D'Alembert

Czytaj Dalej

D'ALEMBERT I POZYTYWIZM

W XVIII wieku znalazła się również grupa uczonych, która zajęła stanowisko najwięk­szej ostrożności i ograniczyła zakres naukowych dochodzeń, byle osiągnąć w nich zupełną pewność. Fakty były dla nich jedynym przedmiotem nauki i filozofii. Stanowisko to, któremu XIX w. dał nazwę pozytywizmu...

Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Antropologia

 Człowiek jest istotą cielesną, uzależnioną od tysiąca potrzeb i wrażliwą na działanie ciał zewnętrznych. Uległby szybkiemu zniszczeniu, gdyby nie zabiegał o to, by się zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem z zewnątrz. Niektóre ciała oddziałują na człowieka pozytywnie, inne nie - w ten...

Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783)

 Nieślubny syn arystokratycznych  rodziców, wychowywany w  środowisku ludzi ubogich, spędził  życie w Paryżu ,stając się – dzięki swym zdolnościom w dziedzinie nauk  ścisłych - w 24. roku swojego  życia członkiem Akademii Nauk.  Był, wraz z Diderotem, twórcą francuskiej Wielkiej...

Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Ontologia

 Istnieją tylko fakty obiektywne, które dane są ludziom w doświadczeniu. Trzeba je uwzględniać i powstrzymywać się od wygłaszania hipotez, zwłaszcza w poszukiwaniu „istoty bytu”, „pierwszej przyczyny”. Z nauki należy wyłączyć wszelką metafizykę. Diderot ukazywał,  że także materializm jest...

Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Gnoseologia

 Nauka powinna zawierać twierdzenia wyłącznie pewne, czyli twierdzenia o faktach obiektywnie istniejących. Faktami tymi bezpośrednio zajmują się nauki szczegółowe, filozofia zaś powinna dokonywać syntezy opracowanych faktów szczegółowych.    Nauka,  jaką tworzy człowiek, jest fragmentaryczna...

ALEMBERT JEAN le ROND d'

ur. 16 XI 1717 w Paryżu, zm. 29 X 1783 tamże, Filozof, matematyk i fizyk. Studiował w Collège des Quatre Nations, prowadzonym w duchu karte-zjańskim i jansenistycznym;

wspólnie z D. Diderotem był inicjatorem i współredaktorem Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, do której napisał wstęp (pol. tłum. Wstęp do...