DIALOG - DIALOG z NIEWIERZĄCYMI

Bollettino del Segretariato per i non „Credenti" (R 1966-) oraz „Internationale Dialog-Zeitschrift" (Fr 1968-74), które wydawano także w wersji włoskiej.

DIALOG - DIALOG WEWNĄTRZKOŚCIELNY

-> znaki czasu, oraz pozostawać w dialogu (VI) ze światem współcz. Dreher, Das Partnerschaftsprinzip und die dialogische Struktur, HPT II I, 102-110; M.

DIALOG - DIALOG EKUMENICZNY

Leibnizem); ich owocem było głębsze zbliżenie między katolikami i protestantami; ° w pismach mających formę dysput dialogowanych oraz w wymianie korespondencji (szermierzem tego rodzaju d. Teologiczną racją jest zatem dialogalny charakter zbawczego wezwania Boga do człowieka, o którym przypomniał pap.

DIALOG - DIALOG z RELIGIAMI POZACHRZEŚCIJAŃSKIMI

Masson, Dialoguer — comment? Rossano, Le dialogue. Thèmes fondamentaux pour une connaissance dialogique, R 1970; tenże, Towards the Meeting with Buddhism I-II, R 1970; D.

DIALOG - DIALOG ze ŚWIATEM WSPÓŁCZESNYM

obejmując to, co Kościół wnosi w życie świata, jak i to, co sam od niego otrzymuje, znajduje również odbicie w terminologii dokumentów soborowych; obok terminu colloquium pojawia się nowe wyrażenie dialogas (KK 43,92) oraz commercium (KDK 43,44,92).

Rola dialogu w nauczaniu

Dialog różnicy, to dialog, w którym rozpiętość różnic może doprowadzić do zerwania więzi dialogowej /im bardziej różnice te są nieprzezwyciężalne, tym większe jest prawdopodobieństwo jej zerwania/.

Dialog w edukacji: nadzieja, utopia czy ślepa uliczka ?

W tym więc rozumieniu, należałoby zadać pytanie, czy to edukacja może być osadzona w dialogu, a nie dialog w edukacji, oraz czy możliwe jest wyrwanie się z edukacji monologowej. czy jednak nie jest tak, że użyteczność owa wynika z tego, iż to edukacja powinna dziać się w dialogu, a nie dialog w edukacji ?

Dialogi platońskie i ich tematyka

Pierwsze dzieła filozoficzne Platona zostały napisane w formie dialogów Sokratesa ze sceptykiem Filonem.

Internat miejscem dialogu

Dialog jest niezbędny w procesie socjalizacji oraz w praktyce opiekuńczo- wychowawczej internatu. W internacie dialog może pełnić następujące funkcje: 1.

Dialog Kościoła

Gdy jednak uwzględniono cel dialogu: wyjaśnić niewierzącemuprawdy wiary i przekonać go do nich, dostrzeżono, że nie odbiega on od celu ewangelizacji: doprowadzenianiewierzącego do aktu wiary, choć dialog nie identyfikuje się z działalnością konwersyjną.

DIALOG LITERACKI

Do literatury wczesnochrześc wprowadził dialog prawdopodobnie -»• Aryston z Pelli; nie da się wykazać zależności d. Sulpicjusza Sewera (II dialog pt.

DIALOG

7, punktu widzenia formalno literackiego dialog u Platona przybiera dwie podstawowe postacie, w praktyce nakładające się na siebie: dialog dramatyczny — rejestrujący dokładnie rozmowę, tak jak ona przebiega (bez wstępów i bez słowa wiążącego); dialog diegematyczny, czyli opowie­dziany — odtwarzająca rozmowę opo­wieść, przeplatana słowem wiążącym i po­przedzona wstępem lub zamknięta od autorskim zakończeniem.

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej

Mała Improwizacja Gustawa - jeden z najpiękniejszych dialogów z Bogiem w literaturze polskiej. Oczywiście taka sytuacja ma miejsce, gdy poeta próbuje nawiązać równorzędny dialog z Bogiem.

Dialog

Dialog z wyznawcami religii niechrześcijańskich nazywamy dialogiem “między religiami” albo “między wiarami”, pod-czas gdy dialog między Rzymem, a innymi Kościołami chrześcijańskimi nazywamy “ekumenicznym” albo “międzywyznaniowym”.

DIALOG - STRUKTURA

uważa papież wszystkich ludzi dobrej woli wewnątrz Kościoła (dialog II), a także poza nim, mianowicie -* braci odłączonych (-> dialog III), wierzących w Boga (dialog IV), niewierzących ( -<- dialog V) oraz wszystkich pracujących dla dobra całej ludzkości (-> dialog VI).

EUCHARYSTIA - W DIALOGU EKUMENICZNYM

Zum evangelischlutherischen-römlschkatholischen Dialog auf Weltebene, D. Schütte, Zum lutherisch-katholischen Dialog, Cath 34(1980) 210-218; G.

Podmioty dialogu społecznego

W wyższym ujęciu dialog społeczny to stosunki pracy, czyli relacja miedzy związkami zawodowymi z pracodawcami. Związki zawodowe i pracodawcy na poziomie przedsiębiorstwa rozwiązują przez dialog.

DIALOG PALINURA Z KARONEM

DIALOG PALINURA Z KARONEM, wierszowany dialog moralistycznyi parenetyczny, przypisywany Biernatowi z Lublina,w y d . VRTEL-WIERCZYŃSKIPolski i czeski Dialog Palinura z Charonem, „Pam.

PROMETHIDION. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem

Dialog, w którym jest rzecz o sztuce i stanowisku sztuki. Dialog, w którym jest rzecz o prawdzie, jej promieniach i duchu.

DIALOG DUCHOWNY

Wśród licznych pism teologów posługujących się formą dialogu (-> dialog literacki) temat d. (Dialogues avec Paul VI, P 1967; Dialogi z Pawiem VI, Pz 1968).