Czynne prawo wyborcze

Czynne prawo wyborcze

Czytaj Dalej

Na czym polega czynne i bierne prawo wyborcze?

Prawo wyborcze czynne - oznacza uprawnienie do udziału w głosowaniu Prawo wyborcze bierne - zdolność do tego, by móc zostać wybranym

Prawo wyborcze do Izby Gmin (W.Brytania)

obywateli brytyjskich pozostających poza Zjednoczonym Królestwem i wpisanych do rejestrów wyborców w okresie poprzednich pięciu lat -pozbawieni czynnego prawa wyborczego są: parowie będącymi członkami Izby Lordów, nienaturalizowani cudzoziemcy, umysłowo chorzy, skazami w czasie odbywania kary, osoby skazane na 5 lat więzienia za nielegalne praktyki wyborcze -bierne prawo wyborcze: przysługuje osobom ,

Prawo wyborcze USA i specyfika partii

amerykańskich,-bierne prawo wyborcze - senat każdy stan dysponuje dwoma miejscami, kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować Izba Reprezentantów prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 7 lat oraz zamieszkują w stanie, który reprezentują -okręgi są ...

Prawo wyborcze USA i specyfika partii amerykańskich

- bierne prawo wyborcze  • Senat: każdy stan dysponuje dwoma miejscami; kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat i zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować • Izba Reprezentantów: prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 7 lat oraz zamieszkują w stanie, który reprezentują • ...

Prawa i wolności polityczne - Prawo wyborcze

Prawo bierne – prawo do kandydowania. Wyjątki nie posiadający praw wyborczych:1. Nieposiadający praw wyborczych; osoba ubezwłasnowolniona z tytułu choroby psychicznej, niedorozwoju, narkomanii, alkoholizmu.

Prawo wyborcze.

Kandydatury zgłasza Minister Sprawiedliwości Zadania: rejestrowanie okręgowych list kandydatów na posłów nadzór nad działalnością obwodowych komisji wyborczych 3) obwodowe komisje wyborcze- powołuje zarząd gminy spośród wyborców (6-10 osób) Zadania: przeprowadzenie głosowania w obwodzie czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej ...

Międzynarodowe prawo humanitarne

Jeńcy& cywile, którzy są we władzy przeciwnika,mają prawo do poszanowania życia,godności,praw osobistych&przekonań.

Prawo - Dwa znaczenia terminu

Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy rozumieć różne elementy systemu prawnego( istnieje tyle systemów prawnych ile państw- odnosi się to do prawa stanowionego).

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego ( prawo międzynarodowe publiczne) oraz kształtujących się regionalnych porządków i systemów prawa ( prawo Wspólnot Europejskich- Unii Europejskiej).

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

W odniesieniu do pozostałych umów „ przeniesienie zawartych w nich norm prawno międzynarodowych do wewnętrznego porządku prawnego wymaga odpowiedniego przekształcenia takiej normy w normę prawa krajowego, a więc działalności prawotwórczej upoważnionego organu państwowego.

Prawo międzynarodowe prywatne

Zawiera ono normy prawne regulujące zasady i tryb rozstrzygania kwestii cywilnoprawnych powstających na styku systemu prawa danego państwa oraz systemów prawnych innych państw.

Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe

Pierwotność prawa przedmiotowego- koncepcja ta podkreśla suwerenny charakter porządku prawnego, źródłem praw podmiotowych jest zawsze system prawny danego państwa, koncepcja ta nie uznaje istnienia praw przyrodzonych, prawa podmiotowe i uprawnienia są nadawane podmiotom przez prawo przedmiotowe.

Prawo publiczne i prywatne

podział prawa opiera się na rozróżnieniu interesu indywidualnego od interesu publicznego według kryterium różnego prawnie chronionego interesu; prawem publicznym jest to, które dotyczy samego państwa, zaś prawem prywatnym jest to, które dotyczy interesu poszczególnych osób, kryterium podmiotowe: a) stosunki prawne pomiędzy organami państwowymi, b) stosunki prawne pomiędzy organami ...

Prawo a moralność

Z punktu widzenia określonej moralności można następująco sklasyfikować normy prawne: Moralnie pozytywne Moralnie negatywne Moralnie obojętne     Różnice między prawem a moralnością: Na straży norm prawnych stoi aparat państwowy, do przestrzegania norm moralnych składnia nas presja wywierana przez opinię publiczną, wpojone w trakcie wychowania nawyki, sumienie i inne bodźce.

Prawo podmiotowe

  Prawo podmiotowe – przysługująca określonemu podmiotowi prawa możność domagania się od innego podmiotu pewnego zachowania się. Prawa podmiotowe wynikają z przepisów prawa. Egzekwowanie praw podmiotowych może zastępować na grodze prawnej.