Test przemieszczania dalszego końca obojczyka w płaszczyźnie poziomej

Przemieszczony (podwichnięty) dalszy koniec obojczyka przemieszcza się ku górze na skutek działania mięśni i może być uciśnięty ku dołowi wbrew elastycznemu oporowi.

Ukryty wymiar - Dystans społeczny — faza dalsza (odległość od 2,1 do 3,6 m)

W dalszej fazie dystansu społecz-nego przestaje się postrzegać takie drobne szczegóły twarzy, jak np. Własności proksemiczne dystansu społecznego (fazy dalszej) są tego rodzaju,  że bywa on wykorzystywany przez ludzi po to, by oddzielić się i odosobnić od innych.

Jak można pomóc choremu z afazją, który pomimo postępu w terapii mowy w dalszym ciągu nie może porozumiewać się z otoczeniem?

Dlatego uzyskują dobre wyniki w leczeniu, które pozwalają im na dalsze rozwijanie mowy.

Jakość wczesnych relacji z opiekunem a dalszy rozwój

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przeprowadzono wiele badań wskazujących na wpływ jakości przywiązania na dalszy rozwój jednostki (por.

Ukryty wymiar - Dystans indywidualny — faza dalsza (odległość od 75 cm do 1,2 m)

Dalszej fazie dystansu indywidualnego odpowiada zwykle zwrot „być od kogoś na wyciągnięcie ręki”.

Kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny osób zobowiązanych do alimentowania uprawnionego w dalszej kolejności?

  Obowiązek alimentacyjny osoby zobowiązanej w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy gdy: nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności (np.

Wpływ postaw rodziców w okresie ciąży na dalszy rozwój dziecka

  Znaczący wpływ na dalszy rozwój dziecka mają stany emocjonalne matki oraz fakt akceptacji i pragnienia dziecka.

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych"

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych", czasopismo nauk.

Złamanie dalszej nasady kości udowej

złamanie dalszej nasady kości udowej; rozróżnia się złamania nadkłykciowe oraz przezkłykciowe.

PERSPEKTYWA NA DALSZY ROZWÓJ FILOZOFII

Okres wielkich systemów był intensywny, ale krótki. Po roku 1830, po śmierci Hegla można go uważać za skończony. Żył jeszcze Schelling i Schopenhauer i wszyscy znakomitsi mesjaniści polscy, ale rozwój idealistycznej metafizyki się zatrzymał, nie pojawiały się w niej nowe pomysły, a w społeczeństwie...

Znaczenie osiągnięć wczesnego dzieciństwa dla dalszego rozwoju

To, co dzieje się w pierwszym roku życia dziecka ma duże znaczenie dla jego późniejszego funkcjonowania. Osiągnięcia rozwojowe tego okresu w życiu człowieka to podstawa do mniej lub bardziej udanego startu w okresy następne. Jeżeli ta podstawa będzie słaba, dziecko będzie musiało się znacznie...

Ukryty wymiar - Dystans intymny — faza dalsza

Głowa, uda i miednica nie wchodzą już w łatwy kontakt, ręce mogą jednak sięgać i chwytać za kończyny. Głowa postrzegana jest w powiększonych rozmiarach, a rysy jej są zniekształcone. Ważną cechą tego dystansu jest u Amerykanów możność łatwego na-stawienia oka na ostrość. Tęczówka widziana z...

Ukryty wymiar - Dystans publiczny — faza dalsza (odległość od 7,5 m i więcej)

Ważne osobistości oddzielone są dystansem 10 metrów. Znakomity tego przykład napotykamy w książce Thedore'a H. White'a Making of the President 1960, w mo-mencie gdy nominacja Johna F. Kennedy'ego stała się pewnością. White opisuje zgromadzenie w ustronnym domku wiejskim, do którego wszedł Kennedy:...

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku - Gerontopedagogika - kierunki dalszego rozwoju

W moim przekonaniu centralnym zagadnieniem, od którego należy rozpocząć tę analizę, jest sprawa negatywnego stosunku ludzi do sta­rości i procesu starzenia się (Kowalik, 2000). Upowszechnienie się w świado­mości społecznej biologicznego paradygmatu, zakładającego pełną nie­uchronność dochodzenia do...

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Emocjonalne reakcje na chorobę i dalsze jej konsekwencje

Do najczęstszych reakcji emocjonalnych na chorobę należy lęk i depresja. Gdy odbieramy chorobę jako poważne zagrożenie, w tym także jako zagrożenia dla życia, może towarzyszyć temu zjawisko zaprzeczania. Ten typ reakcji jest szczególnie częsty w sytuacjach niepewnej diagnozy i przy dużym zagrożeniu...

Rozbicie dzielnicowe - Dalsze postępy osadnictwa wiejskiego

W XIV w. Polska była terenem bardzo pomyślnego rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej. Przyczynił sie do tego dorobek stulecia poprzedniego. Czynnikiem zewnętrznym przyspieszającym rozwój był odpływ ku wschodowi kapitałów z Europy zachodniej, przeżywającej właśnie kryzys feudalnej struktury ekonomii i...

Zadania przedlekcyjne (planujące) w modelu nauczania pojęć i ich wpływ na dalszy przebieg lekcji

PLANOWANIE

Nauczyciel planuje których pojęć ma nauczyć i w jaki sposób tych pojęć nauczyć

ZADANIA PRZEDLEKCYJNE

podanie celów objaśnienie uczniom jak lekcja będzie przebiegała

wywołanie nastawienia , gotowości do nauki

umotywowanie

krótka przemowa...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Dalszy ciąg wojen kozackich

 

Zwycięstwa kozaków przechyliły szalę na rzecz kandydata „partii pokojowej”. Karol Ferdynand zrezygnował i królem został obrany JAN KAZIMIERZ. Do rokowań wydelegowano prawosławnego wojewodę bracławskiego Adama Kisiela, ale Chmielncki nie szukał już zgody.

Wielotygodniowa skuteczna obrona Zbaraża...

Dalsze losy muzyki Żydów

Najwiekszy rozwój muzyki ydowskiej nastapił w okresie II swiatyni (od 538 r. p.n.e.). Byłato muzyka obrzedowa. Zespół złoony z co najmniej 12 spiewaków (miedzy trzydziestym apiecdziesiatym rokiem ycia), wspartych głosami chłopiecymi, łaczono z instrumentalnymzespołem swiatyni, składajacym sie zwykle z 9...