WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA I ICH UWARUNKOWANIA - Czynniki ryzyka zaburzeń w okresie ciąży, porodu i wczesnego dzieciństwa - znaczenie patologii relacji

Do najpoważniejszych i oczywistych czynników ryzyka dla rozwoju dziecka należą niewątpliwie jawne antyzdrowotne zachowa­nia matek. Czynniki psychologiczne są też „wkomponowane" w społeczny kontekst.

PRZYCZYNY I CZYNNIKI RYZYKA UZALEŻNIEŃ - Biologiczne czynniki ryzyka

Do czynników tych zalicza się przyczyny genetyczne, które warunkują endogennie reakcję organizmu na środki toksyczne, w szczególności na alkohol. Natomiast interakcja czynników biologicznych i psychologiczno-społecznych występuje tylko w alkoholizmie typu l o dominacji socjogenezy.

Przepływy czynników produkcji i produktów w zależności od struktury podmiotów gospodarczych

Na rynku czynników wytwórczych między państwem a gospodarstwami i przedsiębiorstwami zachodzi wiele relacji: sprzedaż czynników wytwórczych (np.

Jakie czynniki wywierają największy wpływ na nabywców na rynku przedsiębiorstw?

Kiedy konkurencyjne produkty różnią się znacząco, nabywcy dóbr produkcyjnych mogą zostać bardziej precyzyjnie rozliczeni ze swej decyzji i przywiązują w iększą uwagę do czynników ekonomicznych.

Hematopoetyczne czynniki wzrostu – charakterystyka struktury i funkcji

Zależy to od czynników, które w skrócie nazywają się CSF (czynnik stymulujący kolonie/wzrost kolonii). Główny czynnik regulujący krwiotworzenie w linii czerwonokrwinkowej.

Czynnik Rh

czynnik Rh — niezgodność grupy krwi; występuje wówczas, gdy w wy­niku dziedziczenia przez płód do­datniego czynnika Rh od ojca i prze­dostania się krwinek Rh (plus) do krwi obiegu matki wytwarzają się u niej przeciwciała, ponieważ posiada ona czynnik Rh minus.

Czynniki humanistyczne

Wymienione grupy czynników nie wyczerpują całej listy czynników warunkujących roślinną produkcję rolniczą. Produkcja rolnicza uzyskana w praktyce jest wypadkową wszystkich czynników, z których każdy może stanowić czynnik ograniczający produkcję.

Genetyczne podłoże tolerancji na szkodliwe czynniki mutagenne i kancerogenne

Podatność na działanie czynników rakotwórczych jest zróżnicowana w najwyższym stopniu. Wynika to z mechanizmu oddziaływania chemicznych czynników rakotwórczych z organizmem człowieka.

Rekombinacja czynników rozwoju gospodarczego

W wyjaśnianiu procesu dczindustrializacji na poziomic międzynarodowym sięga się do takich czynników, jak wzrost konkurencji międzynarodowej, zmiany struktury handlu światowego, rozwój porozumień międzynarodowych w zakresie handlu i finansów, wzrost znaczenia korporacji wielonarodowych, wzrost kosztów pracy i ograniczeń środowiskowych w krajach wysoko rozwiniętych.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA NAPŁYWANIE KAPITAŁU DO POLSKI

Zaś czynnikiem zewnętrznym był kryzys w Rosji i krajów najbardziej z nią gospodarczo związanych.

Czynniki określające optymalną politykę dywidendy

  Stabilność Jest to prawdopodobnie czynnik zasługujący na najwyższą uwagę, ponieważ dywidendy odgrywają istotną rolę w utrzymywaniu zainteresowania ze strony inwestorów i zaufania ze strony rynku.

Czynniki kształtujące administrację publiczną

- Na ukształtowanie się administracji publicznej w danym państwie, jej strukturę, zadania i formy działania ma wpływ wiele czynników. Niektóre z tych czynników są powiązane w sposób wyraźny, z danym ustrojem państwa (np.

Czynniki mające wpływ na utworzenie określonego podziału terytorialnego państwa

Czynniki historyczne( powrót do podziału państwa na szczeble województwa, powiatu i gminy(zmiany w roku 1998). Czynniki religijne.

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Złożone modele funkcjonowania czynników ryzyka chorób psychosomatycznych

Do powstania choroby psychosomatycznej dochodzi na skutek interakcji wielu czynników zarówno ryzyka, jak i kompensujących czynników ochronnych.

Mutacje genomowe i czynniki mutagenne

Czynniki mutagenne: - promieniowanie jonizujące oraz nadfioletowe - czynniki chemiczne wpływające na DNA lub proces replikacji DNA - kwas azotowy III - HNO2, który powoduje dezaminację (usuwa grupy NH2) zasad azotowych co prowadzi do zmiany zasad cytozyny na uracyl, itp.

Elementy rynku czynników produkcji

Produkcja – jest działalnością polegającą na przetwarzaniu czynników produkcji na wyroby i usługi potrzebne do spożycia i inwestycji, przy czym czynnikami produkcji są zużywane w jej procesie zasoby społeczne, które w klasycznej ekonomii dzielone bywają zwykle na trzy podstawowe grupy : - pracę – L - kapitał – K - ziemię – N Funkcja produkcji to stosunek między wielkością produkcji danego wyrobu (Q), a potrzebnymi do ...

Jaki jest wpływ czynników demograficznych na życie społeczne

Czynniki te są podstawą planowania i prognozowania społecznego , czyli przewidywania i dokonywania intencjonalnych przekształceń określonych struktur społecznych i mechanizmów ich funkcjonowania . Wpływ tych czynników na życie społeczne jest zarówno bezpośredni jak i pośredni.

Czynniki wpływające na SM - ich systematyka i rozwój

Czynniki warunkujące procesy oddziaływań międzynarodowych: geograficzne (morskie, kontynentalne), demograficzne (liczba ludności, gęstość zaludnienia, migracje, wiek), narodowe (mniejszości narodowe), ideologiczne, religijne (więź religijna); 2).

Kluczowe czynniki decydujące o udanym wprowadzeniu nowych produktów na rynek

Jednym ze sposobów postępowania jest identyfikacja nowych produktów, które osiągnęły sukces i ustalenie wspólnych dla nich czynników. \Iadique i Zirger wyodrębnili osiem czynników warunkujących sukces.

Czynniki motywacyjne

Podział z punktu widzenia zaspokajanych potrzeb: czynniki zaspokajające bodźce podstawowe (potrzeby życiowe organizmu), czynniki zaspokajające bodźce wyższego rzędu (potrzeby typu społecznego, estetycznego, moralnego).