta i Wulgata dodają jeszcze pobożność jako dar siódmy.

W początkowym zamyśle był to poetycki opis obfitości Bożych błogosławieństw...

Liturgia darów uprzednio konsekrowanych

Obrzęd liturgiczny, w którym nie ma konsekracji chleba i wina, a podczas Komunii św. rozdziela się Hostie konsekrowane w czasie wcześniejszych Mszy św. Stąd właśnie pochodzi niefortunne określenie: missa praesanctificatorum (“msza darów uprzednio konsekrowanych”).

W obrządku bizantyńskim taką liturgię...

CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE, ZA TWE HOJNE DARY

CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE, ZA TWE HOJNE DARY,pieśń, właśc. hymn J. Kochanowskiego, jeden z najdawniejszychznanych dziś utworów lirycznych poety. Wg J.Sz. Herburta(1612, z powołaniem się na J. Zamoyskiego) miał poetaprzesłać tę pieśń z Paryża s w y m przyjaciołom, a czytający ją odrazu M. Rej miał...

DAR ES - SALAM

Metropolia w Tanzanii eryg. 25 III 1953 z sufr. Arusha, Dodoma, Iringa, Mahenge, Mbulu, Morogoro, Moshi, Mtwara, Nachingwea, Njombe, Songea i Tanga; stolica kraju. Miasto D. założone 1862, ma od 1961 uniwersytet.

Misje kat. na terytorium metropolii D. rozpoczęli 1862 du-chacze; 1887 utworzono tu apost...

Dary pozaprzyrodzone

Specjalne właściwości, którymi ubogacona została ludzka natura Adama i Ewy oprócz podstawowego nadprzyrodzonego daru łaski.

Oficjalna nauka Kościoła mówi o prawości (czyli o wolności od pożądania) i nieśmiertelności (DH 222, 371-372, 396, 1508-1509, 1512, 1926, 1955, 1978, 2616-2617, 3514; ND 501...

Ofiara - dar ofiarny

Ofiara - Poświęcenie, oddanie, wyrzeczenie się czegoś cennego dla kogoś lub ze względu na coś; dar składany Bogu, nadprzyrodzonym mocom, duchom, którego celem jest przebłaganie lub dziękczynienie. Biblia (ST) - 1) Kain i Abel składają Bogu ofiarę z płodów swojej pracy. Jednak B6g odrzuca ofiarę...

Pieśń XXV – Hymn (Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary...)

Pieśń ta powstała stosunkowo wcześnie, podczas pobytu autora w Paryżu. Kochanowski w swoich pieśniach często sięgał po tematykę religijną, tworzącą najbogatszy – obok antyku – zespół motywów, obrazów i problemów jego twórczości. Typowa dla poety, ulubiona konstrukcja wiersza sylabicznego (7+6)...

ZGUBNE DARY

Koń sejański zob. Koń (Sejański koń). Koń trojański zob. Koń (Koń trojański). Naszyjnik i peplos Harmonii zob. Alkmeon; Harmonia; Kadmos.

Skarb Nibelungów zob. Nibelung. Szata (suknia, koszula, tunika) Dejaniry zob. Dejanira. Szata Medei (Glauki, Kreuzy) zob- Jazon.

DARU

Diecezja w Papua—Nowa Gwinea eryg. 15 XI 1966, sufr. Port Moresby; od 1959 istniała tu prefektura apost., utworzona z części wikariatu apost. Port Moresby;

diecezja zajmuje 67 200 km2 i liczy 70 897 mieszk., w tym 4195 katolików, 15 parafii, 14 księży zak., 28 zakonników, 32 siostry.

 

AAS 52(1960) 74-75...

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Stałe uzdolnienia nadprzyrodzone udzielane przez -> Ducha Świętego, służące zbawczemu procesowi człowieka.

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - W IKONOGRAFII

D.D.Ś. bywają zazwyczaj przedstawiane w postaci zwykłych gołębi w nimbach.

Najwcześniejsze przykłady zawierają kompozycje -* drzewa Jessego (miniatura w Légendaire de Citeaux, 1. ćwierć XII w., Musée des Beaux-Arts w Dijon), Chrystusa jako Mesjasza (witraż z 1141 w Saint-Denis pod Paryżem;...

DARU Pierre-Antoine (12 I 1767 - 5 IX 1829), hr., min. franc., generalny intendent WA

Ur. w Montpellier, dep. Herault, syn wysokiego urzędnika królewskiej intendentury. Po ukończeniu szkoły wojsk, w Toumon wstąpił do administr. wojsk.

Od 1784 komisarz, od 1792 komisarz wojenny, uczciwy, lecz mało skuteczny w swych działaniach, korzystał z protekcji niejakiego Claude Petieta, który w...