Część dolna dwunastnicy

Część dolna (pars inferior) składa się z odcinka początkowego, który poziomo krzyżuje kręgosłup z prawa w lewo, i z odcinka końcowego, który wstępuje ku górze. Pierwszy stanowi tzw. część poziomą (pars korizontalis), około 6 cm długą, sięgającą do naczyń krezkowych górnych; drugi mniej...

Część ruchoma okrężnicy poprzecznej

Część ruchoma (pars mobilis) okrężnicy poprzecznej leży wewnątrzotrzewnowo; jej krezka przytwierdza ją do tylnej ściany brzucha. Tylko niewielki prawy odcinek okrężnicy poprzecznej (pars fixa) jest przytwierdzony swą powierzchnią tylną do części zstępującej dwunastnicy i do części głowy...

Europejski Fundusz Gwarancji Rolnych i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – I i II filar WP Rolnej

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) Finansowanie wszystkich działań przyczyniających się  do rozwoju obszarów wiejskich Fundusz łączy środki z Sekcji Orientacji oraz środki na rozwój obszarów wiejskich z dotychczasowej Sekcji Gwarancji

Część miedniczna moczowodu

Część miedniczna moczowodu, która stanowi około połowy jego długości, wypukła się nieco ku tyłowi i bocznic (krzywizna miedniczna), po czyjm kieruje się przyśrodkowo oraz do przodu i przebija skośnie ścianę pęcherza uchodząc szczelinowatym otworkiem — ujściem moczowodu (ostium ure-teris) ; w...

Części składowe i wymiary jajowodu

>

Długość jajowodu wynosi 14 do 20 cm, grubość w bliskości macicy mierzy 3 do 4 mm i stopniowo wzrasta osiągając u końca bocznego 8 do 9 mm.

Część maciczna jajowodu

Część maciczna (pars uterina) położona jest w ścianie macicy (część śródścienna); przebija ją ona na granicy brzegu górnego i bocznego zachowując jednak swą własną ścianę. Jest to najkrótsza (około 1.5 cm długości) oraz najwęższa (0,5 do 1 mm średnicy) część jajowodu, która ujściem...

Część szyjna grasicy

Powierzchnia przednia części szyjnej grasicy przylega do blaszki przedtchawiczej powięzi szyjnej oraz do m. mostkowo-tarczowego objętego tą blaszką; powierzchnia tylna spoczywa na tchawicy. Rozmiary części szyjnej są bardzo zmienne. Ku górze może ona sięgać aż do gruczołu tarczowego, a może w...

Część piersiowa grasicy

Powierzchnia przednia, czyli mostkowo-żebrowa części piersiowej, nieco wypukła, przylega do górnej części mostka i odpowiednich przyśrod-kowych odcinków chrząstek żebrowych; u noworodka sięga ona ku dołowi do czwartej lub nawet piątej chrząstki. Wzdłuż tej powierzchni biegną bocznie naczynia...

Kształt i części składowe tarczycy

Już w warunkach normalnych kształt gruczołu tarczowego waha się w znacznych granicach. Jak już zaznaczono, gruczoł składa się z dwóch dużych płatów bocznych, prawego i lewego (lobus dexter et sinister) i wąskiej części środkowej, tzw. węziny (isthmus glandulae thyreoideae). W widoku od przodu...

Część mięśniowa przegrody międzykomorowej

Część mięśniowa (pars muscularis) przegrody międzykomorowej utworzona jest z odpowiednich odcinków mięśniówki każdej z obu komór i oba te składniki tylko sztucznie mogą być od siebie oddzielone. W chwili skurczu przegroda skraca się oraz grubieje i odległość między obu bruzdami międzykomorowymi...

Część błoniasta przegrody międzykomorowej

Część błoniasta (pars membranacea) przegrody międzykomorowej nie zawiera włókien mięśniowych i składa się z blaszki tkanki łącznej sprężystej z obu stron, prawej i lewej, wysłanej wsierdziem. Jest to tzw. «część bezbronna» (undefendet space) autorów angielskich.

Kształt jej jest zmienny; w...

Jakie są uregulowania prawne, dotyczące składowa­nia niebezpiecznych odpadów?

Właścicielowi nie zdradzono, co rzeczywi­ście zawierają pozostawione na jego ziemi pojem­niki, a za ich przechowywanie płacono 50 funtów miesięcznie.

Część piersiowa tętnicy szyjnej wspólnej lewej

Część piersiowa t. szyjnej wspólnej lewej biegnie nieco skośnie w górnym odcinku jamy śródpiersiowej przedniej ku górze i w stronę lewą, i dopiero na poziomie górnej granicy stawu mostkowo-obojczykowego przechodzi w część szyjną, kierując się już bardziej stromo ku górze podobnie jak t. szyjna...

Charakter i części składowe planu marketingowego

Stwierdziliśmy, że jednym z najważniejszych rezultatów procesu marketingu jest plan marketingowy. Zapytajmy więc: jak wygląda taki plan?

Jane Melody jest w przedsiębiorstwie Zenith kierownikiem produktu linii modularnych systemów stereofonicznych, zwanych Allegro. Każdy system składa się z...

BIBLIOTEKA POLSKA. Pamiętnik umiejętnościom, historii, literaturze i rzeczom krajowym poświęcony

Pamiętnik umiejętnościom, historii,literaturze i rzeczom krajowym poświęcony, czasopismonauk.

DZIEWCZĘ Z SĄCZA. Rzecz mieszczańska z czasu wojny szwedzkiej roku 1655 wierszem

Rzecz mieszczańska z czasu wojny szwedzkiej roku 1655 wierszem, poemat M.

FARYS. Kasyda na cześć emira

FARYS. Kasyda na cześć emira Tadż-ul-Fechra ułożona, Janowi Kozłow na pamiątkę przypisana, poemat liryczny A. Mickiewicza na cześć W. Rzewuskiego, zw. Emirem, który spędził kilka lat wśród Arabów, powst. 1828 w Petersburgu, dedykowany ros. poecie, tłumaczowi Sonetów krymskich, prwdr. w Melitele...

Wymień i scharakteryzuj najważniejsze grupy przyczyn, zmieniających wzorce dzietności w dzisiejszym społeczeństwie (na rzecz zmniejszania ilości dzieci w rodzinie)

 

- obniżanie się tzw. wskaźnika dzietności, co powoduje szybkie zmniejszanie się liczebności wielu narodowości.

- przesunięcie tzw. szczytu urodzeń (czyli największej ich liczby dla danego pokolenia kobiet) z wieku 20-24 na 25-29 lat.

- Przekonania sprzyjające obniżaniu się wskaźnika...

KORDIAN. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny

Dotarcie do tych rzeczywistych źródeł inspiracji poety jest celem badań historyków i historyków literatury, zwł.