Źródła współwłasności w częściach ułamkowych

Powstaje z mocy ustawy: - z czynności prawnych - z orzeczenia sądowego - prze dziedziczenie przez kilka osób - przez ustanie majątkowe i współwłasności małżeńskiej - przetworzenie, połączenie,, pomieszanie co do rzeczy ruchomej - zasiedzenie rzeczy przez kilka osób

Omów części składowe makroekonomicznego modelu gospodarki w świetle przepływów rzeczowych

W I części przedstawiono poszczególne stadia produkcji określające zaspokojenie popytu pośredniego gałęzi produkcyjnych. W wierszach jest przeznaczenie produkcji określonej gałęzi, a w kolumnach zużycie poszczególnych dóbr „i” dla wyprodukowania określonej produkcji globalnej „j”. Występują tu koszty...

Czek – istota i elementy składowe

Czek – jest pisemnym poleceniem przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego. Jest sformalizowanym upoważnieniem dla banku do zapłaty sumy czekowej oraz upoważnieniem dla posiadacza czeku do odbioru tej sumy. Jest też papierem wartościowym reprezentującym wierzytelność pieniężną, której wysokość i termin...

Weksel – istota i elementy składowe

Weksel to papier wartościowy w formie ściśle określonej przez prawo wekslowe charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego.

Weksel wyraża zobowiązanie na mocy którego wystawca sam bezwarunkowo przyrzeka zapłatę oznaczonej...

Omów instytucje przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu państwa lub gminy

Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz: -Skarbu państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa -Gminy, powiatu, województwa — w zamian za zaległe podatki.

Wymień elementy składowe protokołu z kontroli

Organ podatkowy sporządza protokół z każdej czynności postępowania mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Protokół powinien zawierać:

wskazanie kontrolowanego i kontrolujących

określenie zakresu przedmiotu kontroli

Spis dokonanych ustaleń

przedstawienie...

Żądanie wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji, jako środek ochrony prawa osoby trzeciej

Formą rozpoznania żądania jest postanowienie, w którym organ egzekucyjny wyłącza rzecz lub prawo majątkowe spod egzekucji, ewentualnie odmawia takiego wyłączenia.

Jakie znasz elementy składowe typowego języka programowania?

Elementy składowe języka programowania to:

- symbole (alfabet danego języka programowania – określa jakich znaków wolno używać podczas tworzenia programów i jakie jest ich znaczenie – np.: alfabet łaciński, grecki, znaki matematyczne itp.)

- słowa kluczowe (jest to zbiór ciągów symboli o...

Część oczodołowa kości czołowej

Część oczodołowa (pars orbitalis). Część oczodołowa składa się z dwóch cienkich trójkątnych płytek kostnych, prawej i lewej, które tworzą sklepienie oczodołów i są od siebie oddzielone czworokątną obszerną szczeliną, wcięciem sitowym (incisura ethmoida-lis), wpuklającym się od tyłu...

Główne argumenty podnoszone w teorii ekonomii na rzecz protekcjonizmu

W teorii ekonomii nie stwierdza się jednoznacznie, kiedy występuje liberalizm a kiedy protekcjonizm. Nie głosi się także, ze wolny handel jest lepszy od protekcjonizmu, lub odwrotnie.

Część powiekowa

Część powiekowa (pars palpebralis) występuje w postaci łukowato przebiegających pasm, z których jedne biegną w powiece górnej, drugie — w dolnej. Pasma te tworzą cienką warstwę mięśniową, która od przodu pokrywa łącznotkankowe płytki, tzw. tarczki powieki górnej i dolnej. Włókna tej części...

Część łzowa

Część łzowa (pars lacrimalis) występuje w postaci małej, prostokątnej blaszki, położonej do tyłu od woreczka łzowego. Włókna mięśniowe rozpoczynają się na grzebieniu łzowym tylnym kości łzo-wej i na woreczku łzowym, skąd częściowo krzyżując się biegną w obręb powiek i kończą się...

Część kosmkowata

Część kosmkowata (pars villosa). Czerwień wargi noworodka wykazuje dwa pasma: zewnętrzne gładkie i wewnętrzne usiane kosmkowatymi brodawkami, które wargom dziecięcym ułatwiają przytrzymywanie brodawki sutkowej. Pod koniec wieku oseska brodawki te zanikają. Są to przypuszczalnie szczątki tworów...

Cześć krtaniowa gardła

W przedniej ścianie części krtaniowej gardła leży wejście do krtani (aditus laryngis) ograniczone brzegiem górnym nagłośni, fałdami nalewkowo-nagłośniowymi (plicae aryepigloUica) i fałdem błony śluzowej rozpiętym między obiema chrząstkami nalewkowa-tymi. Z brzegów bocznych nagłośni biegnie...

Część szyjna przełyku

Część szyjna przełyku sięga od 6 kręgu szyjnego do 2 kręgu piersiowego i przylega do powięzi przedkręgowej z którą łączy się luźną tkanką łączną. Z przodu do części szyjnej i górnej piersiowej (do wysokości 4 kręgu piersiowego) przylega tchawica. Wskutek wygięcia części szyjnej na lewo...

Część piersiowa przełyku

W klatce piersiowej przełyk ku dołowi coraz bardziej oddala się od kręgosłupa. Aorta piersiowa (która zaczyna się na wysokości 4 kręgu piersiowego) biegnie wpierw wzdłuż lewego brzegu przełyku, następnie zaś ku dołowi wciska się między przełyk i kręgosłup. Po przejściu przez przeponę...

Część brzuszna przełyku

Część brzuszna przełyku jest prawie całkow icie przykryta otrzewną; z tyłu tylko na małej przestrzeni zrasta się z odnogą lewą przepony; z przodu przylega do płata ogoniastego i lewego płata wątroby, na tylnej powierzchni którego wytwarza wycisk przełykowy. Nerw błędny prawy leży na tylnej...

CZĘŚCI SKŁADOWE ŻOŁĄDKA

Na żołądku (ventriculus, gaster) odróżniamy dwie ściany; ścianę przednią (paries anterior) skierowaną równocześnie nieco ku górze i ścianę tylną (pari.es poslerior) skierowaną równocześnie nieco ku dołowi. Obie ściany przechodzą jedna w drugą wzdłuż swych bocznych brzegów, które noszą nazwę...

Część górna dwunastnicy

Część górna (pars superior), najkrótsza (4—5 cm) i najbardziej rozszerzona, tzw. opuszka (bulbus duodeni), kieruje się poziomo ku tyłowi oraz w stronę prawą aż do szyjki pęcherzyka żółciowego; przyjmuje ona z odźwiernika miazgę pokarmową. Wypełniona środkiem cieniującym daje na ekranie...

Cześć zstępująca dwunastnnicy

Cześć zstępująca (pais descendens) kieruje się od szyjki pęcherzyka żółciowego ku dołowi do dolnej części głowy trzustki. Długość jej wynosi g—10 cm; przejście części górnej w zstępującą tworzy nieraz ostro zarysowane zgięcie dwunastnicy górne (flexura duodeni superior), wypukłością...